Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Brusach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Tag: uchwała


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
uchwała Nr XXXVIII/328/22 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/298/22 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych 2023-01-12 11:49:28
uchwała Nr XXXVIII/327/22 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brus 2023-01-12 11:48:09
uchwała Nr XXXVIII/326/22 w sprawie przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brusy na lata 2022-2036 2023-01-12 11:45:52
uchwała Nr XXXVIII/325/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego 2023-01-12 11:38:38
uchwała Nr XXXVIII/324/22 w sprawie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023 2023-01-12 11:36:07
uchwała Nr XXXVIII/323/22 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2032 2023-01-12 11:32:36
uchwała Nr XXXVIII/322/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2023-01-12 11:29:38
materiały na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Brusach 2023-01-05 16:28:42
uchwała Nr XXXVII/318/22 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 2022-12-13 15:57:43
uchwała Nr XXXVII/315/22 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Wielkie Chełmy - Wybudowanie 2022-12-13 15:54:11
uchwała Nr XXXVII/314/22 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Zalesie - Wybudowanie 2022-12-13 15:49:32
uchwała Nr XXXVII/313/22 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Warszyn 2022-12-13 15:48:08
uchwała Nr XXXVII/312/22 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Małe Chełmy ? Wybudowanie 2022-12-13 15:46:56
uchwała Nr XXXVII/311/22 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Lubnia - Wybudowanie 2022-12-13 15:45:33
uchwała Nr XXXVII/309/22 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Leśnictwo Giełdon 2022-12-13 15:43:08
uchwała Nr XXXVII/307/22 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Czyczkowy - Wybudowanie 2022-12-13 15:39:04
uchwała Nr XXXVII/306/22 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Czapiewice - Wybudowanie 2022-12-13 15:37:38
uchwała Nr XXXVII/305/22 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Męcikał - Struga 2022-12-13 15:35:02
uchwała Nr XXXVII/304/22 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, o zmianę rodzaju i jednocześnie zmianę nazwy miejscowości Wybudowanie Antoniewskie na Antoniewo ? Wybudowanie 2022-12-13 15:33:19
uchwala Nr XXXVII/303/22 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości w Brusach 2022-12-13 15:30:48
uchwała Nr XXXVII/301/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok 2022-12-13 15:09:39
uchwała Nr XXXVII/300/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2022-2029 2022-12-13 15:08:02
uchwała Nr XXXVII/299/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-12-13 15:01:32
Uchwała Nr XXXVII/297/22 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy 2022-12-13 14:52:58
uchwała Nr XXXVII/296/22 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 2022-12-13 14:51:07
uchwała Nr XXXVI/294/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na 2022r. 2022-11-22 13:34:28
materiały na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Brusach 2022-10-31 16:13:47
Projekt Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brusy na lata 2022-2036 2022-10-27 13:26:02
uchwała Nr XXXV/293/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków - ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Brusy za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach 2022-10-25 10:08:29
uchwała Nr XXXV/292/22 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości w Lubni 2022-10-25 10:06:32
uchwała Nr XXXV/291/22 wszczęcia procedury zmiany rodzaju miejscowości 2022-10-25 10:05:29
uchwała Nr XXXV/290/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2022-2029 2022-10-25 10:02:21
uchwała Nr XXXV/289/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-10-25 09:55:45
uchwała Nr XXXV/288/22 w sprawie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy Brusy na 2023 rok 2022-10-25 09:54:04
uchwała Nr XXXV/287/22 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2023 2022-10-25 09:52:24
uchwała Nr XXXV/286/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/193/09 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 2022-10-25 09:51:12
uchwała Nr XXXV/285/22 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Brusy publicznym przedszkolu, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 2022-10-25 09:47:40
uchwała Nr XXXIV/284/22 w sprawie miany uchwały z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze i wykonywanie innych zadań oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 2022-07-26 12:30:21
uchwała Nr XXXIV/ 283/22 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brusy na rok szkolny 2022/2023 2022-07-26 12:29:09
uchwała Nr XXXIV/282/22 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej 2022-07-26 12:28:01
uchwała Nr XXXIV/281/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/270/22 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy na terenie gminy Brusy 2022-07-26 12:25:19
uchwała Nr XXXIV/280/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2022-2029 2022-07-26 12:13:05
uchwała Nr XXXIV/279/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-07-26 12:11:42
uchwała Nr XXXIV/278/22 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 2022-07-26 12:10:13
uchwała Nr XXXIV/277/22 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach 2022-07-26 12:05:18
uchwała Nr XXXIV/276/22 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości komunalnej w Brusach 2022-07-26 12:04:02
uchwała Nr XXXIV/275/22 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Brusy 2022-07-26 12:02:04
uchwała Nr XXXIV/274/22 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Brusy 2022-07-26 12:00:36
uchwała Nr XXXIV/273/22 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2021 rok 2022-07-26 11:58:37
