Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Brusach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Tag: zarządzenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 3/23 z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach na 2023 rok 2023-01-11 11:06:59
Zarządzenie Nr 223/22 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia planu audytu wewnętrznego na 2023 rok 2023-01-10 10:00:27
Zarządzenie Nr 227/22 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 255/19 z dnia 31 grudnia 2019 2023-01-05 13:06:11
Zarządzenie Nr 6/23 z dnia 3 stycznia 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2023-01-04 14:07:03
Zarządzenie Nr 221/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. "Dostępny Urząd" polegającego na przebudowie i rozbudowie budynku siedziby Urzędu Miejskiego w Brusach (dobudowa windy zewnętrznej) dofinansowanego w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.1 2022-12-30 10:44:40
Zarządzenie Nr 220/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Odwodnienie miasta Brusy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych ? wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ? "Wykonanie odwodnienia 2022-12-30 09:53:21
Zarządzenie Nr 219/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Usługę utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy w roku 2023" 2022-12-30 09:48:54
Zarządzenie Nr 215/22 z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-12-29 13:06:05
Zarządzenie Nr 211/22 z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 417/13 Burmistrza Brus z dnia 25 czerwca 2013 r. ws. reklam na ogrodzeniu stadionu w Brusach 2022-12-29 11:59:00
Zarządzenie Nr 201/22 z dnia 1 grudnia 2022 roku powołania Zespołów Spisowych i ustalenia harmonogramu inwentaryzacji przeprowadzanej w 2022 r. 2022-12-29 11:48:54
Zarządzenie 200/22 z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Komisji Weryfikacyjnej 2022-12-29 11:29:07
Zarządzenie Nr 216/22 z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok 2022-12-29 11:19:36
Zarządzenie Nr 212/22 z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok 2022-12-29 11:14:32
Zarządzenie Nr 214/22 z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Brus nr 7/22 z dnia 04.01.2022 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach na 2022 rok 2022-12-28 08:25:10
Zarządzenie Nr 208/22 z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z nieruchomości komunalnych 2022-12-16 08:34:46
Zarządzenie Nr 209/22 z dnia13 grudnia 2022 roku w sprawie określenia kwoty zwrotu rodzicom lub opiekunom prawnym kosztów zapewnienia dowozu dzieci i uczniów do przedszkoli, szkół, ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych i innych placówek oświatowych 2022-12-15 12:03:12
Zarządzenie Nr 204/22 z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2022-12-13 15:38:57
Zarządzenie Nr 207/22 z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany gruntów 2022-12-13 14:08:48
Zarządzenie Nr 179/22 z dnia 28 października 2022 roku w sprawie skierowania pani Gabrieli Skwarek i pani Weroniki Iżykowskiej do odbycia służby przygotowawczej 2022-12-12 12:15:37
Zarządzenie Nr 206/22 z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej 2022-12-12 09:15:28
Zarządzenie Nr 205/22 z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia regulaminu gminnego konkursu plastycznego 2022-12-12 09:11:44
Zarządzenie Nr 202/22 z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie odszkodowania za bezumowne użytkowanie gruntu komunalnego w Lubni 2022-12-12 08:40:15
Zarządzenie Nr 199/22 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2022-12-09 08:44:23
Zarządzenie Nr 203/22 z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie określenia formy i trybu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Brusy, w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie 2022-12-08 09:52:12
Zarządzenie Nr 193/22 z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Rodzinnego Konkursu na Karmnik dla ptaków 2022-12-08 09:44:44
Zarządzenie Nr 198/22 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-12-07 10:04:35
Zarządzenie Nr 196/22 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za centralne ogrzewanie w budynku komunalnym w Kosobudach przy ul. Czerskiej 11 2022-12-06 11:30:47
Zarządzenie Nr 178/22 z dnia 27 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brusy na lata 2022-2036 2022-12-05 09:48:57
Zarządzenie Nr 197/22 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok 2022-12-05 09:18:34
Zarządzenie Nr 195/22 z dnia 28 listopada 2022 roku o zmianie Zarządzenie Nr 248/19 Burmistrza Brus z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia opłat i zasad najmu pomieszczeń w obiektach oświatowych nieprzekazanych w trwały zarząd, stanowiących własność Gminy Brusy 2022-11-30 09:27:20
Zarządzenie Nr 194/22 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie okresowego zastępowania dyrektora szkoły 2022-11-30 09:21:38
Zarządzenie Nr 190/22 z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-11-21 13:03:30
Zarządzenie Nr 191/22 z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok 2022-11-21 12:16:46
Zarządzenie Nr 187/22 z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok 2022-11-18 12:24:26
Zarządzenie Nr 186/22 z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-11-18 12:18:39
Zarządzenie Nr 192/22 z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-11-18 11:59:47
Zarządzenie Nr 185/22 z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok 2022-11-17 14:57:18
Zarządzenie Nr 181/22 z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie zmiany gruntów 2022-11-17 14:51:03
Zarządzenie Nr 189/22 z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Brusy na lata 2023-2032 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości 2022-11-16 10:14:23
Zarządzenie Nr 188/22 z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy Brusy na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 2022-11-16 10:10:42
Zarządzenie Nr 183/22 z dnia 4 listopada 2022 r w sprawie powołania komisji odbiorowej 2022-11-15 12:08:07
Zarządzenie Nr 182/22 z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Budowę drogi gminnej Czapiewice - Czapiewice Wybudowanie" 2022-11-15 12:01:12
Zarządzenie Nr 180/22 z dnia 28 września 2022 r. o zmianie Zarządzenie Nr 248/19 Burmistrza Brus z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia opłat i zasad najmu pomieszczeń w obiektach oświatowych nieprzekazanych w trwały zarząd, stanowiących własność Gminy Brusy 2022-11-09 09:02:59
Zarządzenie Nr 177/22 z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2022-11-07 10:24:04
Zarządzenie Nr 176/22 z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-11-03 12:48:57
Zarządzeni Nr 153/22 z dnia 4 października 2022 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej 2022-10-31 09:02:19
Zarządzenie Nr 155/22 z dnia 5 października 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-10-28 14:30:06
Zarządzenie Nr 174/22 z dnia 20 października 2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2022-10-26 13:19:47
Zarządzenie Nr 173/22 z dnia 20 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-10-25 15:56:12
Zarządzenie Nr 172/22 z dnia 11 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Zalesie-Wybudowanie, osada wsi Zalesie, na Zalesie-Wybudowanie, wieś. 2022-10-20 10:18:30
Zarządzenie Nr 171/22 z dnia 11 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Wielkie Chełmy-Wybudowanie, osada wsi Wielkie Chełmy, na Wielkie Chełmy-Wybudowanie, wieś. 2022-10-20 10:15:04
Zarządzenie Nr 170/22 z dnia 11 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Warszyn, osada leśna wsi Kaszuba, na Warszyn, wieś. 2022-10-20 10:11:49
Zarządzenie Nr 169/22 z dnia 11 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Małe Chełmy-Wybudowanie, osada wsi Małe Chełmy, na Małe Chełmy-Wybudowanie, wieś. 2022-10-20 10:08:20
Zarządzenie Nr 168/22 z dnia 11 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Lubnia-Wybudowanie, osada wsi Lubnia, na Lubnia-Wybudowanie, wieś. 2022-10-20 10:03:53
Zarządzenie Nr 167/22 z dna 11 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Leśno-Wybudowanie, osada wsi Leśno, na Leśno-Wybudowanie, wieś. 2022-10-20 10:00:08
Zarządzenie Nr 166/22 z dnia 11 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Leśnictwo Giełdon, osada leśna wsi Czarniż, na Leśnictwo Giełdon, wieś. 2022-10-20 09:56:08
