Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Mapa serwisu

Urząd Miejski w Brusach

|--- Dane teleadresowe

|--- Numery rachunków bankowych

|--- Burmistrz Brus

|--- Zastępca Burmistrza Brus

|--- Sekretarz Gminy Brusy

|--- Skarbnik Gminy Brusy

|--- Wydziały

      |--- Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Przedsiębiorcami

      |--- Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii

      |--- Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych

      |--- Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

      |--- Samodzielne stanowisko ds. Zarzadzania Informatycznego

      |--- Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych

      |--- Samodzielne stanowisko ds. Kontroli

      |--- Samodzielne stanowisko ds. Ewidencji Ludności

      |--- Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

      |--- Wydział Organizacyjno-Prawny

      |--- Wydział Komunikacji Społecznej

      |--- Wydział Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych

      |--- Wydział Gospodarki Przestrzennej

      |--- Wydział Budżetu i Finansów

      |--- Wydział Środowiska i Rolnictwa

      |--- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

|--- Regulamin Organizacyjny Urzędu

|--- Załatwianie spraw

      |--- Gospodarka Przestrzenna

            |--- Zajęcie pasa drogowego

            |--- Ochrona środowiska, rolnictwo

                  |--- Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

                  |--- Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

                  |--- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

                  |--- Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

                  |--- Udostepnienie informacji o środowisku i jego ochronie

            |--- Gospodarka mieszkaniowa

            |--- Gospodarka nieruchomościami

                  |--- Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

                  |--- Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku

                  |--- Wydzierżawianie gruntów gminnych

            |--- Zagospodarowanie przestrzenne

                  |--- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                  |--- Decyzja o warunkach zabudowy

                  |--- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

                  |--- Zaświadczenie o przeznaczeniu działki

      |--- Podatki i Opłaty Lokalne

      |--- Sprawy Obywatelskie

            |--- Działalność Gospodarcza

                  |--- Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

                  |--- Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

                  |--- Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

            |--- Sporządzanie Testamentu

            |--- Obrona Cywilna

                  |--- Postępowanie w sprawie ustalenia i wypłacenia świadczenia rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

                  |--- Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

                  |--- Uznanie żołnierza (poborowego) za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

            |--- Dowody Osobiste

            |--- Ewidencja Ludności

            |--- Urząd Stanu Cywilnego

                  |--- Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 1 lipca 2009 r. z kraju spoza Unii Europejskiej

                  |--- Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 maja 2004 r. w państwach Unii Europejskiej

                  |--- Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

                  |--- Zmiana imion i nazwisk

                  |--- Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

                  |--- Odtworzenie treści dokumentu stanu cywilnego

                  |--- Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

                  |--- Sprostowanie aktu stanu cywilnego

                  |--- Transkrypcja (wpisanie) zagranicznych aktów do polskich ksiąg stanu cywilnego

                  |--- Rejestracja zgonów

                  |--- Rejestracja urodzeń

                  |--- Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

                  |--- Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego w USC

                  |--- Rejestracja małżeństwa

                  |--- Dokumenty wydawane z rejestru stanu cywilnego

      |--- Środowisko i Rolnictwo

            |--- Ochrona środowiska, rolnictwo

            |--- Gospodarka odpadami komunalnymi

      |--- Nieodpłatna pomoc prawna

|--- Dokumenty do pobrania

      |--- Testament

      |--- Udostępnienie informacji publicznej

      |--- Działalność Gospodarcza

      |--- Ewidencja ludności

      |--- Urząd Stanu Cywilnego

      |--- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

      |--- Wydział Gospodarki Przestrzennej

      |--- Wydział Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych

      |--- Wydział Organizacyjno - Prawny

      |--- Wydział Środowiska i Rolnictwa

|--- Prowadzone rejestry i archiwa

|--- Oferty pracy

      |--- Oferty pracy w jednostkach podległych Urzędowi Miejskiemu w Brusach

            |--- 2015

            |--- 2016

            |--- 2017

            |--- 2018

            |--- 2019

            |--- 2020

            |--- 2022

            |--- 2021

      |--- Oferty pracy w Urzędzie Miejskim w Brusach

            |--- 2022

            |--- 2021

            |--- 2020

            |--- 2019

            |--- 2018

            |--- 2016

|--- Skargi i wnioski

|--- Petycje do Burmistrza Brus

      |--- PETYCJE 2022

      |--- PETYCJE 2021

      |--- PETYCJE 2020

      |--- PETYCJE 2019

      |--- PETYCJE 2018

|--- Działalność lobbingowa

|--- Ochrona danych osobowych

|--- Protokoły z kontroli

      |--- Kontrole zewnętrzne

            |--- 2022

            |--- 2021

            |--- 2020

            |--- 2019

            |--- 2018

                  |--- Kontrola Wody Polskie

                  |--- Kontrola RIO

            |--- 2017

                  |--- Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych - KP PSP w Chojnicach

            |--- 2016

            |--- 2015

            |--- 2014

      |--- Kontrole Komisji Rewizyjnej

            |--- Posiedzenia

            |--- Plan pracy komisji

            |--- Skład komisji

      |--- Kontrole realizowane przez Burmistrza

            |--- 2015

            |--- 2022

            |--- 2021

            |--- 2020

            |--- 2019

            |--- 2018

            |--- 2017

            |--- 2016

Rada Miejska w Brusach

|--- Uchwały

      |--- Kadencja 2002-2006

      |--- Kadencja 2006-2010

      |--- Kadencja 2010-2014

      |--- Kadencja 2014-2018

            |--- uchwały 2014 r.

            |--- Uchwały 2015 r.

            |--- uchwały 2016 r.

            |--- uchwały 2018 r.

            |--- uchwały 2017 r.

      |--- Kadencja 2018-2023

            |--- uchwały 2022 r.

            |--- uchwały 2021r.

            |--- uchwały 2020 r.

            |--- uchwały 2019 r.

            |--- uchwały 2018 r.