uchwała Nr XXXIV/272/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2021 rok 2022-07-26 11:56:50
uchwała Nr XXXIV/271/22 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brus wotum zaufania 2022-07-26 11:55:08
uchwała Nr XXXIII/270/22 w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy na terenie gminy Brusy 2022-04-11 08:51:05
uchwała Nr XXXIII/269/22 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2022 rok na terenie gminy Brusy oraz określenia sezonu kąpielowego 2022-04-11 08:50:15
uchwała Nr XXXIII/268/22 w sprawie przekazania petycji według właściwości 2022-04-11 08:49:33
uchwała Nr XXXIII/267/22 w sprawie o zmianie uchwały Nr XI/95/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Brusach 2022-04-11 08:48:23
uchwała Nr XXXIII/266/22 w sprawie uchylenia Uchwały Nr X-128/99 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 9 grudnia 1999 roku w sprawie ustanowienia ograniczeń w używaniu i obrocie artykułów pirotechnicznych na terenie Gminy Brusy 2022-04-11 08:46:14
uchwała Nr XXXIII/265/22 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 2022-04-11 08:45:26
uchwała Nr XXXIII/264/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2022-2029 2022-04-11 08:44:40
uchwała Nr XXXIII/263/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-04-11 08:43:43
uchwała nr XXXII/262/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2022-2029 2022-03-02 14:12:34
uchwała Nr XXXII/261/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-03-02 14:11:43
uchwała Nr XXXII/260/22 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu tego handlu 2022-03-02 10:35:05
uchwała Nr XXXII/259/22 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brusy w 2022 roku 2022-03-02 10:34:09
uchwała Nr XXXII/258/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków - ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Brusy za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach 2022-03-02 10:32:51
uchwała Nr XXXII/257/22 w sprawie określenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli w gminie Brusy 2022-03-02 10:31:52
uchwała Nr XXXII/256/22 w sprawie rozpatrzenia petycji 2022-03-02 10:30:24
uchwała Nr XXXII/255/22 w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2022 rok 2022-03-02 10:28:33
uchwała Nr XXXII/254/22 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach 2022-03-02 10:26:11
uchwała Nr XXXI/253/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021 2022-01-05 14:11:26
uchwała Nr XXXI/252/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Brusy na lata 2021 ? 2024 2022-01-05 14:10:18
uchwała Nr XXXI/251/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego 2022-01-05 14:02:12
uchwała Nr XXXI/250/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 2022-01-05 14:00:56
uchwała Nr XXXI/249/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości 2022-01-05 13:59:36
uchwała Nr XXXI/248/21 w sprawie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 2022-01-05 13:57:17
uchwała Nr XXXI/247/21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2022 ? 2029 2022-01-05 13:55:31
uchwała Nr XXX/246/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021 2021-12-03 14:56:24
uchwała Nr XXX/245/21 w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej 2021-12-03 14:55:22
uchwała Nr XXX/244/21 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 2021-12-03 14:54:20
Uchwała Nr XXX/243/21 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 2021-12-03 14:52:43
uchwała Nr XXX/242/21 w sprawie podatku od nieruchomości 2021-12-03 14:51:13
uchwała Nr XXX/241/21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 2021-12-03 14:49:49
uchwała Nr XXX/240/21 w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brusy 2021-12-03 14:48:39
uchwała Nr XXX/239/21 w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych 2021-12-03 14:47:11
uchwała Nr XXX/238/21 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Brus 2021-12-03 14:46:23
uchwała Nr XXX/237/21 uchylenia Uchwały Nr XXXIII ? 354/02 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Brusy 2021-12-03 14:45:44
uchwała Nr XXX/236/21 o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Brusy 2021-12-03 14:45:04
uchwała Nr XXX/235/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 2021-12-03 14:44:21
uchwała Nr XXX/234/21 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brusy na lata 2021 - 2030 2021-12-03 14:42:55
uchwała Nr XXIX/233/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2021-2029 2021-10-27 09:23:17
uchwała Nr XXIX/232/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021 2021-10-27 09:22:22
uchwała Nr XXIX/231/21 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia ? Umowy Partnerskiej nr FR/137/2021z 22 września 2021 r. zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Brusy w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn. ?Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach)? oraz Porozumienia ? Umowy Partnerskiej nr FR/138/2021 z 22 września 2021 r. zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Brusy w sprawie współpracy przy realizacji proj 2021-10-27 09:21:15
uchwała Nr XXIX/230/21 w sprawie nadania nazw ulicom w Zalesiu 2021-10-27 09:20:18
uchwała Nr XXVIII/229/21 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2022 2021-09-28 12:38:29
uchwała Nr XXVIII/228/21 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na lata 2022 ? 2026 2021-09-28 12:37:44
uchwała Nr XXVIII/227/21 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Brusy do wspólnej realizacji projektów pn. ?Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach)? oraz ?Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach) w obrębie skrzyżowania z ul. Targową? w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych (2021) 2021-09-28 12:36:55
uchwała Nr XXVIII/226/21 w sprawie przyjęcia ?Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Brusy na lata 2021-2030? 2021-09-28 12:36:04
uchwała Nr XXVIII/225/21 w sprawie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy Brusy na 2022 rok 2021-09-28 12:35:11