Zarządzenie Nr 165/22 z dnia 11 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Kosobudy-Wybudowanie, osada wsi Kosobudy, na Kosobudy-Wybudowanie, wieś. 2022-10-20 09:52:07
Zarządzenie Nr 164/22 z dnia 11 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Czyczkowy-Wybudowanie, osada wsi Czyczkowy, na Czyczkowy-Wybudowanie, wieś. 2022-10-20 09:47:30
Zarządzenie Nr 163/22 z dnia 11 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Czapiewice-Wybudowanie, osada wsi Czapiewice, na Czapiewice-Wybudowanie, wieś. 2022-10-20 09:41:40
Zarządzenie Nr 162/22 z dnia 11 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Męciał-Struga, część wsi Męcikał, na Męcikał-Struga, wieś. 2022-10-20 09:37:43
Zarządzenie Nr 161/22 z dnia 11 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju i jednocześnie zmiany nazwy miejscowości Wybudowania Antoniewskie, część wsi Antoniewo, na Antoniewo-Wybudowanie, wieś. 2022-10-20 09:31:56
Zarządzenie Nr 156/22 z dnia 5 października 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2022-10-20 09:18:56
Zarządzenie Nr 160/22 z dnia 11 października 2022 roku prawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Dostawę i wdrożenie sprzętu informatycznego w ramach konkursu grantowego "Cyfrowa Gmina" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, d 2022-10-12 12:50:13
Zarządzenie Nr 152/22 z dnia 26 września 2022 roku w sprawie przyjęcia regulaminu II Gminnego Konkursu pt. "Kreatywnie mobilni" 2022-10-12 12:40:13
Zarządzenie Nr 145/22 z dnia 19 września 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości i liczby przyznanych stypendiów Burmistrza Brus 2022-10-12 12:37:40
Zarządzenie Nr 159/22 z dnia 5 października 2022 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej 2022-10-11 16:16:49
Zarządzenie Nr 158/22 z dnia 5 października 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Brus nr 7/22 z dnia 04.01.2022 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i  Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach na 2022 rok 2022-10-11 16:12:54
Zarządzenie Nr 151/22 z dnia 26 września 2022 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej 2022-10-06 08:13:37
Zarządzenie Nr 150/22 z dnia 22 września 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2022-09-30 14:37:20
Zarządzenie Nr 149/22 z dnia 22 września 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-09-30 14:30:28
Zarządzenie Nr 140/22 z dnia 8 września 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2022-09-26 09:21:16
Zarządzenie Nr 146/22 z dnia 20 września 2022 roku w sprawie ustalenia miesięcznej stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Brusy 2022-09-22 13:27:44
Zarządzenie Nr 133/22 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Brusach zatrudnionych na umowę o pracę 2022-09-21 13:27:51
Zarządzenie Nr 147/22 z dnia 20 września 2022 roku w sprawie powołania Służby socjalnej do gospodarowania funduszem socjalnym przeznaczonym dla pracowników, emerytów i rencistów ze szkół, Przedszkola i Żłobka prowadzonych przez Gminę Brusy 2022-09-21 13:17:28
Zarządzenie Nr 142/22 z dnia 8 wrzesnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora realizacji projektu pn.: "Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania" w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Pr 2022-09-20 15:36:04
Zarządzenie Nr 141/22 z dnia 8 września 2022 roku w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego 2022-09-16 12:08:31
Zarządzenie Nr 144/22 z dnia 15 września 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2022 roku Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" Gminy Brusy na lata 2020 - 2022 2022-09-16 09:18:51
Zarządzenie Nr 143/22 z dnia 9 września 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację w 2022 roku Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" Gminy Brusy na lata 2020 - 2022 2022-09-16 09:14:45
Zarządzenie Nr 139/22 z dnia 8 września 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-09-16 09:08:28
Zarządzenie Nr 137/22 z dnia 6 września 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ul. Dąbek w Męcikale w ramach zadania "Budowa ul. Dąbek i ul. Leśnej w Męcikale - sołectwo Męcikał"" 2022-09-14 13:55:35
Zarządzenie Nr 136/22 z dnia 6 września 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację zadania pn. "Odwodnienie miasta Brusy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - "Modernizacja układu 2022-09-14 13:51:23
Zarządzenie Nr 135/22 z dnia 6 września 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Modernizację drogi gminnej Lubnia - Orlik" 2022-09-14 13:48:04
Zarządzenie Nr 134/22 z dnia 6 września 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Budowa I etapu pierwszej na terenie gminy Brusy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu" dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ? edycja pierwsza. 2022-09-14 13:41:54
Zarządzenie Nr 138/22 z dnia 7 września 2022 roku w sprawie przyznania spółkom wodnym z terenu gminy Brusy dotacji celowej z budżetu Gminy Brusy w 2022 r. 2022-09-14 13:11:45
Zarządzenie nr 132/22 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok 2022-09-14 10:13:11
Zarządzenie Nr 130/22 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-09-14 10:06:39
Zarządzenie Nr 131/22 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czapiewicach 2022-09-01 07:57:17
Zarządzenie Nr 129/22 z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej 2022-08-31 12:15:46
Zarządzenie Nr 126/22 z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej 2022-08-29 09:43:51
Zarządzenie Nr 124/22 z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2022-08-25 14:55:52
Zarządzenie Nr 128/22 z dnia 23 sierpnia 2022 ropu w sprawie instrukcji prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Brusach. 2022-08-25 14:48:17
Zarządzenie Nr 125/22 z dnia 22 sierpnia 2022 roku W sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizacje w 2022roku Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" Gminy Brusy na lata 2020-2022 2022-08-25 08:51:13
Zarządzenie Nr 127/22 z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia kwoty zwrotu kosztów dowozu dzieci/uczniów do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych rodzicom lub opiekunom prawnym 2022-08-25 08:37:16
Zarządzenie Nr 123/22 z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-08-23 14:19:19
Zarządzenie Nr 121/22 z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z nieruchomości komunalnej w Brusach 2022-08-18 07:55:41
Zarządzenie Nr 122/22 z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Brus nr 7/22 z dnia 04.01.2022 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach na 2022 rok 2022-08-17 12:47:51
Zarządzenie Nr 117/22 z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-08-17 12:39:24
Zarządzenie Nr 120/22 z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 807/18 Burmistrza Brus z dnia 4 września 2018r. w sprawie oddania w użyczenie część nieruchomości komunalnej w gminie Brusy 2022-08-16 13:00:31
Zarządzenie Nr 118/22 z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2022-08-16 12:56:23
Zarządzenie Nr 111/22 z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2022-08-16 11:55:03
Zarządzenie Nr 110/22 z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-08-05 09:31:30
Zarządzenie Nr 119/22 z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Zakup i dostawę 94 laptopów w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym ? Granty PPGR" 2022-07-29 12:58:23
Zarządzenie Nr 114/22 z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli prac konserwatorskich i restauratorskich 2022-07-28 14:34:37
Zarządzenie Nr 116/22 z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie oddania w najem części nieruchomości komunalnej w Brusach 2022-07-25 08:48:43
Zarządzenie Nr 115/22 z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Budowa I etapu pierwszej na terenie gminy Brusy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu" dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza 2022-07-25 08:19:51
Zarządzenie Nr 113/22 z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie trybu udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, w tym otwartych danych w Urzędzie Miejskim w Brusach 2022-07-20 09:04:03
Zarządzenie Nr 112/22 z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 255/19 z dnia 31 grudnia 2019 roku 2022-07-20 07:11:10
