Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

uchwały 2018 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXXII/287/2018 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie STATUTU GMINY BRUSY 2018-11-15 08:50:01
dokument Uchwała Nr XXIV/228/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027 2018-02-01 08:44:28
dokument Uchwała Nr XXIV/229/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brusy na rok 2018 2018-02-01 08:43:09
dokument Uchwała Nr XXIV/230/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok 2018-02-01 08:41:33
dokument Uchwała Nr XXIV/231/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brusy na lata 2018-2022" 2018-02-01 08:38:49
dokument Uchwała Nr XXIV/232/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy 2018-02-01 08:37:07
dokument Uchwała Nr XXIV/233/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości w Rudzinach 2018-02-01 08:36:12
dokument Uchwała Nr XXIV/234/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody z terenu Gminy Brusy 2018-02-01 08:35:12
dokument Uchwała Nr XXIV/235/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zniesienia formy ochrony z części pomnika przyrody w miejscowości Orlik, gmina Brusy 2018-02-01 08:33:58
dokument Uchwała Nr XXIV/236/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Brusy jest organem rejestrującym 2018-02-01 08:32:18
dokument Uchwała Nr XXIV/237/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej dla niepublicznych przedszkoli, dla których Gmina Brusy jest organem rejestrującym 2018-02-01 08:29:59
dokument Uchwała Nr XXIV/238/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Brusy publicznym przedszkolu, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 2018-02-01 08:27:41
dokument Uchwała Nr XXIV/239/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brusy 2018-02-01 08:21:29
dokument Uchwała Nr XXV/240/18 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na lata 2016 - 2022 2018-03-15 09:46:34
dokument Uchwała Nr XXV/241/18 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody w miejscowości Giełdon, gmina Brusy 2018-03-15 09:50:00
dokument Uchwała Nr XXV/242/18 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Brusy na 2018 rok 2018-03-15 09:51:46
dokument Uchwała Nr XXV/243/18 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie podziału miasta i gminy Brusy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2018-03-15 09:53:18
dokument Uchwała Nr XXV/244/18 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie podziału miasta i gminy Brusy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-03-15 09:54:44
dokument Uchwała Nr XXVI/245/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskie w Brusach na 2018 rok 2018-04-05 13:52:29
dokument Uchwała Nr XXVI/246/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia" 2018-04-05 13:56:02
dokument Uchwała Nr XXVI/247/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 206025G w miejscowości Kosobudy i Kosobudy-Wybudowanie" realizowane go z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 2018-04-05 13:59:07
dokument Uchwała Nr XXVI/248/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027 2018-04-05 14:00:06
dokument Uchwała Nr XXVI/249/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Brusy na 2018 rok 2018-04-05 14:05:34
dokument Uchwała Nr XXVI/250/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Brusy na lata 2016-2019" 2018-04-05 14:06:51
dokument Uchwała Nr XXVI/251/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej w Orliku w drodze bezprzetargowej 2018-04-05 14:07:47
dokument Uchwała Nr XXVI/252/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych 2018-04-05 14:10:09
dokument Uchwała Nr XXVI/253/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach do roku 2023 2018-04-05 14:12:41
dokument Uchwała Nr XXVI/254/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klas III i uczniom niektórych oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Czapiewicach oraz uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Męcikale, w roku szkolnym 2018/2019 2018-04-05 14:16:20
dokument Uchwała Nr XXVII/255/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2017 r. 2018-07-19 10:42:38
dokument Uchwała Nr XXVII/256/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2017 rok 2018-07-19 10:43:53
dokument Uchwała Nr XXVII/257/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach za 2017 rok 2018-07-19 10:45:03
dokument Uchwała Nr XXVII/258/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027 2018-07-19 10:46:09
dokument Uchwała Nr XXVII/259/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Brusy na rok 2018 2018-07-19 10:48:15
dokument Uchwała Nr XXVII/260/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2018-07-19 10:51:15
dokument Uchwała Nr XXVII/255/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Brusy na realizację zadania pn. "Poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez przebudowę, rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach" 2018-07-19 10:53:57
dokument Uchwała Nr XXVII/262/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie nadania nazw ulic osiedlowych w Brusach 2018-07-19 10:55:39
dokument Uchwała Nr XXVII/263/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2018-07-19 10:56:55
dokument Uchwała Nr XXVII/264/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie wystosowania apelu dotyczącego dróg wojewódzkich nr 235 i nr 236 2018-07-19 10:57:52
dokument Uchwała Nr XXVIII/265/18 z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brusy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania 2018-07-30 13:32:41
dokument Uchwała Nr XXVIII/266/18 z dnia 27 lipca 2018 roku oz mianie uchwały Nr XI/193/09 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 2018-07-30 13:36:04
dokument Uchwała Nr XXVIII/267/18 z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Brus 2018-07-30 13:36:41
dokument Uchwała Nr XXIX/268/18 z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027 2018-08-09 09:38:29
dokument Uchwała Nr XXIX/269/18 z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2018 2018-08-09 09:37:05
dokument Uchwała Nr XXX/270/2018 z dnia 7 września 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Brusy na rok 2018 2018-10-29 12:30:27
dokument Uchwała Nr XXX/271/2018 z dnia 7 września 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wskazania miejsc publicznych stanowiących odstępstwo od zakazu ich spożywania 2018-10-29 12:32:52
dokument Uchwała Nr XXX/272/2018 z dnia 7 września 2018 roku w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego Mieszkańców Gminy Brusy deportowanych do Związku Radzieckiego 2018-10-29 12:34:07
dokument Uchwała Nr XXXI/273/2018 z dnia 5 października 2018 roku w sprawie miany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027 2018-10-29 12:51:50
dokument Uchwała Nr XXXI/274/2018 z dnia 5 października 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Brusy na rok 2018 2018-10-29 12:39:04
dokument Uchwała Nr XXXI/275/2018 z dnia 5 października 2018 roku w sprawie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy Brusy na 2019 rok 2018-10-29 12:40:27
dokument Uchwała Nr XXXI/276/2018 z dnia 5 października 2018 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Brusy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Małych Chełmach 2018-10-29 12:42:21
dokument Uchwała Nr XXXI/277/2018 z dnia 5 października 2018 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu 2018-10-29 12:43:49
dokument Uchwała Nr XXXI/278/2018 z dnia 5 października 2018 roku w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Brusy w miejscowości Rolbik i Lendy 2018-10-29 12:45:43
dokument Uchwała Nr XXXI/279/2018 z dnia 5 października 2018 roku w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brusy zatwierdzonego uchwałą Nr IV-32/99 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 4 lutego 1999 r. oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta i gminy Brusy 2018-10-29 12:48:54
dokument Uchwała Nr XXXI/280/2018 z dnia 5 października 2018 roku w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody z terenu Gminy Brusy 2018-10-29 12:50:03
dokument Uchwała Nr XXXII/281/2018 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027 2018-11-15 08:40:39
dokument Uchwała Nr XXXII/282/2018 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2018 2018-11-15 08:42:44
dokument Uchwała Nr XXXII/283/2018 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2019 2018-11-15 08:44:34
dokument Uchwała Nr XXXII/284/2018 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok 2018-11-15 08:46:00
dokument Uchwała Nr XXXII/285/2018 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego Mieszkańców Gminy Brusy deportowanych do Związku Sowieckiego 2018-11-15 08:47:06
dokument Uchwała Nr XXXII/286/2018 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Brusy na 2018 rok 2018-11-15 08:49:10