|--- Skład Rady

      |--- Kadencja 2018-2023

            |--- Zbigniew Łącki

            |--- Witold Jaszewski

            |--- Tomasz Dorszyński

            |--- Olgierd Chylewski

            |--- Michał Szczepański

            |--- Michał Kin

            |--- Marzena Leszczyńska

            |--- Marek Zblewski

            |--- Marek Daniłko

            |--- Marcin Cysewski

            |--- Emilia Warnke

            |--- Dariusz Rutowski

            |--- Bernadeta Niebrzydowska

            |--- Andrzej Wiecki

            |--- Andrzej Kulesza

      |--- Kadencja 2014-2018

            |--- Wiceprzewodniczący Rady

            |--- Przewodniczący Rady

                  |--- Beata Zblewska

            |--- skład Rady Miejskiej w Brusach

                  |--- Marek Zblewski

                  |--- Beata Zblewska

                  |--- Andrzej Wiecki

                  |--- Zbigniew Szczepański

                  |--- Leszek Skwierawski

                  |--- Bernadeta Niebrzydowska

                  |--- Bartosz Michnowski

                  |--- Zbigniew Łącki

                  |--- Marzena Leszczyńska

                  |--- Michał Kin

                  |--- Andrzej Kulesza

                  |--- Marek Daniłko

                  |--- Olgierd Chylewski

                  |--- Adam Bartkowski

                  |--- Arkadiusz Adamczyk

            |--- plan pracy Komisji Rady Miejskiej w Brusach na 2018 rok

            |--- plan pracy Komisji Rady Miejskiej w Brusach na 2017 rok

            |--- plany pracy komisji Rady Miejskiej w Brusach na 2016

|--- Komisje Rady Miejskiej

      |--- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

      |--- Komisja Rolnictwa i Środowiska

      |--- Komisja Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego

      |--- Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej

      |--- Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

      |--- Komisja Budżetu i Finansów

      |--- Kadencja 2014 - 2018

            |--- Komisja Rewizyjna

                  |--- skład Komisji Rewizyjnej

            |--- Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Rodziny

            |--- Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

                  |--- Skład Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

            |--- Komisja Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

                  |--- Skład Komisji Rozwoju Gospodarczego Bezpieczeństwa Publicznego Rolnictwa i Ochrony Środowiska

            |--- Komisja Budżetu i Finansów

                  |--- Skład Komisji Budżetu i Finansów

      |--- Komisja Rewizyjna

|--- Zawiadomienia o sesjach

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

|--- Protokoły z sesji

      |--- Kadencja 2018-2023

            |--- 2022 rok

            |--- 2021 rok

            |--- 2020 rok

            |--- 2019 rok

            |--- 2018 rok

      |--- Kadencja 2014-2018

|--- Transmisja obrad

|--- System Rada

|--- Wyniki głosowań

|--- Interpelacje

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

|--- Petycje do Rady Miejskiej

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

|--- Sesje Rady Miejskiej

Bruska Rada Seniorów

|--- Uchwały

Jednostki

|--- Jednostki organizacyjne

      |--- DO POBRANIA

            |--- Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach

                  |--- Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

                  |--- Wnioski o stypendium

                  |--- Statut Gminnego Zarządu Oświaty

                  |--- SPRAWOZDANIA FINANSOWE

                        |--- Żłobek Samorządowy w Brusach

                        |--- Przedszkole Nr 1 w Brusach

                              |--- Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

                              |--- Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

                        |--- Szkoła Podstawowa w Zalesiu

                              |--- Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

                              |--- Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

                        |--- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach

                              |--- Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

                              |--- Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

                        |--- Szkoła Podstawowa w Męcikale

                              |--- Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

                              |--- Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

                        |--- Szkoła Podstawowa im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni

                              |--- Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

                              |--- Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

                        |--- Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie

                              |--- Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

                              |--- Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

                        |--- Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach

                              |--- Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

                              |--- Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

                        |--- Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Księdza Józefa Jankowskiego w Czyczkowach

                              |--- Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

                              |--- Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

                        |--- Szkoła Podstawowa w Czapiewicach

                              |--- Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

                              |--- Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

                        |--- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brusach

                              |--- Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

                              |--- Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

                        |--- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach

                              |--- Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

                              |--- Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

                        |--- Gminny Zarząd Oświaty w Brusach

                              |--- Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

                              |--- Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

      |--- Zakład Gospodarki Komunalnej

            |--- SPRAWOZDANIA FINANSOWE

                  |--- Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

                  |--- Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

      |--- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

      |--- Gminny Zarząd Oświaty

      |--- Centrum Kultury i Biblioteki

      |--- Edukacja

            |--- Samorządowy Żłobek w Brusach

            |--- Przedszkola na terenie Gminy Brusy

            |--- Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Brusy

                  |--- Szkoła Podstawowa w Czapiewicach

                  |--- Szkołę Podstawową im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni

                  |--- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brusach

                  |--- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach

                  |--- Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach

                  |--- Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie

                  |--- Szkoła Podstawowa w Męcikale

                  |--- Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach

                  |--- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach

                  |--- Szkoła Podstawowa w Zalesiu

|--- Jednostki pomocnicze

      |--- Osiedla na terenie miasta Brusy

      |--- Sołectwa na terenie gminy Brusy

            |--- Sołectwo Żabno

            |--- Sołectwo Zalesie

            |--- Sołectwo Wielkie Chełmy

            |--- Sołectwo Skoszewo

            |--- Sołectwo Rolbik

            |--- Sołectwo Przymuszewo

            |--- Sołectwo Orlik

            |--- Sołectwo Męcikał

            |--- Sołectwo Małe Gliśno

            |--- Sołectwo Małe Chełmy

            |--- Sołectwo Lubnia

            |--- Sołectwo Leśno

            |--- Sołectwo Kosobudy

            |--- Sołectwo Kinice

            |--- Sołectwo Huta

            |--- Sołectwo Główczewice

            |--- Sołectwo Gacnik

            |--- Sołectwo Czyczkowy

            |--- Sołectwo Czarnowo

            |--- Sołectwo Czarniż

            |--- Sołectwo Czapiewice

            |--- Sołectwo Brusy-Wybydowanie

            |--- Sołectwo Brusy-Jaglie

Burmistrz

|--- Kompetencje

|--- Zarządzenia

      |--- Kadencja 2002-2006

      |--- Kadencja 2006-2010

      |--- Kadencja 2010-2014

      |--- Kadencja 2018-2023

            |--- Zarządzenia 2022 r.

            |--- Zarządzenia 2021 r.

            |--- Zarządzenia 2020 r.

            |--- Zarządzenia 2019 r.

            |--- Zarządzenia 2018 r.

      |--- Kadencja 2014-2018

            |--- Zarządzenia 2014 r.

            |--- Zarządzenia 2015 r.

            |--- Zarządzenia 2018 r.

            |--- Zarządzenia 2017 r.

            |--- Zarządzenia 2016 r.