Zarządzenie Nr 105/22 z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie powołania stałej komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat na terenie Gminy Brusy, powstałych wskutek działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 2022-07-11 14:04:32
Zarządzenie Nr 97/22 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2022-07-11 13:12:12
Zarządzenie Nr 109/22 z dnia 8 lipca 2022 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Konkursu na Makietę Statku Pirackiego 2022-07-11 11:27:55
Zarządzenie Nr 100/22 z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Wydziale Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Brusach OPR.2110.2.2022 i OPR.2110.3.2022 2022-07-11 10:54:46
Zarządzenie Nr 65/22 z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Skarbnika Gminy 2022-07-11 10:50:53
Zarządzenie Nr 85/22 z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prac zgłoszonych w ramach Konkursu plastycznego pt. "EkoBrusek" 2022-07-08 10:37:58
Zarządzenie Nr 96/22 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-07-08 08:38:46
Zarządzenie Nr 107/22 z dnia 5 lipca 2022 roku zmieniające Zarządzenie Nr 99/22 Burmistrza Brus z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-07-06 13:45:37
Zarządzenie Nr 106/22 z dnia 5 lipca 2022 roku zmieniające Zarządzenie Nr 98/22 Burmistrza Brus z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-07-06 13:43:10
Zarządzenie Nr 108/22 z dnia 5 lipca 2022 roku sprawie zmiany Zarządzenia nr 763/18 Burmistrza Brus z dnia 10 lipca 2018r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej w gminie Brusy 2022-07-06 12:57:58
Zarządzenie Nr 103/22 z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Męcikale 2022-07-06 10:48:13
Zarządzenie Nr 102/22 z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach 2022-07-06 10:44:51
Zarządzenie Nr 101/22 z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach 2022-07-06 10:41:14
Zarządzenie Nr 99/22 z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-07-06 10:36:53
Zarządzenie Nr 98/22 z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-07-06 10:35:31
Zarządzenie Nr 94/22 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie oddania w najem części nieruchomości komunalnej w Brusach 2022-07-06 08:59:28
Zarządzenie Nr 93/22 z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok 2022-07-06 08:55:46
Zarządzenie Nr 92/22 z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia stawki za dostarczone ciepło do pomieszczeń zasilanych z kotłowni budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach 2022-07-06 08:46:38
Zarządzenie Nr 90/22 z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2022 roku 2022-07-06 08:38:03
Zarządzenie Nr 95/22 z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie określenia formy i trybu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Brusy, w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie 2022-07-01 14:36:54
Zarządzenie Nr 91/22 z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia zasad rozliczania mediów użytkowników budynku komunalnego w Brusach przy ul. Armii Krajowej 1 2022-06-23 08:19:46
Zarządzenie Nr 89/22 z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia składu  Bruskiej Rady Seniorów 2022-06-22 13:39:55
Zarządzenie Nr 84/22 z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Komisji przyznawania stypendiów Burmistrza Brus uczniom szkół podstawowych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Terenu Gminy Brusy 2022-06-22 13:27:19
Zarządzenie Nr 87/22 z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2022-06-22 13:22:44
Zarządzenie Nr 88/22 z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2022-06-21 11:08:57
Zarządzenie Nr 86/22 z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-06-21 09:00:07
Zarządzenie Nr 83/22 z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2021 rok -Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach 2022-06-20 09:54:56
Zarządzenie Nr 81/22 z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny przygotowanych prezentacji w ramach gminnego konkursu czytelniczego ?Bruscrosing ? happening czytelniczy? 2022-06-06 15:42:32
Zarządzenie Nr 79/22 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok 2022-06-06 15:38:36
Zarządzenie Nr 78/22 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-06-06 15:33:50
Zarządzenie Nr 75/22 z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyboru kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Męcikale 2022-06-06 15:28:45
Zarządzenie Nr 74/22 za dnia 30 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyboru kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach 2022-06-06 15:27:28
Zarządzenie Nr 73/22 z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyboru kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach 2022-06-06 15:25:54
Zarządzenie Nr 80/22 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Brusy za 2021 rok 2022-05-31 14:26:00
Zarządzenie Nr 77/22 z dnia 30 maja 2022 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia gminnego etapu konkursu "Piękna Wieś Pomorska 2022" 2022-05-31 13:23:37
Zarządzenie Nr 76/22 z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Bruskiej Rady Seniorów 2022-05-31 13:16:42
Zarządzenie Nr 68/22 z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego na 2022 rok 2022-05-30 14:47:04
Zarządzenie Nr 67/22 z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-05-27 10:26:54
Zarządzenie Nr 72/22 z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy dróg na terenie gminy Brusy" 2022-05-26 09:31:06
Zarządzenie Nr 71/22 z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy oświetlenia drogowego w ramach zadania "Budowa oświetlenia na ul. Brzozowej - sołectwo Lubnia"" 2022-05-26 09:29:44
Zarządzenie Nr 49/22 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zwolnienia pani Joanny Wróblewskiej ze służby przygotowawczej i terminie przeprowadzenia egzaminu 2022-05-25 11:08:18
Zarządzenie Nr 70/22 z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Konkursu plastycznego pt. "EkoBrusek" 2022-05-25 09:57:56
Zarządzenie Nr 69/22 z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów członków Bruskiej Rady Seniorów 2022-05-23 14:58:56
Zarządzenie Nr 66/22 z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prac złożonych w ramach Gminnego konkursu plastycznego z zakresu profilaktyki uzależnień "WYLOGUJ SIĘ - BĄDŹ AKTYWNY BEZ TELEFONU!" 2022-05-19 10:30:43
Zarządzenie Nr 64/22 z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursów w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brusy 2022-05-13 14:25:03
Zarządzenie Nr 63/22 z dnia 6 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia regulaminu gminnego konkursu czytelniczego 2022-05-13 09:08:25
Zarządzenie Nr 60/22 z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr  165/2008 z dnia 25 marca 2008 roku 2022-05-11 13:07:13
Zarządzenie Nr 59/22 z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 255/19 z dnia 31 grudnia 2019 roku 2022-05-11 13:00:43
Zarządzenie Nr 61/22 z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Urzędzie Miejskim w Brusach 2022-05-09 13:10:42
Zarządzenie Nr 57/22 z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-05-04 14:05:13
Zarządzenie Nr 58/22 z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2022-04-29 09:10:07
Zarządzenie Nr 46/22 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu rzeczowo-finansowego wdrażania uchwał antysmogowych w zakresie budynków i lokali użyteczności publicznej oraz komunalnych, bądź innych stanowiących własność Gminy Brusy 2022-04-22 13:32:48
Zarządzenie Nr 45/22 z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z nieruchomości komunalnych w Kosobudach 2022-04-22 13:27:21
Zarządzenie Nr 56/22 z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Budowa I etapu pierwszej na terenie gminy Brusy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu" dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza. 2022-04-21 14:31:51
Zarządzenie Nr 55/55 z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej 2022-04-12 13:46:13
Zarządzenie Nr 53/221 z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-04-11 11:58:15
Zarządzenie Nr 54/22 z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok 2022-04-11 10:25:34
Zarządzenie Nr 47/22 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok 2022-04-11 10:20:31