uchwała Nr XXVIII/224/21 w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brusy 2021-09-28 12:26:22
uchwała Nr XXVIII/223/21 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu lasów ochronnych stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Rytel, położonych na terenie Gminy Brusy 2021-09-28 12:20:54
uchwała Nr XXVIII/222/21 w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej do kategorii drogi gminnej 2021-09-28 12:19:27
uchwała Nr XXVIII/221/21 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej 2021-09-28 12:18:32
uchwała Nr XXVII/220/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2021-2029 2021-08-25 14:49:27
uchwała Nr XXVII/219/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021 2021-08-25 14:45:12
uchwała Nr XXVI/218/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Brus 2021-07-30 10:34:31
uchwała Nr XXVI/217/21 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2021-07-30 10:31:27
uchwała Nr XXV/216/21 w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach 2021-06-25 13:15:23
uchwała Nr XXV/215/21 w sprawie utworzenia mieszkań chronionych 2021-06-25 13:14:33
uchwała Nr XXV/214/21 w sprawie utworzenia Domu Dziennego Pobytu 2021-06-25 13:13:42
uchwała Nr XXV/213/21 w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego 2021-06-25 13:13:04
uchwała Nr XXV/212/21 o zmianie uchwały Nr XI/95/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Brusach 2021-06-25 13:12:19
uchwała Nr XXV/211/21 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3 2021-06-25 13:11:28
uchwała Nr XXV/210/21 w sprawie upoważnienia dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brusy 2021-06-25 13:09:38
uchwała Nr XXV/209/21 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2021-06-25 13:08:48
uchwała Nr XXV/208/21 w sprawie przyjęcia Regulaminu kąpieliska ?Czernica? 2021-06-25 13:07:08
uchwała Nr XXV/207/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2021-2029 2021-06-25 13:05:16
uchwała Nr XXV/206/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021 2021-06-25 12:04:55
uchwała nr XXV/205/21 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2021-06-25 12:02:17
uchwała Nr XXIV/204/21 zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021 2021-06-08 13:00:07
uchwała Nr XXIV/203/21 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-06-08 12:58:44
uchwała Nr XXIV/202/21 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienia dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach 2021-06-08 12:55:36
uchwała Nr XXIV/201/21 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brusy na rok szkolny 2021/2022 2021-06-08 12:54:48
uchwała Nr XXIV/200/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach za 2020 rok 2021-06-08 12:53:33
uchwała Nr XXIV/199/21 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2020 rok 2021-06-08 12:50:51
uchwała Nr XXIV/198/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2020 rok 2021-06-08 12:49:35
uchwała Nr XXIV/197/21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brus wotum zaufania 2021-06-08 12:47:42
uchwała nr XXIII/196/21 sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2021 rok na terenie gminy Brusy oraz określenia sezonu kąpielowego 2021-04-08 12:50:32
uchwała nr XXIII/195/21 w sprawie przyjęcia ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brusy na lata 2021-2025? 2021-04-08 12:49:07
uchwała nr XXIII/194/21 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brusy 2021-04-08 12:48:07
uchwała nr XXII/193/21 w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty należnej w 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 2021-04-08 12:45:57
uchwała nr XXII/192/21 w sprawie rozpatrzenia petycji Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego w sprawie wyrażenia opinii na temat przeprowadzenia referendum ludowego oraz o poparcie Rządu Tymczasowego Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego 2021-04-08 12:44:46
uchwała nr XXII/191/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2021-2029 2021-04-08 12:43:28
uchwała nr XXII/190/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021 2021-04-08 12:41:09
uchwała Nr XXI/189/21 w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach, uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Czapiewicach oraz uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Męcikale, w roku szkolnym 2021/2022 2021-02-26 13:16:41
uchwała Nr XXI/188/21 w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania; 2021-02-26 13:16:01
uchwała Nr XXI/187/21 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brusy w 2021 roku; 2021-02-26 13:15:22
uchwała Nr XXI/186/21 w sprawie rozpatrzenia petycji - listu otwartego pt.: List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce ?Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE! 2021-02-26 13:13:52
uchwała Nr XXI/185/21 w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2021 rok 2021-02-26 11:06:49
uchwała Nr XXI/184/21 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na lata 2020 ? 2025 2021-02-26 11:04:55
uchwała Nr XIX/177/20 w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Brusy na lata 2021-2030, w tym trybu jej konsultacji 2020-11-27 15:39:38
uchwała Nr XIX/176/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 2020-11-27 15:38:07
uchwała XIX/175/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 2020-11-27 15:36:41
uchwała Nr XIX/174/20 w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Brusach 2020-11-27 15:35:33
uchwała Nr XIX/172/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/103/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej zmienionej uchwałą Nr XII/107/19 2020-11-27 15:33:34
uchwała Nr XIX/171/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/102/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej zmienionej uchwałą Nr XII/106/19 2020-11-27 15:32:39
uchwała Nr XIX/169/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/266/10 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Brusy i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 2020-11-27 15:30:22
