Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Akty prawa miejscowego w trakcie konsultacji

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej do kategorii drogi gminnej 2021-09-15 14:43:28
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej 2021-09-15 14:41:45
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2021-07-23 14:06:32
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brusy 2021-03-25 15:08:09
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brusy na lata 2021-2025" 2021-03-25 15:07:12
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2021 rok na terenie gminy Brusy oraz określenia sezonu 2021-03-25 15:06:04
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty należnej w 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 2021-03-12 11:52:49
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach, uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Czapiewicach oraz uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Męcikale, w roku szkolnym 2021/2022 2021-02-04 12:59:59
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania 2021-02-04 12:59:16
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brusy w 2021 roku 2021-02-04 12:58:10
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 2020-11-13 14:29:19
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 2020-11-13 14:28:14
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Brusy 2020-11-13 14:25:12
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie powołania Bruskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu 2020-09-25 09:02:05
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Brus uczniom szkół podstawowych w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Terenu Gminy Brusy" 2020-09-24 15:50:24
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych 2020-09-24 15:48:27
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej 2020-09-24 15:46:54
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-09-24 15:43:18
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 2020-09-24 15:41:16
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brusy 2020-09-24 15:39:21
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-09-24 15:34:51
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy 2020-09-24 15:32:31
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej 2020-09-24 15:27:50
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie odpłatnego przyjmowania odpadów z działalności rolniczej przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Brusach 2020-09-24 15:25:40
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Brusach 2020-09-24 15:23:12
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych 2020-06-24 14:10:10
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach 2020-06-24 14:09:27
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brusy na rok szkolny 2020/2021 2020-06-24 14:08:45
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach 2020-04-30 13:46:25
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach, uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Czapiewicach oraz uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Męcikale, w roku szkolnym 2020/2021 2020-04-30 13:27:50
dokument Konsultacje projektu uchwały o zmianie uchwały Nr XXII/220/17 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Brus uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w ramach 2020-04-30 13:22:38
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach 2020-04-30 13:18:31
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, budowli oraz gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 2020-04-30 13:16:42
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brusy w 2020 roku 2020-04-17 13:29:11
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2020 rok na terenie gminy Brusy oraz określenia sezonu kąpielowego 2020-04-17 13:28:12
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach oraz ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka 2019-12-13 14:58:22
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy osiedlowej w Brusach 2019-12-13 14:57:15
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brusy na rok szkolny 2019/2020 2019-11-22 14:34:48
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Brusach 2019-11-22 14:31:10
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 2019-11-22 14:28:50
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody 2019-11-22 14:25:54
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ?Turzycowisko w Wielkich Chełmach? 2019-11-22 14:23:16
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2019-11-22 14:20:52
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-11-22 14:17:52
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 2019-11-22 14:09:53
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 2019-11-22 13:40:28
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy 2019-11-13 11:08:07
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Brusy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2019-09-27 13:00:13
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2019-09-27 12:58:25
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Brusy w 2019 roku 2019-06-19 10:59:25
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 2019-06-19 10:58:20
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 2019-06-19 10:55:51
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomników upamiętniających 6 osób związanych z gminą Brusy i zamordowanych przez NKWD w 1940 roku 2019-04-12 08:58:34
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawa własności tych gruntów 2019-03-22 14:48:56
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 2019-03-22 13:14:30
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brusy w 2019 roku 2019-02-22 13:29:36
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego gminy Brusy "Posiłek dla dzieci i uczniów" na lata 2019-2023. 2018-12-13 13:45:33
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023. 2018-12-13 13:43:55
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brusy 2018-10-12 10:49:08
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Brusy na 2018 rok 2018-10-12 10:24:07
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 2018-10-11 14:02:45
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2018-05-30 12:29:07
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody w miejscowości Giełdon, gmina Brusy 2018-03-02 14:37:02
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału miasta i gminy Brusy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-03-02 14:06:24
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału miasta i gminy Brusy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2018-03-02 14:04:32
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok 2018-01-03 14:56:21
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego poległych funkcjonariuszy Straży Granicznej RP w Skoszewie 2017-07-28 13:24:46
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielenia i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu ?CZYSTE POWIETRZE POMORZA? (EDYCJA 2017) 2017-07-28 13:22:42
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Brusy 2017-07-28 13:18:54
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/179/17 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na lata 2017 - 2020. 2017-07-21 14:36:43
katalog Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2017-05-31 10:23:28
dokument Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Brusach w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brusy na lata 2017 - 2023 2017-05-30 15:52:15
katalog Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2017-03-24 15:19:31
katalog Konsultacje projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 206040G 2017-03-24 15:13:35
katalog Konsultacje projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjmai pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Brusy na lata 2017-2020 2017-03-20 12:19:03
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Brusy 2016-12-21 14:37:51
dokument Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok 2016-12-21 12:56:53
katalog Konsultacje projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej 2016-09-08 10:56:00
katalog Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy osiedlowej w Lubni 2016-09-08 10:48:29
katalog Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Brusy 2016-05-25 15:16:03
katalog Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020 2016-04-08 12:03:32
katalog Konsultacje projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej 2016-04-08 11:59:09
katalog Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok 2015-11-18 15:01:17
katalog Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brusy na lata 2015 - 2020 2015-10-23 11:23:49
katalog Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/246/14 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2015 2015-10-22 14:43:35
katalog Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2016 2015-10-15 15:07:34
katalog Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brusy, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania 2015-06-19 09:18:53
katalog Konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Brusy 2015-06-19 09:25:59