Zarządzenie Nr 51/22 z dnia 1 kwietnia 2022 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Brusach 2022-04-11 09:58:56
Zarządzenie Nr 50/22 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań 2022-04-08 13:42:36
Zarządzenie Nr 52/22 z dnia 1 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Gminnego konkursu plastycznego z zakresu profilaktyki uzależnień WYLOGUJ SIĘ BĄDŹ AKTYWNY BEZ TELEFONU! 2022-04-06 14:34:21
Zarządzenie Nr 48/22 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Bruskiej Rady Seniorów 2022-04-06 12:57:10
Zarządzenie Nr 44/22 z dnia 23 marca 2022 roku sprawie powołania zespołu projektowego na potrzeby realizacji projektu pn.: "Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania" w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowis 2022-04-01 11:21:19
Zarządzenie Nr 34/22 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-03-25 09:43:24
Zarządzenie Nr 42/22 z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2022-03-25 08:12:00
Zarządzenie Nr 43/22 z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2022-03-24 13:36:25
Zarządzenie Nr 41/22 z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy za rok 2022 2022-03-23 10:24:36
Zarządzenie Nr 38/22 z dnia 9 marca 2022 roku sprawie zmiany Zarządzenia nr 229/19 Burmistrza Brus z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej i zmiany Zarządzenia nr 18/20 Burmistrza Brus z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości komunalnej 2022-03-23 09:36:00
Zarządzenie Nr 37/22 z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie powołania Służby socjalnej do gospodarowania funduszem socjalnym przeznaczonym dla pracowników, emerytów i rencistów ze szkół, Przedszkola i Żłobka prowadzonych przez Gminę Brusy 2022-03-22 14:49:23
Zarządzenie Nr 40/22 z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok 2022-03-21 15:33:22
Zarządzenie Nr 39/22 z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-03-14 16:21:44
Zarządzenie Nr 32/22 z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Miejskim w Brusach w 2022 roku 2022-03-09 17:23:16
Zarządzenie Nr 33/22 z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2022-03-07 15:48:13
Zarządzenie Nr 35/22 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2022-03-04 15:51:51
Zarządzenie Nr 36/22 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. pomocy Ukrainie 2022-03-01 11:21:53
Zarządzenie Nr 31/22 z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 255/19 z dnia 31 grudnia 2019 roku 2022-02-22 09:21:16
Zarządzenie Nr 30/22 z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 147/20 Burmistrza Brus z dnia 30 września 2020 roku w sprawie instrukcji prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Brusach 2022-02-21 10:33:43
Zarządzenie Nr 28/22 z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie oddania w najem części nieruchomości komunalnej w Brusach 2022-02-21 10:27:00
Zarządzenie Nr 26/22 z dnia 4 lutego 2022 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej 2022-02-21 10:22:38
Zarządzenie Nr 23/22 z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-02-16 13:46:35
Zarządzenie Nr 29/22 z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2022 roku 2022-02-16 10:44:01
Zarządzenie Nr 12/22 z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2022 jednostek organizacyjnych Gminy Brusy 2022-02-15 11:54:44
Zarządzenie Nr 27/22 z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz punktu przedszkolnego 2022-02-15 11:46:27
Zarządzenie Nr 24/22 z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2022-02-15 11:40:12
Zarządzenie Nr 10/22 z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok 2022-02-10 08:51:49
Zarządzenie Nr 13/22 z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej 2022-02-08 15:39:58
Zarządzenie Nr 183/21 z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Brusy na lata 2022-2029 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości i materiałami informacyjnymi 2022-02-01 14:14:02
Zarządzenie Nr 211/21 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia regulaminu rozliczania poniesionych nakładów przez najemców na ulepszenia w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brusy 2022-02-01 13:51:13
Zarządzenie Nr 25/22 z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Odwonienie miasta Brusy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - "Wykonanie odwodnienia u 2022-02-01 12:49:43
Zarządzenie Nr 20/22 z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie okresowego zastępowania dyrektora szkoły w sprawie okresowego zastępowania dyrektora szkoły 2022-01-27 10:43:43
Zarządzenie Nr 19/22 z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Brusy 2022-01-27 10:28:19
Zarządzenie Nr 18/22 z dnia 20 stycznia 2022 roku o zmianie Zarządzenie Nr 248/19 Burmistrza Brus z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia opłat i zasad najmu pomieszczeń w obiektach oświatowych nieprzekazanych w trwały zarząd, stanowiących własność Gminy Brusy 2022-01-27 10:09:44
Zarządzenie Nr 17/22 z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brusy 2022-01-27 10:04:03
Zarządzenie Nr 37/A/19 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 525/10 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym 2022-01-27 08:37:06
Zarządzenie Nr 22/22 dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 165/2008 z dnia 25 marca 2008 roku 2022-01-24 12:31:55
Zarządzenie Nr 21/22 z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/11 z dnia 30 marca 2011 roku 2022-01-24 12:22:33
Zarządzenie Nr 9/22 z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 255/19 z dnia 31 grudnia 2019 roku 2022-01-24 12:17:41
Zarządzenie Nr 208/21 z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego zatrudnionych na umowę o pracę w Brusach 2022-01-20 14:42:56
Zarządzenie Nr 16/22 z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2022-01-20 13:57:03
Zarządzenie Nr 221/21 z dnia 31 grudnia 2021 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2021 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2022-01-19 12:40:33
Zarządzenie Nr 3/22 z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia stawki za centralne ogrzewanie lokalu mieszkalnego w budynku Szkoły Podstawowej w Męcikale 2022-01-17 10:29:29
Zarządzenie Nr 2/22 z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia stawki za centralne ogrzewanie lokalu mieszkalnego w budynku Szkoły Podstawowej w Czapiewicach. 2022-01-17 10:24:03
Zarządzenie Nr 11/22 z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Przebudowę ulic w Brusach - prace projektowe" 2022-01-14 14:26:09
Zarządzenie Nr 6/22 z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie przekazania nakładów poniesionych na budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Dworcowej, Kalwaryjnej i Słonecznej w Brusach 2022-01-14 13:15:23
Zarządzenie Nr 1/22 z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2022 rok oraz planu finansowego Funduszu Sołeckiego na 2022 rok 2022-01-14 09:52:10
Zarządzenie Nr 8/22 z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej 2022-01-12 09:41:15
Zarządzenie Nr 4/22 z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnych 2022-01-12 09:38:14
Zarządzenie Nr 210/21 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej 2022-01-12 09:35:11
Zarządzenie Nr 7/22 z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach na 2022 rok 2022-01-10 08:47:09
Zarządzenie Nr 5/22 z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok 2022-01-10 08:42:04
Zarządzenie Nr 219/21 z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021 2022-01-10 08:36:12
Zarządzenie Nr 204/21 z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie oddania w użyczenie  nieruchomości komunalnej 2022-01-10 08:18:41
Zarządzenie Nr 217/21 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Usługę utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy w roku 2022" 2022-01-04 11:45:12
Zarządzenie Nr 214/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Odwonienie miasta Brusy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - "Wykonanie odwodnienia u 2022-01-04 11:40:19
Zarządzenie Nr 218/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2021 rok 2022-01-03 13:20:40
Zarządzenie Nr 216/21 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych 2022-01-03 13:03:47
Zarządzenie Nr 215/21 z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego Gminy Brusy 2022-01-03 12:58:40
