Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Brusach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 226/22 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Dostawę i wdrożenie sprzętu informatycznego w ramach konkursu grantowego "Cyfrowa Gmina" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia"

ZARZĄDZENIE NR 226/22
BURMISTRZA BRUS
z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na „Dostawę i wdrożenie sprzętu informatycznego w ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”


Na podstawie art. 53 ust. 2 oraz art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)


zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołać komisję przetargową w składzie:

 • Krzysztof Gierszewski – członek komisji - przewodniczący,
 • Ewa Słomińska – członek komisji – sekretarz,
 • Zbigniew Żabiński – członek komisji,
 • Wojciech Jaszewski – członek komisji,
 • Karol Goebel – członek komisji.

§ 2

 1. Komisja przetargowa rozpoczyna działalność z chwilą powołania.
 2. Komisja zobowiązana jest przestrzegać postanowień ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

§ 3

 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji przetargowej.
 2. Sekretarz komisji przetargowej uczestniczy w pracach komisji i prowadzi dokumentację postępowania.
 3. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania.
 4. Burmistrz Brus stwierdza nieważność czynności postępowania podjętej z naruszeniem prawa.

§ 4

Do zadań komisji należy w szczególności:

  1. prowadzenie dokumentacji przetargowej,
  2. realizacja czynności zamawiającego w ramach procedur odwoławczych przewidzianych w ustawie,
  3. ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców,
  4. ocena ofert oraz wskazanie oferty najkorzystniejszej,
  5. przedłożenie wyników prac komisji – protokołu postępowania wraz z ofertami oraz wszelkimi innymi dokumentami  związanymi z postępowaniem – do zatwierdzenia przez Burmistrza Brus,
  6. proponowanie unieważnienia postępowania w okolicznościach przewidzianych w ustawie.

§ 5

Do zadań przewodniczącego komisji należy w szczególności:

 1. wyznaczanie terminów i prowadzenie posiedzeń komisji,
 2. odebranie oświadczeń członków komisji, o których mowa w art. 56 ust. 4 ustawy,
 3. informowanie Burmistrza Brus o wyłączeniu lub samowyłączeniu się członka komisji ze składu komisji,
 4. składanie do Burmistrza Brus wniosków w sprawach dotyczących odwoływania wyłączonego członka komisji, a także odwoływania i powoływania do składu komisji osób w miejsce wyłączonych członków komisji lub biegłych,
 5. podział między członków komisji prac podejmowanych w trybie roboczym,
 6. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania,
 7. informowanie Burmistrza Brus o problemach związanych z pracami komisji w toku postępowania.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7

Zarządzenie traci moc z dniem zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Burmistrz Brus
/-/ dr inż. Witold Ossowski


 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Witold Ossowski

Data wytworzenia:
30 gru 2022

Osoba dodająca informacje

Adam Mochol

Data publikacji:
23 sty 2023, godz. 14:26

Osoba aktualizująca informacje

Adam Mochol

Data aktualizacji:
23 sty 2023, godz. 14:29