Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Brusach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brusy na lata 2022-2036

Brusy, 28.11.2022 r.

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brusy na lata 2022-2036

Zgodnie z zapisem w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029 ze zm.), organ administracji opracowujący projekt dokumentu może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

W piśmie z dnia 04.011.2022 r. (znak: ONS.9022.1.55.2022.AR) Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wyraził opinię, że dla wyżej wymienionego projektu nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w trybie art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2022 r. poz. 1029 ze zm.).

W piśmie z dnia 22.11.2022 r. (znak: RDOŚ-Gd-WOO.410.59.2022.AM.1.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wskazał, że projekt nie zalicza się do dokumentów wyszczególnionych w art. 46 ust. 1 pkt. 1 ustawy OOŚ (tzw. planistycznych) oraz, że projekt nie wyznacza ram realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy. W dokumencie nie wskazuje się konkretnych przedsięwzięć, o których mowa w ww. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które miałyby być realizowane oraz, że przewiduje się, że realizacja zapisów przedmiotowego dokumentu nie będzie powodować znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary objęte ochroną. Można przyjąć, że przedmiotowy projekt dokumentu nie zalicza się również do dokumentów wymienionych w art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy OOŚ, tj. dokumentów, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszary Natura 2000. Reasumując powyższe Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku stwierdza, iż projekt przedmiotowego dokumentu nie stanowi dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub w art. 47 ustawy OOŚ, zatem wyrażenie stanowiska w zakresie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego Projektu, nie ma podstaw prawnych. Wobec powyższego wyrażenie stanowiska w zakresie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego Projektu, nie ma podstaw prawnych

Mając powyższe na uwadze stwierdza się odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brusy na lata 2022-2036.

Ponadto zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029 ze zm.) Burmistrz Brus zawiadomił o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brusy na lata 2022-2036. Dokument był wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w dniach od 28.10.2022 do 17.11.2022 r. W wyznaczonym terminie, do wyłożonego do wglądu publicznego dokumentu nie wpłynęły uwagi.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brusach oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu. Uzasadnienie braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brusy na lata 2022-2036 zamieszczono w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

 

Załącznik do obwieszczenia …z dnia …

UZASADNIENIE

odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brusy na lata 2022-2036

Sporządzono na podstawie art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029 ze zm .).

 1. charakter działań przewidzianych w dokumentach, o których mowa w art. 46 i 47 Ustawy

Opracowanie przedmiotowego dokumentu ma na celu ocenę aktualnej sytuacji energetycznej Gminy oraz przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię i paliwa gazowe, a także określenie przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ww. nośników energii, ocenę możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, a także określić zakres współpracy z innymi gminami. Dokument ten jest opracowaniem koncepcyjnym zawierającym ogólne informacje na temat szeroko pojętej energetyki na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnej. Działania te mają charakter lokalny, gdyż będą realizowane na terenie obszaru mieszczącego się w granicach administracyjnych gminy Brusy, zatem będą realizowane w granicach jednej gminy.

Przedmiotowy projekt dokumentu zawiera:

 • analizę uwarunkowań zewnętrznych wynikających z dokumentów planistycznych i strategicznych na stopniu wojewódzkim, powiatowym i gminnym,
 • charakterystykę gminy,
 • stan zaopatrzenia gminy w ciepło, gaz i energię elektryczną,
 • analizę możliwości wykorzystania lokalnych i odnawialnych źródeł energii na terenie gminy,
 • stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,
 • zakres współpracy z innymi gminami pod względem gospodarki energetycznej,
 • podsumowanie i wnioski.
 1. stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć
  w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć

W projekcie założeń przewidziane do realizacji zostały zadania inwestycyjne z zakresu: poprawy efektywności energetycznej oraz rozwoju OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, wymiany systemów ogrzewania na potrzeby budynków użyteczności publicznej, wykorzystania OZE na potrzeby energetyczne budynków użyteczności publicznej, rozbudowy oświetlenia ulicznego, modernizacji oświetlenia ulicznego, w tym wymiany opraw na bardziej energooszczędne.