Podatki i opłaty lokalne

|--- Pomoc publiczna

      |--- 2014r.

            |--- Pomoc w rolnictwie i rybołówstwie

            |--- Pomoc publiczna

      |--- 2015r.

            |--- Pomoc publiczna w zakresie rolnictwa i rybołówstwa

            |--- Pomoc publiczna

      |--- 2022r.

      |--- 2021r.

      |--- 2020r.

      |--- 2019r.

      |--- 2018r.

      |--- 2017r.

      |--- 2016r.

            |--- Pomoc publiczna

            |--- Pomoc publiczna w zakresie rolnictwa i rybołówstwa

|--- Stawki podatków i opłat

      |--- 2022 r.

      |--- 2021 r.

      |--- 2020 r.

      |--- 2019 r.

      |--- 2018 r.

      |--- 2017 r.

      |--- 2016 r.

      |--- 2015r.

|--- Podatki

      |--- Zwolnienie - COVID-19 - uchwała obowiązywała do 31.08.2020r.

|--- Opłaty

      |--- Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach

Budżet

|--- Informacje o stanie mienia komunalnego

|--- Budżet Gminy

      |--- 2022r.

            |--- Budżet Gminy Brusy - ZMIANY 2022r.

            |--- Budżet Gminy Brusy na 2022r.

      |--- 2021r.

            |--- Budżet Gminy Brusy na 2021r.

            |--- Budżet Gminy Brusy - ZMIANY 2021r.

      |--- 2020r.

            |--- Budżet Gminy Brusy na 2020r.

            |--- Budżet Gminy Brusy - ZMIANY 2020r.

      |--- 2019r.

            |--- Budżet Gminy Brusy na 2019r.

            |--- Budżet Gminy Brusy - ZMIANY 2019r.

      |--- 2018r.

            |--- Budżet Gminy Brusy - ZMIANY 2018r.

            |--- Budżet Gminy Brusy na 2018r.

      |--- 2017r.

            |--- Budżet Gminy Brusy na 2017r.

            |--- Budżet Gminy Brusy - ZMIANY 2017r.

      |--- 2016r.

            |--- Budżet Gminy Brusy na 2016r.

            |--- Budżet Gminy Brusy - ZMIANY 2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 244/16 z dnia 28.01.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 245/16 z dnia 28.01.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 255/16 z dnia 29.02.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 256/16 z dnia 29.02.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 260/16 z dnia 04.03.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 261/16 z dnia 04.03.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 268/16 z dnia 31.03.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 269/16 z dnia 31.03.2016r.

                  |--- Uchwała nr XI/94/16 z dnia 15.04.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 283/16 z dnia 15.04.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 284/16 z dnia 18.04.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 285/16 z dnia 18.04.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 290/16 z dnia 27.04.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 291/16 z dnia 27.04.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 436/16 z dnia 28.12.2016r.

                  |--- Uchwała nr XVI/147/16 z dnia 28.12.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 428/16 z dnia 13.12.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 427/16 z dnia 13.12.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 423/16 z dnia 30.11.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 420/16 z dnia 30.11.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 417/16 z dnia 30.11.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 419/16 z dnia 30.11.2016r.

                  |--- Uchwała nr XV/143/16 z dnia 30.11.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 409/16 z dnia 14.11.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 408/16 z dnia 14.11.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 401/16 z dnia 31.10.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 400/16 z dnia 31.10.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 398/16 z dnia 20.10.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 397/16 z dnia 20.10.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 394/16 z dnia 10.10.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 385/16 z dnia 27.09.2016r.

                  |--- Uchwała nr XIV/136/16 z dnia 27.09.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 380/16 z dnia 15.09.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 378/16 z dnia 15.09.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 376/16 z dnia 14.09.2016r.

                  |--- Uchwała nr XIII/126/16 z dnia 14.09.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 372/16 z dnia 31.08.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 371/16 z dnia 31.08.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 362/16 z dnia 19.08.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 361/16 z dnia 19.08.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 355/16 z dnia 29.07.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 354/16 z dnia 29.07.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 347/16 z dnia 12.07.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 346/16 z dnia 12.07.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 342/16 z dnia 30.06.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 341/16 z dnia 30.06.2016r

                  |--- Zarządzenie nr 335/16 z dnia 28.06.2016r.

                  |--- Uchwała nr XII/109/16 z dnia 28.06.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 313/16 z dnia 07.06.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 312/16 z dnia 07.06.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 305/16 z dnia 25.05.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 304/16 z dnia 25.05.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 300/16 z dnia 13.05.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 299/16 z dnia 13.05.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 295/16 z dnia 06.05.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 294/16 z dnia 06.05.2016r.

      |--- Budżet Gminy Brusy - ZMIANY 2015r.

            |--- Zarządzenie nr 25/15 z dnia 02.01.2015r.

            |--- Zarządzenie nr 26/15 z dnia 08.01.2015r.

            |--- Zarządzenie nr 34/15 z dnia 27.01.2015r.

            |--- Zarządzenie nr 35/15 z dnia 27.01.2015r.

            |--- Zarządzenie nr 48/15 z dnia 13.03.2015r.

            |--- Zarządzenie nr 49/15 z dnia 13.03.2015r.

            |--- Uchwała nr IV/30/15 z dnia 30.03.2015r.

            |--- Zarządzenie nr 58/15 z dnia 30.03.2015r.

            |--- Zarządzenie nr 59/15 z dnia 31.03.2015r.

            |--- Zarządzenie nr 59.1/15 z dnia 31.03.2015r.

            |--- Zarządzenie nr 61/15 z dnia 31.03.2015r.

            |--- Zarządzenie nr 66/15 z dnia 10.04.2015r.

            |--- Zarządzenie nr 67/15 z dnia 10.04.2015r.

            |--- Zarządzenie nr 69/15 z dnia 17.04.2015r.

            |--- Zarządzenie nr 77/15 z dnia 29.04.2015r.

            |--- Zarządzenie nr 78/15 z dnia 29.04.2015r

            |--- Zarządzenie nr 81/15 z dnia 07.05.2015r.

            |--- Zarządzenie nr 82/15 z dnia 07.05.2015r.

            |--- Zarządzenie nr 85/15 z dnia 08.05.2015r.

            |--- Zarządzenie nr 86/15 z dnia 08.05.2015r.

            |--- Zarządzenie nr 90/15 z dnia 21.05.2015r.

            |--- Zarządzenie nr 91/15 z dnia 21.05.2015r.

            |--- Zarządzenie nr 99/15 z dnia 10.06.2015r.

            |--- Uchwała nr V/35/15 z dnia 25.06.2015r.

            |--- Zarządzenie nr 104/15 z dnia 25.06.2015r.

            |--- Zarządzenie nr 110/15 z dnia 29.06.2015r.