uchwała Nr XIX/168/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2020-2028 2020-11-27 15:29:16
uchwała Nr XIX/167/20 w sprawie zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2020 2020-11-27 15:14:53
uchwała Nr XIX/166/20 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Brusy 2020-11-27 15:08:44
uchwała Nr XIX/165/20 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2020-11-27 15:07:34
uchwała Nr XVIII/164/20 w sprawie odpłatnego przyjmowania odpadów z działalności rolniczej przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Brusach 2020-10-07 15:00:58
uchwała Nr XVIII/163/20 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-10-07 14:59:57
uchwała Nr XVIII/162/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 2020-10-07 14:59:02
uchwała Nr XVIII/161/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-10-07 14:58:11
uchwała Nr XVIII/160/20 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy 2020-10-07 14:56:00
uchwała Nr XVIII/159/20 w sprawie zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Brus uczniom szkół podstawowych w ramach ?Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Terenu Gminy Brusy? 2020-10-07 14:54:26
uchwała Nr XVIII/158/20 w sprawie powołania Bruskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu 2020-10-07 14:53:27
uchwała Nr XVIII/157/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Jawornik Polski 2020-10-07 13:32:01
uchwała Nr XVIII/156/20 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brusy 2020-10-07 13:30:56
uchwała Nr XVIII/155/20 w sprawie nadania nazw ulicom w Brusach 2020-10-07 13:29:42
uchwała Nr XVIII/154/20 w sprawie dzierżawy części nieruchomości komunalnych w drodze bezprzetargowej 2020-10-07 13:28:46
uchwała Nr XVIII/153/20 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej 2020-10-07 13:27:47
uchwałą Nr XVIII/152/20 w sprawie zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych 2020-10-07 13:26:53
uchwała Nr XVIII/151/20 w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej 2020-10-07 13:25:50
uchwała Nr XVIII/150/20 w sprawie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy Brusy na 2021 rok 2020-10-07 13:24:41
uchwała Nr XVIII/148/20 w sprawie zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2020 2020-10-07 13:22:12
uchwała Nr XVII/147/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brus 2020-08-28 08:49:26
uchwała Nr XVII/146/20 w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Brusy 2020-08-28 08:48:23
uchwała Nr XVII/145/20 w sprawie zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2020 2020-08-28 08:47:24
uchwała Nr XVI/144/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2020-2028 2020-07-07 12:57:44
uchwała Nr XVI/143/20 w sprawie zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2020 2020-07-07 12:56:22
uchwała Nr XVI/142/20 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Brusy w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Nowym Dworze jako zabezpieczenia, z tytułu udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacji na rzecz tego Zakładu 2020-07-07 12:55:19
uchwała Nr XVI/141/20 w sprawie uchwalenia statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach 2020-07-07 12:54:02
uchwała Nr XVI/140/20 w sprawie wyrażenia woli przyjęcia przez Gminę Brusy pomocy rzeczowej w postaci przekazania oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2410G Brusy-Lubnia (Wiele - Karsin)-Mokre-Malachin-Czersk 2020-07-07 12:52:38
uchwała Nr XVI/139/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Brusy na lata 2016-2019? 2020-07-07 12:50:57
uchwała Nr XVI/138/20 w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych 2020-07-07 12:49:48
uchwała Nr XVI/137/20 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 2020-07-07 12:48:15
uchwała Nr XVI/136/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brusy na rok szkolny 2020/2021 2020-07-07 12:46:48
uchwała Nr XVI/135/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach za 2019 rok 2020-07-07 12:45:49
uchwała Nr XV/129/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2020-2028 2020-05-15 12:07:06
uchwała Nr XV/128/20 w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2020 rok 2020-05-15 12:06:08
uchwała Nr XIV/116/20 w sprawie przystąpienia Gminy Brusy do realizacji programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020 2020-03-13 15:28:32
uchwała Nr XIII/111/20 w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Gminy Brusy 2020-02-07 12:08:40
uchwała Nr XII/110/19 o zmianie uchwały Nr XIII/135/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 14 września 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Brusy 2019-12-24 11:48:31
uchwała Nr XII/109/19 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach oraz ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka 2019-12-24 11:47:14
uchwał Nr XII/108/19 w sprawie nadania nazwy ulicy osiedlowej w Brusach 2019-12-24 11:46:05
uchwała Nr XII/107/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/103/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 2019-12-24 11:45:13
uchwała Nr XII/106/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/102/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej 2019-12-24 11:44:21
uchwała Nr XII/105/19 w sprawie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2020 2019-12-24 11:42:56
uchwała nr XII/104/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2020 ? 2028 2019-12-24 11:42:24
uchwała Nr XI/103/19 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 2019-12-13 09:20:21
uchwała Nr XI/102/19 w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej 2019-12-13 09:19:35
uchwała Nr XI/101/19 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 2019-12-13 09:18:31
uchwała Nr XI/100/19 w sprawie podatku od nieruchomości 2019-12-13 09:17:38
uchwała Nr XI/99/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019-2027 2019-12-13 09:16:45
uchwała Nr XI/98/19 w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 rok 2019-12-13 09:15:50
uchwała Nr XI/97/19 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na lata 2016 ? 2022 2019-12-13 09:11:05
