Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ochrona danych osobowych

Ochrona Danych Osobowych – PODATKI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO" informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Brus, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy.

 

 1. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem                            e-mail: iod@brusy.pl lub pocztą tradycyjną na adres administratora.

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawa, dotyczy to w szczególności danych ułatwiających kontakt, takich jak e-mail lub numer telefonu.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu:

- naliczania wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od środków transportowych dla osób    fizycznych i prawnych,

- wydawania decyzji określonych i ustalających wymiar ww. podatków,

- prowadzenia postępowań podatkowych w sprawie podatków, w tym w szczególności: umorzenia zaległości podatkowych, odroczenia, rozłożenia na raty,

- przeprowadzania czynności sprawdzających i kontroli podatkowych,

- poboru i zwrotu podatków,

- windykacji niezapłaconych podatków,

- wydawania zaświadczeń w sprawach podatkowych,

- naliczania producentom rolnym wysokości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora, na podstawie zawartych umów lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

 1. Podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa powyżej jest obowiązkowe (wymagane na podstawie wyżej wymienionych przepisów prawa), natomiast podanie danych dodatkowych (np. kontaktowych) jest dobrowolne.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, natomiast w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody – do momentu jej cofnięcia.

 

 1. Posiada Pani/Pan:

- prawo dostępu do swoich danych – czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz kopii danych,

- prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania,

- prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Mochol 30-05-2019 09:25:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Mochol 30-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Adam Mochol 30-05-2019 09:25:37