            |--- Zarządzenie nr 114/15 z dnia 29.06.2015r.

            |--- Zarządzenie nr 127/15 z dnia 14.07.2015r.

            |--- Zarządzenie nr 128/15 z dnia 14.07.2015r.

            |--- Uchwała nr IX/84/15 z dnia 22.12.2015r.

            |--- Zarządzenie nr 215/15 z dnia 04.12.2015r.

            |--- Zarządzenie nr 213/15 z dnia 04.12.2015r.

            |--- Uchwała nr VIII/83/15 z dnia 04.12.2015r.

            |--- Zarządzenie nr 198/15 z dnia 20.11.2015r.

            |--- Zarządzenie nr 197/15 z dnia 20.11.2015r.

            |--- Zarządzenie nr 188/15 z dnia 30.10.2015r.

            |--- Zarządzenie nr 184/15 z dnia 28.10.2015r

            |--- Zarządzenie nr 183/15 z dnia 28.10.2015r.

            |--- Zarządzenie nr 178/15 z dnia 21.10.2015r.

            |--- Zarządzenie nr 177/15 z dnia 21.10.2015r.

            |--- Zarządzenie nr 162/15 z dnia 29.09.2015r.

            |--- Zarządzenie nr 161/15 z dnia 29.09.2015r.

            |--- Zarządzenie nr 154/15 z dnia 01.09.2015r.

            |--- Zarządzenie nr 151/15 z dnia 01.09.2015r.

            |--- Zarządzenie nr 147/15 z dnia 28.08.2015r.

            |--- Uchwała nr VI/57/15 z dnia 28.08.2015r.

            |--- Zarządzenie nr 140/15 z dnia 18.08.2015r.

            |--- Zarządzenie nr 139/15 z dnia 18.08.2015r.

            |--- Zarządzenie nr 136/15 z dnia 07.08.2015r

            |--- Zarządzenie nr 135/15 z dnia 07.08.2015r

            |--- Zarządzenie nr 133/15 z dnia 28.07.2015r

            |--- Zarządzenie nr 132/15 z dnia 28.07.2015r.

      |--- Budżet Gminy Brusy na 2015r.

|--- Projekty budżetu

      |--- Projekt 2023r.

            |--- Projekt budżetu gminy Brusy na 2023 rok

            |--- Projekt WPF gminy Brusy na lata 2023- 2032

            |--- Opinie RIO

      |--- Projekt 2022r.

            |--- Projekt budżetu gminy Brusy na 2022 rok

            |--- Projekt WPF gminy Brusy na lata 2022- 2029

            |--- Opinie RIO

      |--- Projekt 2021r.

            |--- Projekt budżetu gminy na 2021r.

            |--- Projekt WPF gminy Brusy na lata 2021- 2029

            |--- Opinie RIO

      |--- Projekt 2020r.

            |--- Opinie RIO

            |--- Projekt WPF gminy Brusy na lata 2020- 2028

            |--- Projekt budżetu gminy na 2020r.

      |--- Projekt 2019r.

            |--- Projekt budżetu gminy na 2019r.

            |--- Projekt WPF gminy Brusy na lata 2019- 2027

            |--- Opinie RIO

      |--- Projekt 2018r.

            |--- Projekt budżetu gminy Brusy na 2018r.

            |--- Projekt WPF gminy Brusy na lata 2018-2022

            |--- opinie RIO

      |--- Projekt 2017r.

            |--- Projekt budżetu gminy Brusy na 2017r.

            |--- Projekt WPF gminy Brusy na lata 2017-2022

            |--- opinie RIO

      |--- Projekt 2016r.

            |--- opinie RIO

                  |--- Opinia RIO o projekcie uchwały o WPF gminy Brusy na lata 2016-2022

                  |--- Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej gminy Brusy na 2016 rok

            |--- Projekt WPF gminy Brusy na lata 2016-2022

            |--- Projekt budżetu gminy Brusy na 2016r.

      |--- Projekt 2015r.

            |--- opinie RIO

                  |--- Opinia RIO o projekcie uchwały o WPF gminy Brusy na lata 2015-2022

                  |--- Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej gminy Brusy na 2015 rok

            |--- Projekt budżetu gminy Brusy na 2015r.

|--- Sprawozdania z wykonania budzetu

      |--- Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

            |--- Sprawozdania kwartalne

                  |--- I kwartał 2014

                        |--- Rb - NDS

                        |--- Rb - Z

                        |--- Rb - N

                        |--- Rb - 30s

                        |--- Rb - 28nws

                        |--- Rb - 28s

                        |--- Rb - 27s

                  |--- II kwartał 2014

                        |--- Rb - NDS

                        |--- Rb - Z

                        |--- Rb - N

                        |--- Rb - 30s

                        |--- Rb - 28nws

                        |--- Rb - 28s

                        |--- Rb - 27s

                  |--- III kwartał 2014

                        |--- Rb - 27s

                        |--- Rb - 28s

                        |--- Rb - 30s

                        |--- Rb - N

                        |--- Rb - Z

                        |--- Rb -NDS

                  |--- IV kwartał 2014

                        |--- Rb - 27s

                        |--- Rb - 28s

                        |--- Rb - 30s

                        |--- Rb - N

                        |--- Rb - Z

                        |--- Rb - NDS

                        |--- Rb - PDP

                        |--- Rb - ST

                        |--- Rb - UZ

                        |--- Rb - UN

            |--- Informacja z wykonania budżetu Gminy Brusy za I półrocze 2014r.

            |--- Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Brusy za 2014 rok

            |--- Opinie RIO

                  |--- w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2014r.

                  |--- w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014r.

                  |--- w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrza Brus z tytułu wykonania budżetu za 2014r.

      |--- Sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

            |--- Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Brusy za 2015 rok

            |--- Informacja z wykonania budżetu Gminy Brusy za I półrocze 2015r.

                  |--- Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w formie tabelarycznej i opisowej

                  |--- Informacja za I półrocze 2015 r. z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Brusach.

                  |--- Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w formie tabelarycznej.

                  |--- Zestawienie jednorocznych zadań majątkowych wraz z informacją o stopniu ich realizacji w formie tabelarycznej i opisowej

                  |--- Wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy w formie tabelarycznej za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.

                  |--- Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. (tabela + opis)

                  |--- Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. (tabela + opis)

                  |--- INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

            |--- Opinie RIO

                  |--- w sprawie opinii o prawidłwości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej w Brusach na 2015-2022 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

                  |--- w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrza Brus z tytułu wykonania budżetu za 2015r.

                  |--- w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015r.

                  |--- w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2015r.

            |--- Sprawozdania kwartalne

                  |--- IV kwartał 2015r.