uchwała Nr XI/95/19 w sprawie utworzenia samorządowego Żłobka w Brusach 2019-12-13 09:07:22
uchwała Nr XI/94/19 w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego Żłobka w Brusach 2019-12-13 09:04:17
uchwała Nr XI/93/19 w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia środowiskowego domu samopomocy na terenie Gminy Brusy 2019-12-13 09:01:58
uchwała Nr XI/92/19 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 2019-12-13 09:01:07
uchwała Nr XI/91/19 w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębach Czyczkowy, Rolbik i Zalesie, gm. Brusy 2019-12-13 08:58:41
uchwała Nr XI/90/19 w sprawie ustanowienia pomników przyrody 2019-12-13 08:57:33
uchwała Nr XI/89/19 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Turzycowisko w Wielkich Chełmach 2019-12-13 08:56:29
uchwała Nr XI/88/19 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2019-12-13 08:55:37
uchwała Nr XI/87/19 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-12-13 08:54:10
uchwała Nr XI/86/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 2019-12-13 08:53:20
uchwała Nr XI/85/19 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy 2019-12-13 08:52:05
uchwała Nr XI/84/19 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2020 2019-12-13 08:50:58
uchwała Nr XI/83/19 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia ? Umowy Partnerskiej nr FR/97/2019 z dnia 22.05.2019r. zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Brusy w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą ?Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Lubnia ? granica powiatu chojnickiego? 2019-12-13 08:49:59
uchwała Nr XI/82/19 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Brusach w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 2019-12-13 08:48:33
uchwała Nr XI/81/19 w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych statutów Sołectw i Osiedli gminy Brusy 2019-12-13 08:47:20
uchwała Nr XI/80/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 2019-12-13 08:45:22
uchwała Nr XI/79/19 w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia Gminy Brusy ?Pomóż swemu sercu? na lata 2020 -2022 2019-12-13 08:44:00
uchwała Nr X/71/19 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 234/3, 234/4, 234/5, 234/6, 234/7 położonych w obrębie ewidencyjnym Czapiewice, gm. Brusy 2019-10-18 08:14:35
uchwała Nr X/70/19 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla części działki 254/9 we wsi Męcikał gm. Brusy 2019-10-17 14:56:42
uchwała Nr X/69/19 w sprawie dzierżawy części nieruchomości w Męcikale w trybie bezprzetargowym 2019-10-17 14:55:51
uchwała Nr X/67/19 o zmianie uchwały Nr XI/193/09 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 05 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 2019-10-17 14:53:44
uchwała Nr IX/66/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brus 2019-08-26 13:46:18
uchwała Nr IX/65/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019 ? 2027 2019-08-26 13:45:24
uchwała Nr IX/64/19 w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 r. 2019-08-26 13:43:50
uchwała Nr VIII/63/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Lubnia granica powiatu chojnickiego 2019-07-03 13:18:41
uchwała Nr VIII/62/19 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Brusy do realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Lubnia granica powiatu chojnickiego 2019-07-03 13:17:28
uchwała Nr VIII/61/19 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnie, gmina Brusy 2019-07-03 13:16:12
uchwała Nr VIII/60/19 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 2019-07-03 13:15:24
uchwała Nr VIII/59/19 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 2019-07-03 13:14:33
uchwała Nr VIII/58/19 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Brusy w 2019 roku 2019-07-03 13:13:48
uchwała Nr VIII/57/19 w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Brusy w miejscowości Główczewice i Lamk 2019-07-03 13:13:01
uchwała Nr VIII/53/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2018 rok 2019-07-03 13:09:43
uchwała Nr VIII/52/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brus wotum zaufania 2019-07-03 13:08:49
uchwała Nr VII/51/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brus 2019-06-05 12:25:57
uchwała Nr VII/50/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019 ? 2027 2019-06-05 12:25:12
uchwała Nr VII/49/19 w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 r. 2019-06-05 12:24:06
uchwała Nr VII/48/19 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Brusach w sprawie Statutu Gminy Brusy 2019-06-05 12:22:45
uchwała Nr VI/47/19 w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom niektórych oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Czapiewicach oraz uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Męcikale w roku szkolnym 2019/2020 2019-04-17 14:53:03
uchwała Nr VI/45/19 w sprawie ustalenia numeru porządkowego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach 2019-04-17 14:50:33
uchwała Nr VI/44/19 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomników upamiętniających 6 osób związanych z gminą Brusy i zamordowanych przez NKWD w 1940 roku; 2019-04-17 14:49:42
uchwała Nr V/43/19 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019-2027 2019-04-05 15:09:07
Uchwała Nr V/42/19 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 r. 2019-04-05 15:08:05
Uchwała Nr V/41/19 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zasad udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawa własności tych gruntów 2019-04-05 15:07:13
Uchwała Nr V/40/19 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 2019-04-05 15:06:05
uchwała Nr V/39/19 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 z dnia 29.06.2018 r. i Aneksu nr 3 z dnia 31.12.2018 r. do Porozumienia Umowy Partnerskiej Nr IFZ/1/2016 z dnia 13.04.2016 r. 2019-04-05 15:04:27
Uchwała Nr V/38/19 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych 2019-04-05 15:02:00