Ww. zadania nie należą do przedsięwzięć wymienionym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839). Nie należą do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ani do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Prace termomodernizacyjne uwzględniają m.in. ocieplenie budynków, wymianę stolarki zewnętrznej, wymianę źródła ciepła, montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej, wymianę oświetlenia i mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków oraz poprawę komfortu cieplnego. Wzrost efektywności energetycznej wpływa na zmniejszenie zużycia energii cieplnej potrzebnej na ogrzewanie, co z kolei wiąże się ze zmniejszeniem emisji CO2. Podobnie, efektem modernizacji oświetlenia ulicznego będzie zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i zmniejszenie emisji CO2. W przypadku rozbudowy oświetlenia ulicznego mowa jest o tzw. unikniętej emisji CO2 ze względu na zastosowanie oświetlenia energooszczędnego. Poprawa efektywności w zakresie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, a w konsekwencji zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza uzyskana będzie również w wyniku wymiany opraw oświetlenia ulicznego.

Zadania będą realizowane w ramach istniejących budynków użyteczności publicznej oraz w zakresie istniejącego oświetlenia ulicznego z możliwością jego rozbudowy. Możliwe oddziaływania podczas realizacji zadań będą miały charakter krótkotrwały, który wiąże się z emisją hałasu i pyłów ze względu na użycie sprzętu budowlanego i czasowym zajęciem terenu, na którym prowadzone będą roboty budowlano-montażowe.

W przypadku termomodernizacji budynków, ze względu na to, że stanowią one potencjalne siedlisko chronionych gatunków ptaków, w tym m.in. jerzyka (Apus apus) i wróbla (Passer domesticus) oraz nietoperzy, przed podjęciem prac przeprowadzona zostanie inwentaryzacja budynków pod kątem występowania chronionych gatunków ptaków i nietoperzy. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków i nietoperzy, termin i sposób wykonania prac zostanie dostosowany do ich okresów lęgowych, rozrodczych i hibernacji.

W wyniku realizacji ww. zadań zmianie i przekształceniu nie ulegną obszary chronione. Efektem planowanych zadań będzie poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i minimalizację problemu niskiej emisji na przedmiotowym terenie. Zadania będą miały pozytywny lub neutralny wpływ na komponenty środowiska. Wszystkie zadania mają pozytywny wpływ na ludzi, jakość powietrza i klimat. Wpłyną na zmniejszenie się emisji zanieczyszczeń i szkodliwych substancji do atmosfery. Poprawa jakości powietrza wpłynie z kolei pozytywnie na stan zdrowia ludzi.

Ponadto w Projekcie założeń uwzględnia się plany operatorów sieci ciepłowniczej, gazowej i elektroenergetycznej. W przypadku gminy Brusy nie funkcjonuje scentralizowana sieć ciepłownicza i nie jest planowana jej budowa. Obecnie nie funkcjonuje także sieć gazowa, przy czym z informacji uzyskanych od Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. wynika, iż realizowane na terenie gminy inwestycje obejmują: projektowanie i budowę gazociągu średniego ciśnienia dn 225/125/90/63 o łącznej długości ok. 31 km (lata 2019-2030) oraz projektowanie i budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN2000 relacji Bytów - Chojnice wraz ze stacją wysokiego ciśnienia o przepustowości 3150 m3/h w obrębie Czyczkowy (lata 2019-2028).

W Projekcie założeń uwzględniono natomiast zadania w zakresie rozbudowy oraz modernizacji systemu energetycznego, które kwalifikują się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wskazane działania inwestycyjne Spółki bazują na Planie Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2020-2025 zatwierdzonym decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DRE.WPR.4310.24.14.2019.MDę z dnia 19 marca 2020 r. Są to następujące działania:

 • Budowa, rozbudowa i modernizacja linii kablowych i napowietrznych SN oraz stacji transformatorowych związana z przyłączaniem odbiorców III grupy.
 • Budowa, rozbudowa i modernizacja linii kablowych i napowietrznych SN i nn, stacji transformatorowych i transformatorów SN/nn oraz słupów SN związana z przyłączaniem odbiorców grupy IV-VI.
 • Budowa przyłączy SN związana z przyłączaniem nowych odbiorców grupy III.
 • Budowa przyłączy nn związana z przyłączaniem nowych odbiorców grupy IV-VI.
 • Przebudowa linii elektroenergetycznej WN 110 kV Chojnice Kościerska-Brusy.
 • Kompleksowa modernizacja stacji 110/15 Brusy w zakresie pól zespołów kompensacyjnych wraz z instalacją separacji oleju stanowisk transformatorów WN/SN i ZU, wymiana mostów napowietrznych na kablowe, termomodernizacja budynku.