                        |--- Rb - Z

                        |--- Rb - UZ

                        |--- Rb - UN

                        |--- Rb - ST

                        |--- Rb - PDP

                        |--- Rb - NDS

                        |--- Rb - N

                        |--- Rb - 30s

                        |--- Rb - 28s

                        |--- Rb - 27s

                  |--- III kwartał 2015r.

                        |--- Rb - NDS

                        |--- Rb - Z

                        |--- Rb - N

                        |--- Rb - 30s

                        |--- Rb - 28s

                        |--- Rb - 27s

                  |--- II kwartał 2015r.

                        |--- Rb - NDS

                        |--- Rb - Z

                        |--- Rb - N

                        |--- Rb - 30s

                        |--- Rb - 28nws

                        |--- Rb - 28s

                        |--- Rb - 27s

                  |--- I kwartał 2015r

                        |--- Rb - NDS

                        |--- Rb - Z

                        |--- Rb - N

                        |--- Rb - 30s

                        |--- Rb - 28nws

                        |--- Rb - 28s

                        |--- Rb - 27s

      |--- Sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

            |--- Opinia RIO

            |--- Informacja z wykonania budżetu Gminy Brusy za I półrocze 2022r.

            |--- Sprawozdania kwartalne

                  |--- III kwartał 2022r.

                  |--- II kwartał 2022r.

                  |--- I kwartał 2022r.

      |--- Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

            |--- Bilanse

                  |--- Jednostkowe

                        |--- Urząd Miejski w Brusach

                  |--- Zbiorcze

            |--- Opinia RIO

            |--- Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Brusy za 2021 rok

            |--- Informacja z wykonania budżetu Gminy Brusy za I półrocze 2021r.

            |--- Sprawozdania kwartalne

                  |--- IV kwartał

                  |--- III kwartał

                  |--- II kwartał

                  |--- I kwartał

      |--- Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

            |--- Sprawozdania kwartalne

                  |--- I kwartał

                  |--- II kwartał

                  |--- III kwartał

                  |--- IV kwartał

            |--- Opinie RIO

                  |--- w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Brus informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

                  |--- w sprawie opinii możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w uchwale budżetowej RM w Brusach na rok 2020, oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej w Brusach na 2020-2028 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

            |--- Informacja z wykonania budżetu Gminy Brusy za I półrocze 2020r.

            |--- Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Brusy za 2020 rok

            |--- Bilanse

                  |--- Jednostkowe

                        |--- Urząd Miejski w Brusach

                  |--- Zbiorcze

      |--- Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

            |--- Bilanse

                  |--- Jednostkowe

                        |--- Urząd Miejski w Brusach

                        |--- Gminny Zarząd Oświaty w Brusach

                        |--- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach

                        |--- Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach

                        |--- Szkoła Podstawowa w Czapiewicach

                        |--- Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach

                        |--- Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach

                        |--- Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie

                        |--- Szkoła Podstawowa im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni

                        |--- Szkoła Podstawowa w Męcikale

                        |--- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach

                        |--- Szkoła Podstawowa w Zalesiu

                        |--- Przedszkole nr 1 w Brusach

                  |--- Zbiorcze

            |--- Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Brusy za 2019 rok

            |--- Informacja z wykonania budżetu Gminy Brusy za I półrocze 2019r.

            |--- Opinie RIO

                  |--- w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej za 2019r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

                  |--- w sprawie opinii o prawidłwości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej w Brusach na 2019-2027 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

                  |--- w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2019r.

            |--- Sprawozdania kwartalne

                  |--- I kwartał

                  |--- II kwartał

                  |--- III kwartał

                  |--- IV kwartał

      |--- Sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

            |--- Bilanse

                  |--- Jednostkowe

                        |--- Przedszkole nr 1 w Brusach

                        |--- Szkoła Podstawowa w Zalesiu

                        |--- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach

                        |--- Szkoła Podstawowa w Męcikale

                        |--- Szkoła Podstawowa im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni

                        |--- Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie

                        |--- Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach

                        |--- Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach

                        |--- Szkoła Podstawowa w Czapiewicach

                        |--- Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach

                        |--- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach

                        |--- Gminny Zarząd Oświaty w Brusach

                        |--- Urząd Miejski w Brusach

                  |--- Zbiorcze

            |--- Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Brusy za 2018 rok

            |--- Informacja z wykonania budżetu Gminy Brusy za I półrocze 2018r.

                  |--- INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

                  |--- Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. (tabela + opis)

                  |--- Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. (tabela + opis)

                  |--- Wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy w formie tabelarycznej za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.

                  |--- Zestawienie jednorocznych zadań majątkowych wraz z informacją o stopniu ich realizacji w formie tabelarycznej i opisowej

                  |--- Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w formie tabelarycznej.

                  |--- Informacja za I półrocze 2018 r. z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Brusach.

                  |--- Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w formie tabelarycznej i opisowej

            |--- Opinie RIO

                  |--- w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej za 2018r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

                  |--- w sprawie opinii o prawidłwości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej w Brusach na 2018-2027 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

                  |--- w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrza Brus z tytułu wykonania budżetu za 2018r.

                  |--- w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2018r.

            |--- Sprawozdania kwartalne

                  |--- IV kwartał

                  |--- III kwartał

                  |--- II kwartał

                  |--- I kwartał

      |--- Sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok

            |--- Sprawozdania kwartalne

                  |--- IV kwartał

                  |--- III kwartał

                  |--- II kwartał

                  |--- I kwartał

            |--- Opinie RIO

                  |--- w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017r.

                  |--- w sprawie opinii o prawidłwości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej w Brusach na 2017-2022 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

                  |--- w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrza Brus z tytułu wykonania budżetu za 2017r.

                  |--- w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2017r.

            |--- Informacja z wykonania budżetu Gminy Brusy za I półrocze 2017r.

                  |--- Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w formie tabelarycznej i opisowej

                  |--- Informacja za I półrocze 2017 r. z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Brusach.

                  |--- Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w formie tabelarycznej.

                  |--- Zestawienie jednorocznych zadań majątkowych wraz z informacją o stopniu ich realizacji w formie tabelarycznej i opisowej

                  |--- Wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy w formie tabelarycznej za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.