Zarządzenie Nr 213/21 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej 2022-01-03 11:34:31
Zarządzenie Nr 212/21 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 229/19 Burmistrza Brus z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej i zmiany Zarządzenia nr 18/20 Burmistrza Brus z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości komunalnej 2022-01-03 11:30:39
Zarządzenie Nr 203/21 z dnia 14 grudnia 2021 roku sprawie zmiany Zarządzenia nr 136/19 Burmistrza Brus z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie oddania w najem części nieruchomości komunalnej w Brusach. 2022-01-03 11:26:58
Zarządzenie Nr 207/21 z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminne Ewidencji Zabytków Gminy Brusy 2021-12-22 12:33:12
Zarządzenie Nr 209/21 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze 2021-12-21 10:11:35
Zarządzenie Nr 202/21 z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu 2021-12-17 13:28:23
Zarządzenie Nr 205/21 z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021 2021-12-17 13:18:50
Zarządzenie Nr 191/21 z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnych 2021-12-17 13:14:07
Zarządzenie Nr 201/21 z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej 2021-12-14 08:58:54
Zarządzenie Nr 194/21 z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie powołania Zespołów Spisowych i ustalenia harmonogramu inwentaryzacji przeprowadzanej w 2021 r. 2021-12-13 11:40:42
Zarządzenie Nr 193/21 z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Komisji Weryfikacyjnej 2021-12-13 11:32:52
Zarządzenie Nr 192/21 z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej w Brusach 2021-12-13 11:16:43
Zarządzenie Nr 197/21 z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2021 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2021-12-13 11:08:42
Zarządzenie Nr 200/21 z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w sobotę 2021-12-08 13:04:54
Zarządzenie Nr 199/21 z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2021-12-08 12:59:40
Zarządzenie Nr 198/21 z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Żłobka w Brusach 2021-12-07 09:32:05
Zarządzenie Nr 196/21 z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy w roku 2021 2021-12-03 11:16:43
Zarządzenie Nr 195/21 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2021 rok 2021-12-02 13:50:41
Zarządzenie Nr 190/21 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej 2021-12-01 10:07:10
Zarządzenie Nr 189/21 z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za centralne ogrzewanie w budynku komunalnym w Kosobudach przy ul. Czerskiej 11 2021-12-01 10:03:40
Zarządzenie Nr 187/21 z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2021 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2021-11-19 08:06:52
Zarządzenie Nr 186/21 z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021 2021-11-19 07:49:31
Zarządzenie Nr 188/21 z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie przekazania nakładów poniesionych na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Polnej w Brusach wybudowanej w ramach zadania pn. "Przebudowa ul. Polnej w Brusach" do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach 2021-11-19 07:42:35
Zarządzenie Nr 185/21 z dnia 12 listopada 2021 roku w sprawie przekazania nakładów poniesionych na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Długiej w Męcikale wybudowanej w ramach zadania pn. "Budowa ul. Długiej w Męcikale" do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach. 2021-11-19 07:38:14
Zarządzenie Nr 174/21 z dnia 22 października 2021 roku w sprawie skierowania pani Kamili Wardy do odbycia służby przygotowawczej 2021-11-19 07:30:07
Zarządzenie Nr 184/21 z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Modernizację drogi transportu rolnego Lubnia - Orlik - Etap II". 2021-11-16 11:25:23
Zarządzenie Nr 182/21 z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy Brusy na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 2021-11-16 10:58:11
Zarządzenie Nr 181/21 z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie zakupu działek położonych w obrębie ewidencyjnym Zalesie, gmina Brusy. 2021-11-16 10:44:36
Zarządzenie Nr 177/21 z dnia 29 października 2021 roku sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2021 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2021-11-10 08:30:01
Zarządzenie Nr 178/21 z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2021 roku Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" Gminy Brusy na lata 2020 - 2022 2021-11-08 14:49:01
Zarządzenie Nr 180/21 z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Brusy w sezonie zimowym 2021/2022" 2021-11-05 14:28:06
Zarządzenie Nr 179/21 z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Budowę drogi transportu rolnego Brusy-Jaglie-Żabno - etap II" 2021-11-05 14:25:24
Zarządzenie Nr 176/21 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021 2021-11-04 14:11:40
Zarządzenie Nr 169/21 z dnia 21 października 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnych 2021-11-03 11:06:44
Zarządzenie Nr 172/21 z dnia 22 października 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2021 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2021-11-03 10:00:36
Zarządzenie Nr 170/21 z dnia 21 października 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2021 oraz w sprawie zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego na 2021 r. 2021-11-03 09:45:55
Zarządzenie Nr 175/21 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację w 2021 roku Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia ?Pomóż swemu sercu? Gminy Brusy na lata 2020 - 2022 2021-10-28 11:10:01
Zarządzenie Nr 171/21 z dnia 22 października 2021 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021 2021-10-27 09:49:43
Zarządzenie Nr 163/21 z dnia 11 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia spisu z natury oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2021-10-26 13:26:28
Zarządzenie Nr 173/21 z dnia 22 października 2021 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnych 2021-10-26 09:13:54
Zarządzenie Nr 156/21 z dnia 28 września 2021 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Brusach 2021-10-22 10:12:16
Zarządzenie Nr 168/21 z dnia 13 października 2021 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej 2021-10-21 12:33:34
Zarządzenie Nr 161/21 z dnia 7 października 2021 roku w sprawie przyjęcia zasad rozliczania mediów użytkowników budynku komunalnego w Brusach przy ul. Armii Krajowej 1 2021-10-14 14:57:00
Zarządzenie Nr 162/21 z dnia 7 października 2021 roku w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości komunalnej 2021-10-14 14:51:49
Zarządzenie Nr 158/21 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2021 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2021-10-14 10:13:59
Zarządzenie Nr 166/21 z dnia 12 października 2021 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2021-10-14 09:43:51
Zarządzenie Nr 165/21 z dnia 12 października 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości i liczby przyznanych stypendiów Burmistrza Brus 2021-10-14 09:37:05
Zarządzenie Nr 167/21 z dnia 12 października 2021 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 555/2010 Burmistrza Brus z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z nieruchomości komunalnych w Widnie i Męcikale 2021-10-14 09:32:40
Zarządzenie Nr 164/21 z dnia 12 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację w 2021 roku Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" Gminy Brusy na lata 2020 - 2022. 2021-10-13 09:14:16
Zarządzenie Nr 142/21 z dnia 7 września 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości komunalnych 2021-10-08 13:38:12
Zarządzenie Nr 160/21 z dnia 6 października 2021 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Organizacyjno - Prawnym w Urzędzie Miejskim w Brusach OPR.2110.7.2021 2021-10-08 13:36:07
Zarządzenie Nr 159/21 z dnia 6 października 2021 roku w sprawie przyznania spółkom wodnym z terenu gminy Brusy dotacji celowej z budżetu Gminy Brusy w 2021 r. 2021-10-08 13:30:21
Zarządzenie Nr 155/21 z dnia 21 września 2021 roku w sprawie przyjęcia zasad rozliczania mediów użytkowników budynku komunalnego w Brusach przy ul. Szkolnej 1 2021-10-08 13:19:09
Zarządzenie Nr 151/21 z dnia 14 września 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Brusach 2021-10-06 09:45:22