Uchwała Nr IV/37/19 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 738 i nr 554 położonych w obrębie ewidencyjnym Kosobudy, gmina Brusy 2019-03-05 10:29:39
Uchwała Nr IV/36/19 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 601 położonej w obrębie ewidencyjnym Czyczkowy, gmina Brusy 2019-03-05 10:26:36
Uchwała Nr IV/35/19 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości w trybie art, 231 Kodeksu Cywilnego 2019-03-05 10:23:21
Uchwała Nr IV/34/19 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brusy w 2019 roku 2019-03-05 10:22:20
Uchwała Nr IV/33/19 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie oświetlenia oraz modernizacji ulicy Stokrotki w miejscowości Brusy 2019-03-05 10:21:01
Uchwała Nr IV/32/19 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2019 rok 2019-03-05 10:19:06
Uchwała Nr III/31/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Chojnicach w przedmiocie zaskarżenia w części Uchwały Nr XII/111/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Rady Miejskiej w Brusach w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy 2019-01-03 08:15:53
Uchwała Nr III/30/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego gminy Brusy "Posiłek dla dzieci i uczniów" na lata 2019-2023 2019-01-03 08:12:42
Uchwała Nr III/29/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023 2019-01-03 08:06:36
Uchwała Nr III/28/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Brusy na 2018 rok 2019-01-03 08:03:46
Uchwała Nr III/27/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brusy na 2019 rok 2019-01-03 08:03:00
Uchwała Nr III/26/18 z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019-2027 2019-01-03 08:01:54
Uchwała Nr II/25/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 2018-12-05 14:51:32
Uchwała Nr II/24/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej 2018-12-05 14:50:50
Uchwała Nr II/23/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 2018-12-05 14:49:59
Uchwała Nr II/22/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie podatku od nieruchomości 2018-12-05 14:49:13
Uchwała Nr II/21/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027 2018-12-05 14:48:37
Uchwała Nr II/20/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Brusy na rok 2018 2018-12-05 14:47:31
Uchwała Nr II/19/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Brus 2018-12-05 14:46:32
Uchwała Nr II/18/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmian w statutach Sołectw i Osiedli Gminy Brusy 2018-12-05 14:45:55
Uchwała Nr II/17/18 z dnia 29 listopada 2018 roku o zmianie uchwały w sprawie Statutu Gminy Brusy 2018-12-05 14:44:47
Uchwała Nr II/16/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 2018-12-05 14:42:48
Uchwała Nr II/15/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brusy 2018-12-05 14:41:36
Uchwała Nr I/14/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brusach 2018-12-05 14:39:14
Uchwała Nr I/13/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie określenia liczby członów Komisji Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brusach 2018-12-05 14:38:45
Uchwała Nr I/12/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brusach 2018-12-05 14:38:12
Uchwała Nr I/11/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brusach 2018-12-05 14:37:36
Uchwała Nr I/10/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie określenia liczby członów Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brusach 2018-12-05 14:37:00
Uchwała Nr I/9/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brusach 2018-12-05 14:36:19
Uchwała Nr I/8/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach 2018-12-05 14:35:40
Uchwała Nr I/7/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie określenia liczby członków komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach 2018-12-05 14:34:41
Uchwała Nr I/6/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach 2018-12-05 14:34:03
Uchwała Nr I/5/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach 2018-12-05 14:33:19
Uchwała Nr I/4/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brusach 2018-12-05 14:32:34
Uchwała Nr I/3/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie określenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brusach 2018-12-05 14:31:54
Uchwała Nr I/2/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie rozszerzenia porządku obrad I sesji Rady miejskiej w Brusach 2018-12-05 14:30:00
Uchwała Nr I/1/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brusach 2018-12-05 14:29:04
Uchwała Nr XXXII/287/2018 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie STATUTU GMINY BRUSY 2018-11-15 08:50:01
Uchwała Nr XXXII/286/2018 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Brusy na 2018 rok 2018-11-15 08:49:10
Uchwała Nr XXXII/285/2018 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego Mieszkańców Gminy Brusy deportowanych do Związku Sowieckiego 2018-11-15 08:47:06
Uchwała Nr XXXII/284/2018 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok 2018-11-15 08:46:00
Uchwała Nr XXXII/283/2018 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2019 2018-11-15 08:44:34
Uchwała Nr XXXII/282/2018 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2018 2018-11-15 08:42:44
Uchwała Nr XXXII/281/2018 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027 2018-11-15 08:40:39
Uchwała Nr XXXI/273/2018 z dnia 5 października 2018 roku w sprawie miany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027 2018-10-29 12:51:50
Uchwała Nr XXXI/280/2018 z dnia 5 października 2018 roku w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody z terenu Gminy Brusy 2018-10-29 12:50:03
Uchwała Nr XXXI/279/2018 z dnia 5 października 2018 roku w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brusy zatwierdzonego uchwałą Nr IV-32/99 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 4 lutego 1999 r. oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta i gminy Brusy 2018-10-29 12:48:54
Uchwała Nr XXXI/278/2018 z dnia 5 października 2018 roku w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Brusy w miejscowości Rolbik i Lendy 2018-10-29 12:45:43