                  |--- Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. (tabela + opis)

                  |--- Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. (tabela + opis)

                  |--- INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

            |--- Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Brusy za 2017 rok

                  |--- BUDŻET GMINY W UJĘCIU GRAFICZNYM

                  |--- SPRAWOZDANIE ROCZNE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

                  |--- POMOC PUBLICZNA, UMORZENIA, ULGI ,ODROCZENIA, ROZŁOŻENIE NA RATY

                  |--- INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

                  |--- ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

                  |--- STAN NALEŻNOŚCI ZA OKRES od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

                  |--- STAN ZOBOWIĄZAŃ ZA OKRES od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

                  |--- WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WIELOLETNICH I ROCZNYCH ZA OKRES od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. STOPIEŃ ZAAWANSOWNIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

                        |--- WPF

                              |--- TABELA

                              |--- OPIS

                        |--- ROCZNE

                              |--- TABELA

                              |--- OPIS

                  |--- WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA OKRES od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

                  |--- REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA OKRES

                  |--- DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W OKRESIE od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

                  |--- WYKONANIE WYDATKÓW ZA OKRES od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (tabela + opis + Fundusz Sołecki)

                        |--- TABELA

                        |--- OPIS

                  |--- WYKONANIE DOCHODÓW ZA OKRES od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (tabela + opis)

                        |--- TABELA

                        |--- OPIS

                  |--- STUACJA FINANSOWA GMINY NA KONIEC ROKU 2017

                  |--- SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK

      |--- Sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

            |--- Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Brusy za 2016 rok

            |--- Informacja z wykonania budżetu Gminy Brusy za I półrocze 2016r.

                  |--- INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

                  |--- Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. (tabela + opis)

                  |--- Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. (tabela + opis)

                  |--- Wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy w formie tabelarycznej za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

                  |--- Zestawienie jednorocznych zadań majątkowych wraz z informacją o stopniu ich realizacji w formie tabelarycznej i opisowej

                  |--- Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w formie tabelarycznej.

                  |--- Informacja za I półrocze 2016 r. z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Brusach.

                  |--- Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w formie tabelarycznej i opisowej

            |--- Opinie RIO

                  |--- w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2016r.

                  |--- w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016r.

                  |--- w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrza Brus z tytułu wykonania budżetu za 2016r.

                  |--- w sprawie opinii o prawidłwości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej w Brusach na 2016-2022 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

            |--- Sprawozdania kwartalne

                  |--- IV kwartał 2016r.

                  |--- III kwartał 2016r.

                        |--- Rb - Z

                        |--- Rb - NDS

                        |--- Rb - N

                        |--- Rb - 30s

                        |--- Rb - 28s

                        |--- Rb - 27s

                  |--- II kwartał 2016r.

                        |--- Rb - Z

                        |--- Rb - NDS

                        |--- Rb - N

                        |--- Rb - 30S

                        |--- Rb - 28S

                        |--- Rb - 27S

                  |--- I kwartał 2016r.

                        |--- Rb - NDS

                        |--- Rb - Z

                        |--- Rb - N

                        |--- Rb - 30S

                        |--- Rb - 28NWS

                        |--- Rb - 28S

                        |--- Rb - 27S

|--- Wieloletnia Prognoza Finansowa

      |--- Wieloletnia Prognoza Fnansowa na 2022r.

            |--- WPF - Zmiany

      |--- Wieloletnia Prognoza Fnansowa na 2021r.

            |--- WPF 2021r.

            |--- Opinia RIO

            |--- WPF - ZMIANY

      |--- Wieloletnia Prognoza Fnansowa na 2020r.

            |--- WPF - ZMIANY

            |--- Opinia RIO

            |--- WPF 2020r.

      |--- Wieloletnia Prognoza Fnansowa na 2019r.

            |--- WPF - ZMIANY

            |--- Opinia RIO

            |--- WPF 2019r.

      |--- Wieloletnia Prognoza Fnansowa na 2018r.

            |--- WPF - ZMIANY

            |--- Opinia RIO

            |--- WPF 2018r.

      |--- Wieloletnia Prognoza Fnansowa na 2017r.

            |--- WPF 2017r.

            |--- Opinia RIO

            |--- WPF - ZMIANY

      |--- Wieloletnia Prognoza Fnansowa na 2016r.

            |--- WPF 2016r.

            |--- Opinia RIO

            |--- WPF - ZMIANY

                  |--- Uchwała nr XIV/137/16 z dnia 27.09.2016r.

                  |--- Uchwała nr XIII/127/16 z dnia 15.09.2016r.

                  |--- Uchwała nr XII/110/16 z dnia 28.06.2016r.

                  |--- Uchwała nr XI/95/16 z dnia 15.04.2016r.

      |--- Wieloletnia Prognoza Fnansowa na 2015r.

            |--- WPF - ZMIANY

                  |--- Uchwała nr IX/85/15 z dnia 22.12.2015r.

                  |--- Uchwała nr VI/58/15 z dnia 28.08.2015r.

                  |--- Uchwała nr V/36/15 z dnia 25.06.2015r.

                  |--- Uchwała nr IV/31/15 z dnia 30.03.2015r.

            |--- Opinia RIO

            |--- WPF 2015r.

|--- Jawność finansów publicznych

      |--- 2021 rok

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

      |--- 2017 rok

      |--- 2016 rok

      |--- 2015 rok

      |--- 2014 rok

Ochrona środowiska

|--- Ochrona środowiska

      |--- Roczna Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

      |--- Obwieszczenia

            |--- 2009r.

            |--- 2010r.

            |--- 2011r.

            |--- 2012r.

            |--- 2013r.

            |--- 2014r.

            |--- 2015r.

            |--- 2020 r.

            |--- 2019 r.

            |--- 2018r.

            |--- 2017r.

            |--- 2016r.

      |--- Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

            |--- 2022 r.

            |--- 2021 r.

      |--- INFORMACJA O TERMINACH POLOWAŃ ZBIOROWYCH

            |--- ARCHIWUM

            |--- Sezon łowiecki 2022/2023

            |--- Sezon łowiecki 2021/2022

            |--- Sezon łowiecki 2020/2021

|--- Obwieszczenia

      |--- Decyzje o warunkach zabudowy

      |--- Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

            |--- "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 12/2, 17, 144, obręb Główczewice, gmina Brusy".

            |--- "Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Brusy"

            |--- "Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej o powierzchni do 10 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w województwie pomorskim, powiecie chojnickim, gminie Brusy, obrębie ewidencyjnym Kosobudy, dz. nr 295/2"

            |--- Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Zalesie, gmina Brusy".