Zarządzenie Nr 140/21 z dnia 7 września 2021 roku w sprawie określenia zasad ewidencji operacji gospodarczych dotyczących gromadzenia i wydatkowania środków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 2021-10-06 09:27:51
Zarządzenie Nr 154 z dnia 21 września 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2021 rok 2021-10-06 09:20:32
Zarządzenie Nr 141/2021 z dnia 7 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu". 2021-10-05 16:01:16
Zarządzenie Nr 157/21 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021 2021-10-05 13:17:04
Zarządzenie Br 152/21 z dnia 15 września 2021 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej 2021-09-29 09:34:02
Zarządzenie Nr 153/21 z dnia 20 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację w 2021 roku Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" Gminy Brusy na lata 2020 - 2022 2021-09-27 10:48:45
Zarządzenie Nr 149/21 z dnia 13 września 2021 roku w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego 2021-09-27 10:39:40
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację w 2021 roku Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" Gminy Brusy na lata 2020 - 2022 2021-09-22 08:12:33
Zarządzenie Nr 143/21 z dnia 8 września 2021 roku w sprawie powołania Służby socjalnej do gospodarowania funduszem socjalnym przeznaczonym dla pracowników, emerytów i rencistów ze szkół, Przedszkola i Żłobka prowadzonych przez Gminę Brusy 2021-09-21 11:06:28
Zarządzenie Nr 146/21 z dnia 10 września 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2021 rok 2021-09-21 11:00:06
Zarządzenie Nr 147/21 z dnia 13 września 2021 roku w sprawie przekazania nakładów poniesionych na budowę odwodnienia i kanalizacji deszczowej w ul. Kościelnej i Czerskiej w Kosobudach w ramach zadania pn. "Budowa ul. Kościelnej w Kosobudach" do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach 2021-09-17 13:35:43
Zarządzenie Nr 150/21 z dnia 13 września 2021 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej w Brusach 2021-09-17 13:25:45
Zarządzenie Nr 145/21 z dnia 10 września 2021 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021 2021-09-14 15:56:17
Zarządzenie Nr 148/21 z dnia 10 września 2021 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowiska specjalisty socjoterapii, wychowawcy w ramach realizacji projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w Brusach" 2021-09-14 15:53:49
Zarządzenie Nr 138/21 z dnia 1 września 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 164/20 Burmistrza Brus z dnia 30 października 2020 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Brusy 2021-09-14 15:49:05
Zarządzenie Nr 144/21 z dnia 8 września 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 726/18 Burmistrza Brus z dnia 24 maja 2018r. w sprawie powołania wspólnego inspektora ochrony danych osobowych w gminie Brusy zmienionego Zarządzeniem Nr 49/20 Burmistrza Brus z dnia 24 marca 2020r. 2021-09-13 09:22:32
Zarządzenie Nr 139/21 z dnia 7 września 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2021-09-13 09:09:57
Zarządzenie Nr 131/21 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej 2021-09-08 13:15:05
Zarządzenie Nr 132/21 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia kwoty zwrotu kosztów dowozu dzieci/uczniów do szkół i placówek oświatowych rodzicom lub opiekunom prawnym 2021-09-07 10:46:55
Zarządzenie Nr 135/21 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2021 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego na 2021r. 2021-09-06 11:32:06
Zarządzenie Nr 133/21 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Czapiewicach 2021-09-03 09:11:13
Zarządzenie Nr 137/21 z dnia 1 września 2021 roku w sprawie przyjęcia regulaminu I Gminnego Konkursu pt. "Kreatywnie mobilni" 2021-09-02 10:28:20
Zarządzenie Nr 136/21 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 69/B/19 Burmistrza Brus z dnia 22 marca 2019r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 2021-09-02 10:17:34
Zarządzenie Nr 134/21 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021 2021-09-01 09:45:53
Zarządzenie Nr 122/21 z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2021 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Sołeckiego na 2021 rok 2021-08-26 10:07:44
Zarządzenie nr 123/21 z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej 2021-08-25 10:46:08
Zarządzenie Nr 130/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Męcikale 2021-08-25 09:11:36
Zarządzenie Nr 129/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu 2021-08-25 09:07:15
Zarządzenie Nr 128/21 z dnia 24 kwietnia 2021 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 1 w Brusach 2021-08-25 09:04:25
Zarządzenie Nr 127/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach 2021-08-25 09:00:58
Zarządzenie Nr 126/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. TOW ?Gryf Pomorski? w Lubni 2021-08-25 08:57:22
Zarządzenie Nr 125/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie 2021-08-25 08:53:23
Zarządzenie Nr 124/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły 2021-08-25 08:40:21
Zarządzenie Nr 121/21 z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brusach 2021-08-24 10:54:05
Zarządzenie Nr 118/21 z dnia 3 sierpnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Głównego Księgowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Brusach 2021-08-24 10:48:59
Zarządzenie Nr 120/21 z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia sondażu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych 2021-08-17 14:41:54
Zarządzenie Nr 119/21 z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyboru kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu 2021-08-12 08:00:33
Zarządzenie Nr 114/21 z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu 2021-08-11 11:06:11
Zarządzenie Nr 117/21 z dnia 30 lipca2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2021 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2021-08-11 10:41:09
Zarządzenie Nr 116/21 z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021 2021-08-11 10:36:56
Zarządzenie Nr 110/21 z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2021 rok 2021-08-11 10:31:36
Zarządzenie Nr 112/21 z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej 2021-08-11 10:22:28
Zarządzenie Nr 115/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnych 2021-08-11 10:16:03
Zarządzenie Nr 113/21 z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie powołania komisji do spraw darowizny składników majątku ruchomego 2021-08-11 10:10:55
Zarządzenie Nr 111/21 z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Klubu Piłkarskiego "ORKAN" Huta złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2021-07-23 15:46:41
Zarządzenie Nr 106/21 z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia epizodu praktycznego w ramach powiatowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "Wda-2021" jako gminnego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "BRZOZA-2021" 2021-07-21 13:25:39
Zarządzenie Nr 109/21 z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brusach. OPR.2110.3.2021 2021-07-21 09:01:53
Zarządzenie Nr 108/21 z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Brusach. OPR.2110.4.2021 2021-07-21 08:58:48
Zarządzenie Nr 107/12 z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości komunalnej 2021-07-19 11:15:21
Zarządzenie Nr 95/21 z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie zmiany planu dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2021 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2021-07-14 10:42:31
Zarządzenie Nr 105/21 z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-12 10:32:22
Zarządzenie Nr 104/21 z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-12 10:28:49
Zarządzenie Nr 103/21 z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-12 10:24:44
Zarządzenie Nr 102/21 z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-12 10:20:47
Zarządzenie Nr 101/21 z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-12 10:17:35
Zarządzenie Nr 100/21 z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-12 10:14:26
Zarządzenie Nr 99/21 z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-12 10:10:45
Zarządzenie Nr 98/21 z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-12 10:05:47
Zarządzenie Nr 97/21 z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Brusach 2021-07-06 15:47:35
