Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

URZĄD MIEJSKI W BRUSACH
ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy

Godziny otwarcia urzędu:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7 00 - 15 00
                                                                       
wtorek 8 00 - 16 00

Wydział: Organizacyjno-Prawny
Biuro nr: 20
Inspektor: Adam Mochol
Telefon: 52 39 69 324

 

Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:

 1. jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;
 2. osoby fizyczne;
 3. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.
Opieka w klubie dziecięcym jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia.

Do zadań żłobka i klubu dziecięcego należy w szczególności:

 1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
 2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka
 3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Szczegółowe zadania żłobka i klubu dziecięcego określa Rozdział 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603).

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wniosek o wpis do rejestru składa się w systemie elektronicznym na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/ na formularzu RKZ-1 pn. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.

W celu uzyskania dostępu do ww. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:

 1. założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny; informacje dostępne są pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany;
 2. założyć konto na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl

 

Uwagi:
Obligatoryjne wymogi dla lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy:

 1. dla żłobka:
  1. decyzja Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Chojnicach potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;
  2. decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach potwierdzająca spełnianie wymagań sanitarno-lokalowych
 2. dla klubu dziecięcego:
  1. decyzja Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Chojnicach potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;
  2. pozytywna opinia Burmistrza Brus, określająca w szczególności maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym.


Wydanie decyzji PPIS/opinii Burmistrza Brus następuje po zakończeniu robót budowlanych i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wniósł sprzeciwu.

Wymagania sanitarno-lokalowe określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.)

 

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych, funkcjonujących na terenie Gminy Brusy, prowadzi Burmistrz Brus i publikuje go pod adresem: https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443/lista/zk?nts=56224102023.

 

Po potwierdzeniu spełnienia warunków wymaganych do dokonania wpisu do rejestru Burmistrz Brus wydaje zaświadczenie o wpisie podmiotu do rejestru.

 

Burmistrz Brus odmawia dokonania wpisu do rejestru w przypadku, gdy:

 1. podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 2. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

 

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach:

 1. złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
 2. nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 3. przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
 4. wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następują w drodze decyzji administracyjnej.

Zmiany w rejestrze

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:

 1. wystąpienia do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji
  w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian w przypadku:
  1. nazwy lub imienia/nazwiska oraz siedziby lub adresu podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
  2. numeru NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
  3. miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
  4. informacji o zawieszeniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
  5. liczby miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;
  6. informacji, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
 2. dokonania zmian za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia w przypadku:
  1. informacji o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
  2. adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
  3. liczby dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;
  4. wysokości opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

Po dokonaniu zmian w rejestrze organ wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie uwzględniające te zmiany.

 

Opłaty:
Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pobierana jest w wysokości 100,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/263/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje w ciągu 7 dni od dnia złożenia kompletnej dokumentacji .

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie wpisu do rejestru lub o wykreśleniu wpisu z rejestru żłobków lub klubów dziecięcych można wnieść odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925)
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym, dziennego opiekuna oraz wolontariusza (Dz. U. z 2011 r. Nr 69, poz. 368)
 4. Uchwała Nr XXVII/263/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.


Wymagane wnioski i dokumenty:
Dokumenty należy składać w systemie elektronicznym na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/ .

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Mochol 21-06-2018 12:03:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Mochol 21-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Adam Mochol 21-06-2018 12:23:59