Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w postępowaniu administracyjnym w sprawach załatwianych milcząco

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO" informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentacji spraw załatwianych milcząco jest Burmistrz Brus, który reprezentuje Gminę Brusy i jest kierownikiem Urzędu Miejskiego w Brusach z siedzibą przy ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy.
 1. W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@brusy.pl lub pocztą tradycyjną na adres administratora.
 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  - art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu załatwienia sprawy milcząco.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy oraz podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jednak niepodanie danych w zakresie wymaganym uniemożliwi administratorowi wykonanie nałożonych ustawami obowiązków.
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi w Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 1. Posiada Pani/Pan:
  - prawo dostępu do swoich danych – czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz kopii danych,
  - prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się,
  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania,
  - prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.  
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Mochol 10-10-2019 14:40:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Mochol 10-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Adam Mochol 10-10-2019 14:44:12