Zarządzenie Nr 91/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Brusach 2021-07-06 14:20:35
Zarządzenie Nr 82/21 z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyboru kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie 2021-07-06 13:20:42
Zarządzenie Nr 83/21 z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyboru kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej im. TOW ?Gryf Pomorski? w Lubni 2021-07-06 13:15:50
Zarządzenie Nr 84/21 z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyboru kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach 2021-07-06 13:10:42
Zarządzenie Nr 85/21 z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyboru kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu 2021-07-06 13:05:31
Zarządzenie Nr 86/21 z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyboru kandydata na dyrektora Przedszkola nr 1 w Brusach 2021-07-06 13:00:50
Zarządzenie Nr 96/21 z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2021-07-05 11:41:00
Zarządzenie Nr 81/21 z dnia  23 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej 2021-07-05 11:23:56
Zarządzenie Nr 94/21 z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021 2021-07-05 11:12:47
Zarządzenie Nr 93/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2021 rok 2021-07-05 11:09:08
Zarządzenie Nr 89/21 z dnia 30 czerwca 2021 w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021 2021-07-05 10:55:16
Zarządzenie nr 88/21 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2021 rok 2021-06-30 14:33:28
Zarządzenie Nr 92/21 z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na wolne stanowiska pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brusach 2021-06-30 14:22:03
Zarządzenie Nr 87/21 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Samorządowego Żłobka w Brusach 2021-06-30 09:32:44
Zarządzenie nr 80/21 z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2021 rok 2021-06-30 08:39:23
Zarządzenie Nr 79 /21 z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie skrócenia czasu pracy 2021-06-23 10:24:07
Zarządzenie Nr 77/21 z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji przyznawania stypendiów Burmistrza Brus uczniom szkół podstawowych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Terenu Gminy Brusy 2021-06-22 09:28:45
Zarządzenie Nr 76/21 z dnia 11 czerwca 2021 roku w zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2021 rok 2021-06-21 12:37:47
Zarządzenie Nr 72/21 z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Brusach OPR.2110.1.2021 2021-06-11 14:53:40
Zarządzenie Nr 73/21 z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora/inspektora w Urzędzie Miejskim w Brusach OPR.2110.2.2021 2021-06-11 14:50:20
Zarządzenie Nr 75/21 z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021 2021-06-11 14:38:48
Zarządzenie Nr 71/21 z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie określenia warunków przekazania, wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach 2021-06-11 08:07:58
Zarządzenie Nr 70/21 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2021rok 2021-06-10 09:58:27
Zarządzenie Nr 67/21 z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 202 1rok 2021-06-07 13:01:41
Zarządzenie Nr 69/21 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021 2021-06-02 13:49:43
Zarządzenie Nr 66/21 z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia gminnego etapu konkursu "Piękna Wieś Pomorska 2021" 2021-05-27 10:31:43
Zarządzenie Nr 63/21 z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Brusach 2021-05-25 15:53:39
Zarządzenie Nr 64/21 z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2021-05-25 15:35:50
Zarządzenie Nr 65/21 z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursów w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola, których organem prowadzącym jest gmina Brusy 2021-05-25 10:05:24
Zarządzenie Nr 65/21 z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursów w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola, których organem prowadzącym jest gmina Brusy 2021-05-24 15:03:24
Zarządzenie nr 58/21 z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 57/21 Burmistrza Brus z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji im. Józefa i Jadwigi Chełmowskich złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 2021-05-24 09:40:34
Zarządzenie Nr 59/21 z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie określenia zasad ewidencji operacji gospodarczych dotyczących gromadzenia i wydatkowania środków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 2021-05-24 09:15:41
Zarządzenie Nr 62/21 z dnia 20 maja 2021roku w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Brusy za 2020 rok 2021-05-21 14:25:02
Zarządzenie Nr 61/21 z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia regulaminu gminnego konkursu piosenki 2021-05-20 12:04:55
Zarządzenie Nr 60/21 z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia regulaminu gminnego konkursu plastycznego 2021-05-20 11:41:48
Zarządzenie Nr 57/21 z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji im. Józefa i Jadwigi Chełmowskich złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2021-05-10 10:31:17
Zarządzenie Nr 55/21 z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej 2021-05-07 10:10:20
Zarządzenie Nr 56/21 z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Dostawę kruszywa mineralnego" 2021-05-07 09:38:40
Zarządzenie Nr 49/21 z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu miejskiego w Brusach na 2021 rok 2021-05-07 09:21:14
Zarządzenie Nr 54/21 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2021-05-06 13:55:16
Zarządzenie Nr 50/21 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021 2021-05-05 11:12:46
Zarządzenie Nr 48/21 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021 2021-04-28 08:04:43
Zarządzenie Nr 47/21 z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany organizacji, zasad i procedur prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Brusach oraz w zakresie nadzoru nad realizacją kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Brusy 2021-04-26 08:37:46
Zarządzenie Nr 46/21 z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2021 rok 2021-04-21 08:35:01
Zarządzenie Nr 28/21 z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2021 jednostek organizacyjnych Gminy Brusy 2021-04-20 13:44:08
Zarządzenie Nr 45/21 z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Brusy 2021-04-07 15:59:42
Zarządzenie Nr 41/21 z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2021 rok 2021-04-02 11:40:38
Zarządzenie Nr 44/21 z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/21 2021-04-02 10:22:46
Zarządzenie Nr 43/21 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/20 Burmistrza Brus z dnia 09 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Brusy 2021-04-01 07:31:51
Zarządzenie Nr 42/21 z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie określenia warunków przekazania, wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach 2021-04-01 07:29:06
Zarządzenie Nr 40/21 z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie zakupu działek położonych w obrębie ewidencyjnym Zalesie, gmina Brusy 2021-03-22 14:46:47
Zarządzenie Nr 39/21 z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie przekazania nakładów poniesionych na budowę odwodnienia i kanalizacji deszczowej, budowę i przebudowę istniejących sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Słonecznym w Brusach w ramach zadania pn. "Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach" do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach 2021-03-22 14:15:55
Zarządzenie Nr 35/21 z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie skierowania pani Kamili Landowskiej do odbycia służby przygotowawczej 2021-03-22 08:07:19
Zarządzenie Nr 37/21 z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2021 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2021-03-10 14:21:17
Zarządzenie Nr 36/21 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2021 r. 2021-03-05 08:32:43
Zarządzenie Nr 33/21 z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2021 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2021-03-03 09:49:36
Zarządzenie Nr 34/21 z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Brusy 2021-03-02 13:00:20
Zarządzenie Nr 31/21 z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Miejskim w Brusach w 2021 roku 2021-03-01 14:33:57
