Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Wybory ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Chojnicach na kadencję 2020 - 2023

Rada Miejska w Brusach informuje, że przystępuje do wyboru:

1 ławnika do Sądu Rejonowego w Chojnicach na kadencję 2020-2023

Podstawa prawna:  

 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku – prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U.
  z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.), 
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz. U. z 2011r., Nr 121, poz. 693). 

Termin na zgłoszenie kandydata na ławnika został określony na dzień 30 czerwca ostatniego roku kadencji, jednak w związku z faktem, iż 30 czerwca 2019 r. wypada w niedzielę,
to zgodnie z interpretacją Ministerstwa Sprawiedliwości:

termin zgłoszenia Radzie Miejskiej w Brusach kandydatów na ławników upływa
w dniu 28 czerwca 2019 roku
(tj. piątek do godz. 15.00 w biurze interesanta Urzędu Miejskiego w Brusach)

Zgłoszenia, które wpłyną do Rady Miejskiej w Brusach po upływie terminu pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

1.     Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka
  w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

2.     Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania  sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

3. Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się Radzie Miejskiej w Brusach w  odniesieniu  do kandydatów zatrudnionych, prowadzących działalność lub mieszkających w Mieście i Gminie Brusy.

 

4.     Wyboru ławników dokona Rada Miejska w Brusach najpóźniej w październiku 2019 roku.

5.     Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

 1. prezesi właściwych sądów
 2. stowarzyszenia
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 4. co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru

 

6.     Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia, dołącza się 
        następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia 
        zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 oraz z 2018, poz. 1000 i 1544),  stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

7.     Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

8.     Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone, jako pierwsze na liście.     

 

Uwaga ! 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

9.     Wzory:

1)     karty zgłoszenia,

2)     listy osób (50 obywateli) zgłaszających kandydata,

3)     druk zaświadczenia lekarskiego

4)     oraz oświadczeń

są dostępne w biurze nr 45 Urzędu Miejskiego w Brusach przy ul. Na Zaborach 1, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie www.brusy.pl oraz www.bip.brusy.pl.

Informacja o wyborach ławników zamieszczona jest również na stronach internetowych  Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: www.ms.gov.pl.

                                                                                   

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 6_oswiadczenie kandydata(wladza rodzicielska).doc (DOC, 33.00Kb) 2019-06-12 08:04:14 362 razy
2 7_zaswiadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata na ławnika.doc (DOC, 43.00Kb) 2019-06-12 08:04:14 336 razy
3 klauzula informacyjna UM - kandydaci na ławników.docx (DOCX, 20.31Kb) 2019-06-12 08:04:14 360 razy
4 1_KRK.doc (DOC, 37.00Kb) 2019-06-12 08:03:36 400 razy
5 2_Karta zgloszenia kandydata na ławnika.rtf (RTF, 108.21Kb) 2019-06-12 08:03:36 352 razy
6 3_Lista osob zglaszajacych kandydata.doc (DOC, 133.50Kb) 2019-06-12 08:03:36 437 razy
7 4_oswiadczenie kandydata_postepowanie_o_przestepstwo.doc (DOC, 33.50Kb) 2019-06-12 08:03:36 419 razy
8 5_oswiadczenie kandydata(spelnienie wymogow ustawowych).doc (DOC, 42.50Kb) 2019-06-12 08:03:36 405 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Kobus 12-06-2019 08:03:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Kobus 12-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Joanna Kobus 12-06-2019 08:05:07