Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Brusach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wybory ławników na kadencję 2024-2027

INFORMACJA
 przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych
na kadencję 2024-2027

Rada Miejska w Brusach przystępuje do wyboru 1 ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Chojnicach na kadencję od 2024 r. do 2027 r.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693 ze zm.).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej:

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia, które wpłyną do Rady Miejskiej po upływie wskazanego terminu oraz zgłoszenia, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, pozostawione zostaną bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Miejską, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Komendant Wojewódzki Policji udziela Radzie Miejskiej informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Kartę zgłoszenia wydaje oraz zgłoszenia przyjmuje:

Urząd Miejski w Brusach, Wydział Organizacyjno Prawny (biuro 45), ul. Na Zaborach 1, w godzinach pracy urzędu.

Kartę zgłoszenia można pobrać także ze stron internetowych:

 1. Urzędu Miejskiego – www.bip.brusy.pl
 2. Ministerstwa Sprawiedliwości – https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-dotyczac-zglaszania-kandydatow-na-lawnikow

Wyborów ławników Rada Miejska dokona w głosowaniu tajnym w terminie do 31 października 2023 r.

Przewodniczący Rady
/-/ Zbigniew Łącki


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
1 karta zgłoszenia kandydata na ławnika (PDF, 238.17Kb) 2023-06-14 12:45:30 6
2 zapytanie o udzielenie informacji o sobie (DOC, 37.00Kb) 2023-06-14 12:45:30 3
3 Lista osob zglaszajacych kandydata (DOC, 133.50Kb) 2023-06-14 12:45:30 6
4 oswiadczenie kandydata postepowanie o przestepstwo (DOC, 37.50Kb) 2023-06-14 12:45:30 6
5 oswiadczenie kandydata(spelnienie wymogow ustawowych) (DOC, 46.50Kb) 2023-06-14 12:45:30 1
6 oswiadczenie kandydata(wladza rodzicielska) (DOC, 37.00Kb) 2023-06-14 12:45:30 1
7 zaswiadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata na ławnika (DOC, 47.00Kb) 2023-06-14 12:45:30 4
8 klauzula informacyjna um - kandydaci na lawnikow (DOCX, 20.31Kb) 2023-06-14 12:45:30 5
Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja o przystąpieniu do wyboru ławników (DOCX, 20.58Kb) 2023-06-14 12:45:30 2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Adam Mochol

Data wytworzenia:
14 cze 2023

Osoba dodająca informacje

Adam Mochol

Data publikacji:
14 cze 2023, godz. 10:21

Osoba aktualizująca informacje

Joanna Kobus

Data aktualizacji:
28 gru 2023, godz. 10:46