Zarządzenie Nr 32/21 z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2021 r. 2021-02-23 14:23:05
Zarządzenie Nr 30/21 z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz punktu przedszkolnego 2021-02-19 14:30:44
Zarządzenie Nr 29/21 z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie powołania Służby socjalnej do gospodarowania funduszem socjalnym przeznaczonym dla pracowników, emerytów i rencistów ze szkół, Przedszkola i Żłobka prowadzonych przez Gminę Brusy 2021-02-19 14:28:00
Zarządzenie Nr 27/21 z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2021 roku 2021-02-16 14:14:05
Zarządzenie Nr 22/21 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2020 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2021-02-16 12:13:09
Zarządzenie Nr 26/21 z dnia 5 lutego 2021 o zmianie Zarządzenie Nr 248/19 Burmistrza Brus z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia opłat i zasad najmu pomieszczeń w obiektach oświatowych nieprzekazanych w trwały zarząd, stanowiących własność Gminy Brusy 2021-02-11 14:00:57
Zarządzenie Nr 20/21 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Brusy 2021-02-09 14:38:42
Zarządzenie Nr 23/21 z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru Działania 3.1. Edukacja przedszkolna, ogłoszonego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, przez Zarząd Województwa Pomorskiego 2021-02-09 11:29:36
Zarządzenie Nr 25/21 z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/19 z dnia 24 stycznia 2019 roku 2021-02-05 10:54:49
Zarządzenie Nr 24/21 z dnia 2 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 255/19 z dnia 31 grudnia 2019 roku 2021-02-05 10:52:27
Zarządzenie Nr 18/21 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2021 r. 2021-02-03 12:08:39
Zarządzenie Nr 1/21 z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Brusach 2021-02-03 09:16:22
Zarządzenie Nr 19/21 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Męcikale 2021-02-02 11:04:30
Zarządzenie Nr 17/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Męcikale 2021-02-02 10:46:29
Zarządzenie Nr 16/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brusy 2021-02-02 10:44:38
Zarządzenie Nr 15/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach na 2021 rok 2021-02-02 10:42:11
Zarządzenie Nr 14/21 z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie skierowania pana Artura Szultkę do odbycia służby przygotowawczej 2021-02-02 10:40:11
Zarządzenie Nr 6/21 z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2021 rok 2021-01-26 14:21:33
Zarządzenie Nr 13/21 z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Brusach 2021-01-26 12:11:38
Zarządzenie Nr 12/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Usługę utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy w roku 2021" 2021-01-25 10:35:10
Zarządzenie Nr 11/21 z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa ulic: Bolta, Witosa, Derdowskiego, Wojska Polskiego, Chełmowskiej, Szkolnej, Kościelnej, Pocztowej i 2 Lutego oraz Plac Jana Pawła II w Brusach - dokumentacja projektowa"" 2021-01-25 10:32:56
Zarządzenie Nr 8/21 z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2021-01-22 11:02:08
Zarządzenie Nr 7/21 z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" w Urzędzie Miejskim w Brusach 2021-01-22 08:14:21
Zarządzenie Nr 10/21 z dnia 19 stycznia 2021 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej 2021-01-21 10:27:48
Zarządzenie Nr 9/21 z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej 2021-01-19 10:12:21
Zarządzenie Nr 4/21 z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia stawki za centralne ogrzewanie lokalu mieszkalnego w budynku Szkoły Podstawowej w Męcikale 2021-01-18 13:21:58
Zarządzenie Nr 3/21 z dnia 4 stycznia 20212 roku w sprawie ustalenia stawki za centralne ogrzewanie lokalu mieszkalnego w budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach 2021-01-18 13:20:37
Zarządzenie Nr 2/21 z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia stawki za centralne ogrzewanie lokalu mieszkalnego w budynku Szkoły Podstawowej w Czapiewicach 2021-01-18 13:18:55
Zarządzenie Nr 186/20 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miejski w Brusach oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Brusy 2021-01-18 11:01:48
Zarządzenie Nr 200/20 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 136/19 Burmistrza Brus z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie oddania w najem części 2021-01-13 14:24:57
Zarządzenie Nr 5/21 z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021 rok 2021-01-12 15:55:33
Zarządzenie Nr 204/20 z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2020 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie zmiany planu finansowego funduszu sołeckiego na 2020 r. 2021-01-07 15:22:39
Zarządzenie Nr 202/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku sprawie przyjęcia planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2021 rok oraz planu finansowego Funduszu Sołeckiego na 2021 rok 2021-01-07 13:35:56
Zarządzenie Nr 203/20 z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2020 r. 2021-01-07 11:27:06
Zarządzenie Nr 201/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2020 rok 2021-01-04 09:53:37
Zarządzenie Nr 195/20 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2020 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2021-01-04 08:56:34
Zarządzenie Nr 197/20 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji drogowych" 2020-12-23 11:30:52
Zarządzenie Nr 199/20 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zakupu działek położonych w obrębie ewidencyjnym Zalesie, gmina Brusy 2020-12-21 09:20:56
Zarządzenie Nr 198/20 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2020-12-21 09:18:38
Zarządzenie Nr 196/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Organizacyjno- Prawnym w Urzędzie Miejskim w Brusach OPR.2110.3.2020 2020-12-18 14:22:03
Zarządzenie Nr 194/20 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2020 r. 2020-12-14 13:25:59
Zarządzenie Nr 190/20 z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2020-12-14 09:48:19
Zarządzenie Nr 193/20 z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2020-12-14 09:21:57
Zarządzenie Nr 192/20 z dnia7 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2020-12-14 09:19:49
Zarządzenie Nr 191/20 z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2020-12-14 09:17:10
Zarządzenie Nr 180/20 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2020 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2020-12-14 09:14:28
Zarządzenie Nr 182/20 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu 2020-12-14 08:51:40
Zarządzenie Nr 181/20 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Brusach 2020-12-14 08:49:57
Zarządzenie Nr 189/20 z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2020-12-09 14:14:31
Zarządzenie Nr 184/20 z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie powołania Zespołów Spisowych i ustalenia harmonogramu inwentaryzacji przeprowadzanej w 2020 r. 2020-12-03 13:48:23
Zarządzenie Nr 183/20 z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Komisji Weryfikacyjnej 2020-12-03 13:45:50
Zarządzenie Nr 188/20 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 26 grudnia 2020r. 2020-12-03 12:33:21
Zarządzenie Nr 187/20 z dnia 30 listopada 2020 roku sprawie ustalenia wysokości opłaty za centralne ogrzewanie w budynku komunalnym w Kosobudach przy ul. Czerskiej 11 2020-12-02 14:10:44
Zarządzenie Nr 185/20 z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji drogowych" 2020-12-02 09:08:23
Zarządzenie Nr 179/20 z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2020 r. 2020-11-25 08:55:49
Zarządzenie Nr 178/20 z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Budowę ulicy Długiej w Męcikale" 2020-11-25 08:53:23
Zarządzenie Nr 177/20 z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Przebudowę ulicy Polnej w Brusach" 2020-11-25 08:51:24
Zarządzenie Nr 176/20 z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2020 rok oraz w sprawie zmiany planu finansowego funduszu soleckiego na 2020r. 2020-11-25 08:48:35
Zarządzenie Nr 167/20 z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2020 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2020-11-23 08:29:05
Zarządzenie Nr 175/20 z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej 2020-11-19 14:46:09