Jednocześnie w zależności od możliwości finansowych Spółki oraz uwzględniając pozyskane środki zewnętrzne, realizuje ona zadania inwestycyjne w oparciu o sporządzane Plany Inwestycyjne ENEA Operator Sp. z o.o. Ponadto Spółka systematycznie prowadzi prace eksploatacyjne zapewniające odpowiednią jakość dystrybucji energii elektrycznej.

Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja wskazanej wyżej infrastruktury elektroenergetycznej służy poprawie warunków zasilania obecnych odbiorców, a także zapewnieniu możliwości podłączenia kolejnych odbiorców do sieci i zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania infrastruktury. Działania planowane przez Spółkę są realizowane zgodnie z Planem Rozwoju Spółki i Gmina nie posiada szczegółowych informacji nt. stopnia zaawansowania prac, w tym również posiadanych decyzji.

W przypadku zadań dotyczących infrastruktury elektroenergetycznej, inwestor musi spełnić szereg wymogów prawnych przed rozpoczęciem prac, aby inwestycja w jak najmniejszym stopniu oddziaływała na środowisko i otoczenie, w tym na ludzi. Na etapie realizacji obszar działania ogranicza się do miejsc realizacji prac budowlanych, przez co ingerencja w powierzchnię ziemi, krajobraz sprowadza się do minimum. Ewentualna emisja zanieczyszczeń powietrza, hałasu będzie pochodziła z wykorzystywanego do prac sprzętu i maszyn budowlanych. Oddziaływanie to będzie krótkotrwałe i ustąpi z chwilą zakończenia inwestycji. Nie przewiduje się także znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięć na wody powierzchniowe i podziemne. Infrastruktura przesyłu energii może wiązać się z koniecznością usunięcia roślinności, w wyniku czego istniejące siedliska roślin, ale również zwierząt mogą zostać zmienione, podzielone lub zniszczone. W fazie eksploatacji istnieje również ryzyko kolizji czy porażenia prądem ptaków lub nietoperzy, które mogą zderzać się z liniami energetycznymi lub innymi urządzeniami naziemnymi. W związku z powyższym na etapie planowania inwestycji dotyczących infrastruktury elektroenergetycznej należy uwzględnić instalację przewodów podziemnych (tam, gdzie to możliwe) lub przewodów naziemnych wykonanych z tworzyw sztucznych, co zminimalizuje ryzyko porażenia prądem ptaków czy nietoperzy. Linie powinny być zlokalizowane w oddaleniu od tras migracji zwierząt. Wykonane prace nie mogą przyczynić się do utraty walorów krajobrazowych obszarów chronionych. W fazie eksploatacji, urządzenia i sieci energetyczne mogą być źródłem pól elektromagnetycznych, przy czym muszą spełniać dopuszczone przepisami poziomy oddziaływania. Linie energetyczne powinny być na tyle oddalone od zabudowy mieszkalnej, aby oddziaływanie pola elektromagnetycznego nie wpływało negatywnie na zdrowie mieszkańców. Okresowe oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego na ptaki, nietoperze czy owady przelatujące nad liniami na niskich wysokościach, będzie krótkotrwałe i nie spowoduje dla nich istotnego zagrożenia. Ponadto w fazie eksploatacji konieczna może być okresowa przycinka roślin (drzew), by nie kolidowały z trasą linii na odcinkach przebiegających przez tereny zadrzewione.

Należy również zaznaczyć, że większość prac dotyczy przebudowy już istniejącej infrastruktury, dlatego prowadzone prace nie spowodują znaczących zmian w środowisku i nie będą znacząco oddziaływać na jego komponenty.

 1. powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach

Cele wskazane w projekcie dokumentu wynikają z obowiązujących aktów prawnych, programów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym, co zostało przedstawiono w rozdziale 14 przedmiotowego projektu dokumentu.

 1. przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego
  w dziedzinie ochrony środowiska

Zrównoważony rozwój definiuje się jako rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje integrowanie działań mających na celu wzrost gospodarczy oraz działań społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania potrzeb społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń. Projekt przedmiotowego dokumentu wskazuje kierunki działań wpływających na rozwój wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, a także przedstawia propozycje działań podejmowanych w celu ograniczenia emisji gazów, w związku z tym należy stwierdzić, że działania ściśle korelują z założeniami zrównoważonego rozwoju w aspekcie ochrony środowiska oraz wypełniają zobowiązania w stosunku do regulacji prawnych Unii Europejskiej.

