Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Brusach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Akty prawa miejscowego w trakcie konsultacji


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Brusy publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 2024-05-17 09:53:03
Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej 2024-05-17 09:50:05
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brusy w 2024 roku 2024-03-20 13:38:42
Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 2024-03-20 13:37:06
Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Brusy w 2024 roku 2024-03-20 13:35:04
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/405/23 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2024-01-19 13:17:44
Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości 2024-01-19 13:14:51
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/254/22 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach. 2023-12-28 09:24:39
Konsultacje projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. 2023-12-28 09:24:12
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2023-12-28 09:23:37
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2023-12-21 12:29:33
Konsultacje projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. 2023-12-21 12:25:42
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/254/22 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach. 2023-12-21 12:19:17
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. 2023-11-22 14:28:28
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zobowiązania Burmistrza Brus do indywidualnego określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. 2023-11-22 14:27:51
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przekształcenia mieszkań chronionych w mieszkania wspomagane. 2023-11-22 14:26:05
Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych 2023-11-22 14:23:30
Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli w gminie Brusy oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych. 2023-11-22 14:23:00
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad obliczania i wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Brusach i należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych. 2023-11-22 14:22:02
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/364/23 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Brusy 2023-08-11 12:39:41
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brusy 2023-06-23 15:03:03
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brusy 2023-06-23 14:48:23
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Brusy publicznym przedszkolu, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 2023-06-23 14:47:26
Konsultacje projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Brusy 2023-06-23 14:46:25
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Brusy w 2023 roku 2023-06-23 14:43:25
Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Brusy 2023-05-23 15:52:18
Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do placówek oświatowych 2022-11-24 14:29:47
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy 2022-11-24 14:24:17
Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 2022-11-24 14:23:24
Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych 2022-11-24 14:21:59
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok 2022-11-22 12:44:50
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/193/09 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 2022-09-30 14:29:48
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Brusy publicznym przedszkolu, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 2022-09-30 14:28:50
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków - ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Brusy za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach 2022-09-30 14:26:59
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze i wykonywanie innych zadań oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 2022-06-23 14:22:55
Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brusy na rok szkolny 2022/2023 2022-06-23 14:21:52
Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej 2022-06-23 14:20:33
Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2022 rok na terenie gminy Brusy oraz określenia sezonu kąpielowego 2022-03-24 15:16:31
Konsultacje projektu uchwały o zmianie uchwały o zmianie uchwały Nr XI-95-19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Brusach 2022-03-24 15:15:50
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 2022-03-22 14:33:48
Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu tego handlu 2022-02-18 12:10:56
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach 2022-02-18 12:10:10
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Brusy za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach 2022-02-18 12:05:56
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brusy w 2022 roku 2022-02-18 12:04:12
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 2021-12-23 14:16:16
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Brusy na lata 2021 - 2024 2021-12-23 14:15:21
Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 2021-11-23 15:17:05
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2021-11-23 15:15:18
Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII - 354/02 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Brusy 2021-11-23 15:11:48
Konsultacje projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Brusy 2021-11-23 15:10:20
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych 2021-11-23 15:05:40
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 2021-11-15 15:08:56
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brusy na lata 2021 ? 2030 2021-11-04 09:34:57
Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Zalesiu 2021-10-14 14:36:48
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej do kategorii drogi gminnej 2021-09-15 14:43:28
Konsultacje projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej 2021-09-15 14:41:45
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2021-07-23 14:06:32
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brusy 2021-03-25 15:08:09
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brusy na lata 2021-2025" 2021-03-25 15:07:12
Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2021 rok na terenie gminy Brusy oraz określenia sezonu 2021-03-25 15:06:04
Konsultacje projektu uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty należnej w 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 2021-03-12 11:52:49
Konsultacje projektu uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach, uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Czapiewicach oraz uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Męcikale, w roku szkolnym 2021/2022 2021-02-04 12:59:59
Konsultacje projektu uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania 2021-02-04 12:59:16
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brusy w 2021 roku 2021-02-04 12:58:10
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 2020-11-13 14:29:19
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 2020-11-13 14:28:14
Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Brusy 2020-11-13 14:25:12
Konsultacje projektu uchwały w sprawie powołania Bruskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu 2020-09-25 09:02:05
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Brus uczniom szkół podstawowych w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Terenu Gminy Brusy" 2020-09-24 15:50:24
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych 2020-09-24 15:48:27