Uchwała Nr XXXI/277/2018 z dnia 5 października 2018 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu 2018-10-29 12:43:49
Uchwała Nr XXXI/276/2018 z dnia 5 października 2018 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Brusy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Małych Chełmach 2018-10-29 12:42:21
Uchwała Nr XXXI/275/2018 z dnia 5 października 2018 roku w sprawie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy Brusy na 2019 rok 2018-10-29 12:40:27
Uchwała Nr XXXI/274/2018 z dnia 5 października 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Brusy na rok 2018 2018-10-29 12:39:04
Uchwała Nr XXX/272/2018 z dnia 7 września 2018 roku w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego Mieszkańców Gminy Brusy deportowanych do Związku Radzieckiego 2018-10-29 12:34:07
Uchwała Nr XXX/271/2018 z dnia 7 września 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wskazania miejsc publicznych stanowiących odstępstwo od zakazu ich spożywania 2018-10-29 12:32:52
Uchwała Nr XXX/270/2018 z dnia 7 września 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Brusy na rok 2018 2018-10-29 12:30:27
Uchwała Nr XXIX/268/18 z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027 2018-08-09 09:38:29
Uchwała Nr XXIX/269/18 z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2018 2018-08-09 09:37:05
Uchwała Nr XXVIII/267/18 z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Brus 2018-07-30 13:36:41
Uchwała Nr XXVIII/266/18 z dnia 27 lipca 2018 roku oz mianie uchwały Nr XI/193/09 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 2018-07-30 13:36:04
Uchwała Nr XXVIII/265/18 z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brusy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania 2018-07-30 13:32:41
Uchwała Nr XXVII/264/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie wystosowania apelu dotyczącego dróg wojewódzkich nr 235 i nr 236 2018-07-19 10:57:52
Uchwała Nr XXVII/263/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2018-07-19 10:56:55
Uchwała Nr XXVII/262/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie nadania nazw ulic osiedlowych w Brusach 2018-07-19 10:55:39
Uchwała Nr XXVII/255/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Brusy na realizację zadania pn. "Poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez przebudowę, rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach" 2018-07-19 10:53:57
Uchwała Nr XXVII/260/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2018-07-19 10:51:15
Uchwała Nr XXVII/259/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Brusy na rok 2018 2018-07-19 10:48:15
Uchwała Nr XXVII/258/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027 2018-07-19 10:46:09
Uchwała Nr XXVII/257/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach za 2017 rok 2018-07-19 10:45:03
Uchwała Nr XXVII/256/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2017 rok 2018-07-19 10:43:53
Uchwała Nr XXVII/255/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2017 r. 2018-07-19 10:42:38
Uchwała Nr XXVI/254/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klas III i uczniom niektórych oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Czapiewicach oraz uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Męcikale, w roku szkolnym 2018/2019 2018-04-05 14:16:20
Uchwała Nr XXVI/253/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach do roku 2023 2018-04-05 14:12:41
Uchwała Nr XXVI/252/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych 2018-04-05 14:10:09
Uchwała Nr XXVI/251/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej w Orliku w drodze bezprzetargowej 2018-04-05 14:07:47
Uchwała Nr XXVI/250/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Brusy na lata 2016-2019" 2018-04-05 14:06:51
Uchwała Nr XXVI/249/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Brusy na 2018 rok 2018-04-05 14:05:34
Uchwała Nr XXVI/248/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027 2018-04-05 14:00:06
Uchwała Nr XXVI/247/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 206025G w miejscowości Kosobudy i Kosobudy-Wybudowanie" realizowane go z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 2018-04-05 13:59:07
Uchwała Nr XXVI/246/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia" 2018-04-05 13:56:02
Uchwała Nr XXV/244/18 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie podziału miasta i gminy Brusy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-03-15 09:54:44
Uchwała Nr XXV/243/18 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie podziału miasta i gminy Brusy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2018-03-15 09:53:18
Uchwała Nr XXV/242/18 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Brusy na 2018 rok 2018-03-15 09:51:46
Uchwała Nr XXV/241/18 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody w miejscowości Giełdon, gmina Brusy 2018-03-15 09:50:00
Uchwała Nr XXV/240/18 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na lata 2016 - 2022 2018-03-15 09:46:34
Uchwała Nr XXIV/228/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027 2018-02-01 08:44:28
Uchwała Nr XXIV/229/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brusy na rok 2018 2018-02-01 08:43:09
Uchwała Nr XXIV/230/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok 2018-02-01 08:41:33
Uchwała Nr XXIV/231/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brusy na lata 2018-2022" 2018-02-01 08:38:49
Uchwała Nr XXIV/232/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy 2018-02-01 08:37:07
Uchwała Nr XXIV/233/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości w Rudzinach 2018-02-01 08:36:12
Uchwała Nr XXIV/234/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody z terenu Gminy Brusy 2018-02-01 08:35:12
Uchwała Nr XXIV/235/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zniesienia formy ochrony z części pomnika przyrody w miejscowości Orlik, gmina Brusy 2018-02-01 08:33:58