            |--- "Przebudowa i rozbudowa budynku usługowo-mieszkalnego w Brusach"

            |--- "Przebudowa mostu na rzece Brdzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 235 w km 39+507 w miejscowości Męcikał"

            |--- "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 107 i 108 (obręb 0002) w miejscowości Czarnowo, gmina Brusy"

            |--- "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 440/5 obręb Zalesie, gmina Brusy".

            |--- "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 173, 175 i cz. 166/1 obręb Lubnia, gmina Brusy".

            |--- "Budowa Elektrowni Słonecznej "Kosobudy" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 761/2 i 598/1 obręb ewidencyjny Kosobudy o mocy do 8 MW w miejscowości Kosobudy, gmina Brusy".

            |--- "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 27, obręb Czarnowo, gmina Brusy"

                  |--- Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 27, obręb Czarnowo, gmina Brusy"

                  |--- Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku

                  |--- Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach

                  |--- Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach

            |--- "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 466, 459, obręb Małe Chełmy, gmina Brusy"

                  |--- Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 466, 459, obręb Małe Chełmy, gmina Brusy"

                  |--- Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach

                  |--- Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku

                  |--- Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach

            |--- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2625G w miejscowości Małe Chełmy wraz z budową ścieżki rowerowej, chodników, budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia"

            |--- "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 55/1, 280, 298/1, 300/3, 300/5, 301, 494, obręb Małe Chełmy, gm. Brusy"

            |--- "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 133/4 i 135/4 obręb Małe Chełmy, gm. Brusy"

            |--- "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 90/9, 90/10, 103/1, 103/2, 104/1, 105, 118/4 obręb Małe Chełmy, gm. Brusy"

            |--- "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 12/2, 17, 144, obręb Główczewice, gmina Brusy"

            |--- "Budowa budynku obory w systemie chowu bezściołowego do utrzymania bydła mlecznego o obsadzie 77 DJP w istniejącym siedlisku rolnym na działce nr 239/11 obręb Kosobudy, gmina Brusy"

            |--- "Realizacja stacji paliw płynnych wraz z lokalem handlowym oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Gdańskiej w miejscowości Brusy, powiat chojnicki, województwo pomorskie (fragment działki ewidencyjnej nr 86)"

Zamówienia publiczne i ogłoszenia

|--- Przetargi

|--- Ogłoszenia

      |--- 2022 r.

      |--- 2021 r.

      |--- 2020 r.

      |--- 2019 r.

      |--- 2018 r.

      |--- 2017 r.

      |--- 2016 r.

      |--- 2015 r.

|--- Plany zamówień publicznych

      |--- Rok 2022

      |--- Rok 2021

      |--- Rok 2020

      |--- Rok 2019

      |--- Rok 2018

Statut Gminy Brusy

|--- Statut Gminy Brusy

|--- Zmiany w statucie Gminy Brusy

Strategie i programy

|--- Strategie rozwoju

Konsultacje aktów prawa miejscowego

|--- Akty prawa miejscowego w trakcie konsultacji

      |--- Konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Brusy

      |--- Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brusy, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

      |--- Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2016

      |--- Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

      |--- Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

      |--- Konsultacje projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 206040G

      |--- Konsultacje projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjmai pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Brusy na lata 2017-2020

      |--- Konsultacje projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej

      |--- Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy osiedlowej w Lubni

      |--- Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Brusy

      |--- Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020

      |--- Konsultacje projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej

      |--- Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

      |--- Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brusy na lata 2015 - 2020

      |--- Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/246/14 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2015

|--- Akty prawa miejscowego po konsultacjach

Konsultacje społeczne

|--- Konsultacje społeczne z mieszkańcami

      |--- 2022 rok

            |--- ANTONIEWO-WYBUDOWANIE

            |--- MĘCIKAŁ-STRUGA

            |--- CZAPIEWICE-WYBUDOWANIE

            |--- CZYCZKOWY-WYBUDOWANIE

            |--- KOSOBUDY-WYBUDOWANIE

            |--- LEŚNICTWO GIEŁDON

            |--- LEŚNO-WYBUDOWANIE

            |--- LUBNIA-WYBUDOWANIE

            |--- MAŁE CHEŁMY-WYBUDOWANIE

            |--- WARSZYN

            |--- WIELKIE CHEŁMY-WYBUDOWANIE

            |--- ZALESIE-WYBUDOWANIE

      |--- 2021 rok

            |--- Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Brusy na lata 2021-2030

      |--- 2020 rok

            |--- Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Brusy na lata 2021-2030

            |--- konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazwy ul. Feliksa Bolta w Brusach

Związki, stowarzyszenia i porozumienia międzygminne

|--- Związki Międzygminne

      |--- Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione z siedzibą w Brusach

      |--- Związek Miast Polskich

|--- Porozumienie między Gminą Brusy a Gminą Stara Kiszewa

Organizacje Pozarządowe

|--- Rejestr organizacji pozarządowych

      |--- Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko - Gminne w Brusach

      |--- Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Oddział w Brusach

      |--- Zaborskie Towarzystwo Naukowe

      |--- WKS "BRDA" Męcikał

      |--- Uczniowski Klub Sportowy "Gryf" przy Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach

      |--- Towarzystwo Wędkarskie - Dąbrówka w Męcikale

      |--- Stowarzyszenie \"Ziemia Zaborska\"

      |--- Stowarzyszenie "Temis - Brda"

      |--- Stowarzyszenie Sportowo - Kulturalne Wsi Zalesie

      |--- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy "Zaboracy"

      |--- Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brusy

      |--- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Pelplińskiej O/ Brusy

      |--- Stowarzyszenie Promujmy Męcikał

      |--- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Ty i Ja"

      |--- Stowarzyszenie Miłośników Terenówek "Ekipa 4x4 Brusy"

      |--- Stowarzyszenie Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego "CIS"

      |--- Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Brusach

      |--- Stowarzyszenie "Kosobudy"

      |--- Stowarzyszenie Kobiet "Nad Brdą" w Męcikale

      |--- Stowarzyszenie Grupa Młodych Archeologów z Brus

      |--- Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku - Odział Leśno

      |--- Pomorska Izba Przemysłowo - Handlowa, Klub Przedsiębiorców w Brusach

      |--- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło Terenowe w Brusach

      |--- Ochotnicze Straże Pożarne

      |--- Miejskie Koło Ligi Obrony Kraju w Brusach

      |--- Miejski Ludowy Klub Sportowy "TĘCZA" Brusy

      |--- Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Brusach

      |--- Klub Sportowy Psich Zaprzęgów "Szara Wilczyca" w Brusach

      |--- Klub Sportowy "SOKÓŁ" Lubnia

      |--- Klub Piłkarski "ORKAN" w Hucie

      |--- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

      |--- Kaszubski Zespół Folklorystyczny Krëbane

      |--- Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Brusach

      |--- Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym "Dobro Powraca"

