Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego reguluje ustawa z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352).

Informacja sektora publicznego, to każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiot zobowiązanego – Urzędu Miejskiego
w Brusach oraz jednostek podległych.

Ponowne wykorzystywanie, to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownym wykorzystywaniem w rozumieniu ustawy nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań.

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

 • udostępnionych w systemie teleinformatycznym, a w szczególności na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego;
 • przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu:

 • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy;
 • w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw.

 

Warunki ponownego wykorzystywania:

 1. Obowiązek zamieszczenia informacji o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej.
 2. Obowiązek dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie.
 3. Obowiązek informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
 4. Podmiot uprawniony do ponownego wykorzystywania informacji publicznej jest uprawniony do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługiwało Gminie Brusy.
 5. Gmina Brusy nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych przysługujące Gminie Brusy.
 6. Gmina Brusy ponosi odpowiedzialność wyłącznie za przekazywane informacje i ich aktualność jedynie w pierwotnej formie i według stanu na dzień jej udostępnienia (nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny, nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystanej).
 7. Urząd Miejski w Brusach uprawniony jest do nałożenia opłaty za udostępnienie na wniosek informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 8. Nakładając opłatę, uwzględnia się:
  a) koszt przygotowania informacji sektora publicznego
  b) koszt przekazania informacji publicznej (koszt przesyłki)
  c) inne koszty związane z nietypowymi wnioskami, zlecenia specjalne (koszt przygotowania i formatowania danych na żądanie).
 9. Warunki ponownego wykorzystywania określone powyżej przez w odniesieniu do informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brusach stanowią ofertę zawierającą te warunki.

 

Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

1. Ustala się następujące wysokości opłat:

1) za wydruk lub sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie A4:

 • 0,20 zł za stronę kopii czarno-białej;
 • 0,40 zł za stronę kopii kolorowej;

2) za wydruk lub sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie A3:

 • 0,40 zł za stronę kopii czarno-białej;
 • 0,80 zł za stronę kopii kolorowej;

3) za przekształcenie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie:

 • 2,00 zł za każdy CD-ROM.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje, jeżeli koszt związany ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku przekracza 10,00 zł.

3. Opłatę wnioskodawca uiszcza:

 • na konto BS Koronowo O/Brusy 86 8144 0005 2005 0500 1267 0001,
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Brusach.

4. Przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, będą brane także pod uwagę czynniki, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Czynniki będą rozpatrywane dla każdego wniosku indywidualnie.

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek

1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

1) nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium;
2) została udostępniona w sposób inny niż w BIP i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
3) będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
4) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 1. Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego jest do pobrania u dołu strony.
 1. Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej;
 1. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

1. Podmiot zobowiązany po rozpatrzeniu wniosku:

 • przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

2. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w pkt 3 powyżej, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

3. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

4. Podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych, o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych oraz dot. prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

5. Podmiot zobowiązany może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku spowodowania konieczności podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

6. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ze względu na prawa autorskie i prawa pokrewne, podmiot zobowiązany wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa własności intelektualnej, jeżeli jest znana, albo licencjodawcę, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany przedmiot praw własności intelektualnej.

 

Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

1. Podmiot zobowiązany po rozpatrzeniu wniosku:

 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, przy czym od oferty nie przysługuje sprzeciw;
 • informuje wnioskodawcę o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku;
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego;

2. Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty zawiadamia podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

 

Skargi i odwołania

1. W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.5), z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wniosek_ponowne_wykorzystywanie.doc (DOC, 59.00Kb) 2018-03-23 12:11:27 528 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Mochol 23-03-2018 12:11:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Mochol 23-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Adam Mochol 02-10-2020 11:02:27