 1. powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska

Realizacja planowanych działań wpłynie na poprawę stanu środowiska (zwłaszcza w zakresie poprawy ochrony powietrza) oraz przyczyni się do utrwalenia pozytywnych postaw ekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne wśród mieszkańców.

 1. rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, w szczególności

Charakter planowanych działań, rodzaj i skala oddziaływań na środowisko oraz cechy obszaru objętego spodziewanym oddziaływaniem powodują, że realizacja zadań proponowanych w projekcie dokumentu nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko, a wręcz przyczyni się do jego poprawy.

 1. prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływań

Prawdopodobieństwo występowania oddziaływań wydaje się być niewielkie. Zasięg oddziaływania określa przedmiotowy projekt dokumentu. Realizacja planowanych zadań będzie rozłożona w czasie (do 2036 roku) i przestrzeni. Oddziaływanie będzie miało charakter krótkoterminowy, a uciążliwości mogą wynikać jedynie z przeprowadzanych robót, np. hałas spowodowany pracą sprzętu mechanicznego. Po zakończeniu inwestycji, nastąpi oddziaływanie wtórne: poprawa ładu przestrzennego, estetyki, funkcjonalności oraz poprawa stanu środowiska przyrodniczego poprzez ograniczenie m. in. zanieczyszczeń powietrza.

 1. prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych

Nie przewiduje się możliwości wystąpienia skumulowanego oddziaływania na środowisko w trakcie realizacji, jak i eksploatacji zrealizowanych inwestycji, a także oddziaływań transgranicznych przedsięwzięć ujętych w projekcie dokumentu.

 1. prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska

Nie przewiduje się możliwości wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska. Aby zapewnić jak najmniejszą ingerencję zaplanowanych inwestycji w środowisko, w trakcie realizacji prac będą przestrzegane obowiązujące normy i przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz przepisy BHP, a także zapewniona zostanie ochrona dla osób oraz własności publicznej poprzez unikanie uciążliwości, skażenia środowiska i hałasu. Inwestycje przewidziane do realizacji, ze względu na rodzaj i usytuowanie, nie będą miały zatem negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi, zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji. Będą one miały charakter nieszkodliwy dla środowiska – obojętny. Możliwe negatywne oddziaływanie na środowisko będzie krótkotrwałe i przejściowe, gdyż będzie związane z prowadzeniem określonych prac inwestycyjnych.

 1. cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko
 1. obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystanie terenu

Projekt dokumentu dotyczy obszaru Gminy Brusy. Obowiązek uzgadniania wszelkich prac inwestycyjnych w ww. strefie ze służbami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków eliminuje wystąpienie negatywnego wpływu przewidzianych inwestycji na zachowanie dziedzictwa kulturowego. Prace związane z realizacją zadań zostaną przeprowadzone w sposób wywierający minimalny wpływ na środowisko przyrodnicze;

 1. formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym

Zgodnie z danymi Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody na obszarze gminy znajdują się:

 • Park Narodowy Bory Tucholskie,          
 • Rezerwaty przyrody: Nawionek, Bagno Stawek, Jezioro Laska, Bór Chrobotkowy, Piecki, Dolina Kulawy, Moczadło i Kruszynek,
 • Parki Krajobrazowe:  Zaborski Park Krajobrazowy,
 • Obszary Chronionego Krajobrazu: Chojnicko-Tucholski, Północny - Część Zachodnia,
 • Obszary Natura 2000 (dyrektywa siedliskowa): Ostoja Zapceńska, Młosino-Lubnia, Sandr Brdy oraz Mętne,
 • Obszary Natura 2000 (dyrektywa ptasia): Bory Tucholskie oraz Wielki Sandr Brdy,
 • pomniki przyrody
 • użytki ekologiczne.

 

Planowane działania nie będą oddziaływać na obszary chronione.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Wojciech Czapiewski

Data wytworzenia:
28 lis 2022

Osoba dodająca informacje

Wojciech Czapiewski

Data publikacji:
01 gru 2022, godz. 15:01

Osoba aktualizująca informacje

Wojciech Czapiewski

Data aktualizacji:
01 gru 2022, godz. 15:01