Uchwała Nr XXIV/236/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Brusy jest organem rejestrującym 2018-02-01 08:32:18
Uchwała Nr XXIV/237/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej dla niepublicznych przedszkoli, dla których Gmina Brusy jest organem rejestrującym 2018-02-01 08:29:59
Uchwała Nr XXIV/238/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Brusy publicznym przedszkolu, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 2018-02-01 08:27:41
Uchwała Nr XXIV/239/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brusy 2018-02-01 08:21:29
uchwała Nr XXIII/227/17 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Brusy na rok 2018 2017-11-23 08:15:35
uchwała Nr XXIII/226/17 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2017 - 2022 2017-11-23 08:11:21
uchwała Nr XXIII/225/17 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. 2017-11-23 08:09:27
Uchwała Nr XXII/224/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi państwa --------- na działalność Burmistrza Brus 2017-10-04 14:11:39
Uchwała Nr XXII/223/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Brusy do realizacji przedsięwzięcia wspólnego pn. "Przebudowa drogi Leśno - Wysoka Zaborska" 2017-10-04 14:10:29
Uchwała Nr XXII/222/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na lata 2016-2019 2017-10-04 14:08:57
Uchwała Nr XXII/221/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Brusy do wspólnej realizacji projektu "Urzędy na miarę XXI wieku" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne 2017-10-04 14:06:57
Uchwała Nr XXII/220/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Brus uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Brusy" 2017-10-04 14:00:54
Uchwała Nr XXII/219/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 2017-10-04 13:37:01
Uchwała Nr XXII/218/17 z dnia 29 września 2017 roku o zmianie uchwały Nr XIII/135/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Brusy 2017-10-04 13:35:29
Uchwała Nr XXII/217/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zalesiu ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zalesiu 2017-10-04 13:32:37
Uchwała Nr XXII/216/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach oraz stwierdzenia przekształcenia Szkoły Filialnej w Rolbiku 2017-10-04 13:31:09
Uchwała Nr XXII/215/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Męcikale w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Męcikale 2017-10-04 13:16:54
Uchwała Nr XXII/214/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Lubni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni 2017-10-04 13:13:40
Uchwała Nr XXII/213/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie oraz stwierdzenia przekształcenia Szkoły Filialnej w Przymuszewie 2017-10-04 13:07:08
Uchwała Nr XXII/212/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach 2017-10-04 13:04:46
Uchwała Nr XXII/211/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Księdza Józefa Jankowskiego w Czyczkowach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Błogosławionego Księdza Józefa Jankowskiego w Czyczkowach 2017-10-04 13:02:49
Uchwała Nr XXII/210/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Czapiewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Czapiewicach 2017-10-04 13:00:30
Uchwała Nr XXII/209/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Brusach 2017-10-04 12:54:59
Uchwała Nr XXII/208/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem Gminy Brusy na 2018 rok 2017-10-04 12:52:45
Uchwała Nr XXII/207/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2017-2022 2017-10-04 12:50:50
Uchwała Nr XXII/206/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. 2017-10-04 12:44:12
Uchwała Nr XX/195/17 w sprawie zmian Uchwały Nr XXVIII/246/09 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 4 grudnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka "Morenka" 2017-09-13 14:32:41
Uchwała Nr XXI/205/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Brusy 2017-08-09 09:55:04
Uchwała Nr XXI/204/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnie 2017-08-09 09:53:32
Uchwała Nr XXI/203/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Brusy do realizacji przedsięwzięcia pn.: "Natura się o(d)płaca 2020 - kampania promująca zrównoważone wykorzystanie walorów sieci Natura 2000" 2017-08-09 09:51:23
Uchwała Nr XXI/202/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/179/17 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Brusy na lata 2017 - 2020 2017-08-09 09:48:21
Uchwała Nr XXI/201/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu "CZYSTE POWIETRZE POMORZA" (EDYCJA 2017) 2017-08-09 09:44:58
Uchwała Nr XXI/200/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa mostu w m. Rolbik wraz z dojazdami" 2017-08-09 09:42:44
Uchwała Nr XXI/199/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2017-2022 2017-08-09 09:40:30
Uchwała Nr XXI/198/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. 2017-08-09 09:39:03
Uchwała Nr XXI/197/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego poległych funkcjonariuszy Straży Granicznej w Skoszewie 2017-08-09 09:38:04
Uchwała Nr XXI/196/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania imienia Chacie Kaszubskiej w Brusach - Jagliach 2017-08-09 09:36:46
Projekt uchwały 2015-06-19 09:27:26
Projekt uchwały 2015-06-19 09:22:11
uchwała numer IV/31/15 z dnia: 30.03.2015 2015-04-14 15:53:40
uchwała numer IV/30/15 z dnia: 30.03.2015 2015-04-14 15:52:14
uchwała numer IV/29/15 z dnia: 30.03.2015 2015-04-14 15:50:08
uchwała numer IV/28/15 z dnia: 30.03.2015 2015-04-14 15:48:27
uchwała numer IV/27/15 z dnia: 30.03.2015 2015-04-14 15:46:54
uchwała numer IV/26/15 z dnia: 30.03.2015 2015-04-14 15:45:33
uchwała numer IV/25/15 z dnia: 30.03.2015 2015-04-14 15:43:45
uchwała numer IV/24/15 z dnia: 30.03.2015 2015-04-14 15:42:22
uchwała numer IV/23/15 z dnia: 30.03.2015 2015-04-14 15:41:12
uchwała numer IV/22/15 z dnia: 30.03.2015 2015-04-14 15:27:52
uchwała numer IV/21/15 z dnia: 30.03.2015 2015-04-14 15:26:20
uchwała numer IV/20/15 z dnia: 30.03.2015 2015-04-14 15:03:03