Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Brusach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Opis sprawy
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Kogo dotyczy
Osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Wymagane dokumenty

1. W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator zgromadzenia podaje:

  1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
  2. imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
  3. cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
  4. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
  5. informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

2. Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

  1. pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;
  2. aktualne zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

3. W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

Formularze/ Wnioski do pobrania

Jednostka/ osoba odpowiedzialna
Wydział Organizacyjno-Prawny
Dyrektor: Eliza Szczesna
Lokalizacja: parter, pokój nr 9
Telefon: 52 39 69 382
Osoba odpowiedzialna:
Adam Mochol
Pokój nr 20
Telefon: 52 39 69 324

Miejsce składania dokumentów

Zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 631) organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.)

Miejsce złożenia zawiadomienia:
Urząd Miejski w Brusach
ul. Na Zaborach 1
pokój nr 1- Biuro Interesanta
adres poczty elektronicznej: um@brusy.pl
faks: 52 39 69 303
miejsce złożenia zawiadomienia - ustnie do protokołu: pokój nr 1, parter

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o zgromadzeniach organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Rozpoznanie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.

Stosownie do przepisu art. 7 ust. 3 ustawy Prawo o zgromadzeniach organ gminy, po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia.

Organ gminy informuje niezwłocznie właściwego komendanta powiatowego Policji, o organizowanym zgromadzeniu, przekazując zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia.

Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Jednocześnie organ gminy przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu.

Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 631)

Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

Uwagi i dodatkowe informacje

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.
Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

Zgromadzenie spontaniczne: Do zgromadzeń spontanicznych zastosowanie mają przepisy rozdziału 4 (Zgromadzenia spontaniczne) ustawy Prawo o zgromadzeniach.
Zgromadzenie spontaniczne nie mogą zakłócać przebiegu zgromadzeń organizowanego w trybie przepisów rozdziału 2, 3 lub 3a. (zgłoszonych gminie, zgłoszonych w trybie uproszczonym, zgromadzeń cyklicznych).

Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń: Zgodnie z art. 21 ustawy Prawo o zgromadzeniach w przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, do organizacji takiego zgromadzenia organizator może zastosować przepisy rozdziału 3 (Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń) ustawy Prawo o zgromadzeniach.
Stosownie do przepisu art. 22 ust.1 Organizator zgromadzenia, o którym mowa w art. 21, zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

  1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
  2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
  3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

W Gminie Brusy Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego działa tylko w sutacjach kryzysowych, dlatego zawiadomienie należy kierować do
WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

tel. 58 30 77 204,58 30 23 232, 58 30 58 968
fax. 58 346 24 76, 58 305 79 79
e-mail: centrum@gdansk.uw.gov.pl

Zgromadzenia organizowane cyklicznie;
Jeżeli zgromadzenia są organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń, organizator może zwrócić się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie tych zgromadzeń.
Wniosek o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń należy kierować do wojewody małopolskiego.

Prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych.

W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.

Przepisów ustawy nie stosuje się do zgromadzeń:
1) organizowanych przez organy władzy publicznej;
2) odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

Jeżeli zgromadzenie jest organizowane na terenie więcej niż jednej gminy, w każdej z gmin prowadzi się odrębne postępowanie.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Mochol

Data wytworzenia:
19 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Adam Mochol

Data publikacji:
19 lut 2024, godz. 13:15

Osoba aktualizująca informacje

Adam Mochol

Data aktualizacji:
21 lut 2024, godz. 12:08