      |--- Fundacja "Kaszubska Oświata"

|--- Ogłoszenia

      |--- 2015

            |--- Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu w 2016 roku

            |--- Burmistrz Brus ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2016 roku

            |--- Informacja Burmistrza Brus o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu

            |--- Informacja Burmistrza Brus o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

            |--- Informacja Burmistrza Brus o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

            |--- Informacja Burmistrza Brus o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu

            |--- Informacja Burmistrza Brus o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu

            |--- Informacja Burmistrza Brus o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu

      |--- 2016

            |--- Dyrektor M-GOPS w Brusach ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet w mieście i gminie Brusy"

            |--- Burmistrz Brus ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2016 roku

            |--- Informacja Burmistrza Brus o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

            |--- Burmistrz Brus ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2016 roku

            |--- Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społecznym

            |--- Burmistrz Brus ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2016 roku

      |--- 2017

      |--- 2018

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

|--- Sprawozdania

|--- Konsultacje

Informacje lokalne

|--- Jakości wody do picia

      |--- 2021

Informacja publiczna

|--- Dostęp do informacji publicznej

|--- Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Wybory

|--- Rejestr wyborców

|--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

      |--- 2020

            |--- 28 czerwiec

            |--- 10 maj

      |--- 2015

|--- Referendum ogólnokrajowe 2015

|--- Wybory do Sejmu i Senatu

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r.

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu 2015 r.

|--- Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Brusach

      |--- Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Brusach 2016 r.

|--- Wybory samorządowe

      |--- 2018

|--- Wybory do Parlamentu Europejskiego

      |--- 2019

|--- Ochrona Danych Osobowych

Oświadczenia majątkowe

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- Prowadzona działalność gospodarcza

      |--- Prezes Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze

      |--- Dyrektorzy szkół

            |--- Dyrektor Gimnazjum w Brusach

            |--- Dyrektor Zespołu Szkół w Lubni

            |--- Dyrektor Przedszkola nr 1 w Brusach

            |--- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalesiu

            |--- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach

            |--- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Męcikale

            |--- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski w Lubni

            |--- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie

            |--- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach

            |--- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach

            |--- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czapiewicach

            |--- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brusach

            |--- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach

      |--- Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych

            |--- Paweł Wolter Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach

            |--- Jacek Bruski Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach

            |--- Krystyna Cysewska Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach

            |--- Magdalena Szyca-Lepak Starszy pracownik socjalny

            |--- Teresa Mientka Specjalista pracy socjalnej

            |--- Anna Orlikowska Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach

            |--- Kamila Warda Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Brusach

            |--- Angelika Rzeczkowska

      |--- Pracownicy Urzędu

            |--- Magdalena Rolbiecka - Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych

            |--- Elżbieta Ossowska Inspektor ds. ewidencji ludności

            |--- Zbigniew Żabiński Dyrektor Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych

            |--- Zbigniew Lemańczyk Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Przestrzennej

            |--- Magdalena Zakrzewska-Posieczek Dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej

            |--- Eliza Szczesna Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego

            |--- Ewa Trzebiatowska-Gryglewska Skarbnik Gminy

            |--- Mariola Rodzeń Sekretarz Gminy

            |--- Krzysztof Gierszewski Zastępca Burmistrza

      |--- Burmistrz

            |--- kadencja 2018-2023

            |--- kadencja 2014-2018

      |--- Radni

            |--- Kadencja 2018-2023

                  |--- Zbigniew Łącki

                  |--- Witold Jaszewski

                  |--- Tomasz Dorszyński

                  |--- Olgierd Chylewski

                  |--- Michał Szczepański

                  |--- Michał Kin

                  |--- Marzena Leszczyńska

                  |--- Marek Zblewski

                  |--- Marek Daniłko

                  |--- Marcin Cysewski

                  |--- Emilia Warnke

                  |--- Dariusz Rutowski

                  |--- Bernadeta Niebrzydowska

                  |--- Andrzej Wiecki

                  |--- Andrzej Kulesza

            |--- Kadencja 2014-2018

                  |--- Zbigniew Szczepański

                  |--- Zbigniew Łącki

                  |--- Olgierd Chylewski

                  |--- Marzena Leszczyńska

                  |--- Michał Kin

                  |--- Mariusz Kobus

                  |--- Marek Zblewski

                  |--- Marek Daniłko

                  |--- Leszek Skwierawski

                  |--- Bernadeta Niebrzydowska

                  |--- Beata Zblewska

                  |--- Bartosz Michnowski

                  |--- Arkadiusz Adamczyk

                  |--- Andrzej Wiecki

                  |--- Andrzej Kulesza

                  |--- Adam Bartkowski

Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

|--- Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Informacja dla osób niepełnosprawnych

|--- Informacja dla osób niepełnosprawnych

Nieodpłatna pomoc prawna

|--- Nieodpłatna pomoc prawna

System Rada

|--- Radni

|--- Komisje

|--- Głosowania

|--- Interpelacje

|--- Kalendarz posiedzeń

|--- Sesje Rady

|--- Protokoły

|--- Uchwały

|--- Projekty uchwał

Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych

|--- Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych

      |--- 2019

      |--- 2020

      |--- 2021

Gazyfikacja

|--- Gazyfikacja

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

Raport o stanie gminy Brusy

|--- Raport o stanie gminy Brusy za 2021 rok

|--- Raport o stanie Gminy Brusy za 2020 rok

|--- Raport o stanie Gminy Brusy za 2019 rok

|--- Raport o stanie Gminy Brusy za 2018 rok

Wybory ławników 2019

|--- Wybory ławników 2019

Koordynator ds. dostępności oraz raport o stanie zapewnienia dostepności podmiotu publicznego

|--- Koordynator ds. dostępności

|--- Raport Urzędu Miejskiego

|--- Raport jednostek OSP

|--- Plan działania na rzecz poprawy dostępności

Gospodarka nieruchomościami

|--- Ogłoszenia

      |--- 2022

      |--- 2021

|--- Dokumenty do pobrania

|--- Przetargi

Akty prawa miejscowego

|--- Akty prawa miejscowego

Cyberbezpieczeństwo

|--- Cyberbezpieczeństwo

Planowanie przestrzenne

|--- Obwieszczenia

      |--- 2022

|--- Dokumenty do pobrania

Zabytki

|--- Zabytki