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej 2020-09-24 15:46:54
Konsultacje projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-09-24 15:43:18
Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 2020-09-24 15:41:16
Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brusy 2020-09-24 15:39:21
Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-09-24 15:34:51
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy 2020-09-24 15:32:31
Konsultacje projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej 2020-09-24 15:27:50
Konsultacje projektu uchwały w sprawie odpłatnego przyjmowania odpadów z działalności rolniczej przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Brusach 2020-09-24 15:25:40
Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Brusach 2020-09-24 15:23:12
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych 2020-06-24 14:10:10
Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach 2020-06-24 14:09:27
Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brusy na rok szkolny 2020/2021 2020-06-24 14:08:45
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach 2020-04-30 13:46:25
Konsultacje projektu uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach, uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Czapiewicach oraz uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Męcikale, w roku szkolnym 2020/2021 2020-04-30 13:27:50
Konsultacje projektu uchwały o zmianie uchwały Nr XXII/220/17 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Brus uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w ramach 2020-04-30 13:22:38
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach 2020-04-30 13:18:31
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, budowli oraz gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 2020-04-30 13:16:42
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brusy w 2020 roku 2020-04-17 13:29:11
Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2020 rok na terenie gminy Brusy oraz określenia sezonu kąpielowego 2020-04-17 13:28:12
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach oraz ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka 2019-12-13 14:58:22
Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy osiedlowej w Brusach 2019-12-13 14:57:15
Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brusy na rok szkolny 2019/2020 2019-11-22 14:34:48
Konsultacje projektu uchwały w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Brusach 2019-11-22 14:31:10
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 2019-11-22 14:28:50
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody 2019-11-22 14:25:54
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ?Turzycowisko w Wielkich Chełmach? 2019-11-22 14:23:16
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2019-11-22 14:20:52
Konsultacje projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-11-22 14:17:52
Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 2019-11-22 14:09:53
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 2019-11-22 13:40:28
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy 2019-11-13 11:08:07
Konsultacje projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Brusy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2019-09-27 13:00:13
Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2019-09-27 12:58:25
Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Brusy w 2019 roku 2019-06-19 10:59:25
Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 2019-06-19 10:58:20
Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 2019-06-19 10:55:51
Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomników upamiętniających 6 osób związanych z gminą Brusy i zamordowanych przez NKWD w 1940 roku 2019-04-12 08:58:34
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawa własności tych gruntów 2019-03-22 14:48:56
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 2019-03-22 13:14:30
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brusy w 2019 roku 2019-02-22 13:29:36
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego gminy Brusy "Posiłek dla dzieci i uczniów" na lata 2019-2023. 2018-12-13 13:45:33
Konsultacje projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023. 2018-12-13 13:43:55
Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brusy 2018-10-12 10:49:08
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Brusy na 2018 rok 2018-10-12 10:24:07
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 2018-10-11 14:02:45
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2018-05-30 12:29:07
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody w miejscowości Giełdon, gmina Brusy 2018-03-02 14:37:02
Konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału miasta i gminy Brusy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-03-02 14:06:24
Konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału miasta i gminy Brusy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2018-03-02 14:04:32
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok 2018-01-03 14:56:21
Konsultacje projektu uchwały w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego poległych funkcjonariuszy Straży Granicznej RP w Skoszewie 2017-07-28 13:24:46
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielenia i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu ?CZYSTE POWIETRZE POMORZA? (EDYCJA 2017) 2017-07-28 13:22:42
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Brusy 2017-07-28 13:18:54
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/179/17 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na lata 2017 - 2020. 2017-07-21 14:36:43
Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2017-05-31 10:23:28
Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Brusach w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brusy na lata 2017 - 2023 2017-05-30 15:52:15
Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2017-03-24 15:19:31
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 206040G 2017-03-24 15:13:35
Konsultacje projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjmai pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Brusy na lata 2017-2020 2017-03-20 12:19:03
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Brusy 2016-12-21 14:37:51
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok 2016-12-21 12:56:53
Konsultacje projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej 2016-09-08 10:56:00
Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy osiedlowej w Lubni 2016-09-08 10:48:29
Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Brusy 2016-05-25 15:16:03
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020 2016-04-08 12:03:32
Konsultacje projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej 2016-04-08 11:59:09
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok 2015-11-18 15:01:17
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brusy na lata 2015 - 2020 2015-10-23 11:23:49
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/246/14 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2015 2015-10-22 14:43:35
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2016 2015-10-15 15:07:34
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brusy, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania 2015-06-19 09:18:53
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Brusy 2015-06-19 09:25:59

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
12 sty 2015

Osoba dodająca informacje

Karol Goebel

Data publikacji:
12 sty 2015, godz. 09:53

Osoba aktualizująca informacje

Data aktualizacji:
12 sty 2015, godz. 09:53