Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Wydział Organizacyjno-Prawny

Dyrektor Wydziału: Eliza Szczesna

Kontakt:

tel: (52) 39 69 382

biuro nr 9 (parter)

 

Do zadań Dyrektora Wydziału Organizacyjno-Prawnego należy:

1. kierowanie Wydziałem Organizacyjn-Prawnym oraz odpowiedzialność za realizację zadań należących do zakresu działania tego wydziału,

2. podział zadań należących do zakresu działania Wydziału Organizacyjno-Prawnego pomiędzy pracowników tego wydziału,

3. udzielanie i cofanie pozwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych i kontrola ich prowadzenia,

4. ewidencjonowanie, przechowywanie i przekazywanie do sądu oświadczeń woli składanych przed przedstawicielem administracji publicznej,

5. realizacja innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.
 

Zadania Wydziału Organizacyjno- Prawnego:

 1. ewidencja działalności gospodarczej,
 2. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 3. ewidencja obiektów turystycznych świadczących usługi hotelarskie na terenie gminy,
 4. zaopatrzenie urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
 5. bieżące utrzymanie budynku Urzędu Miejskiego, z wyłączeniem remontów,
 6. zadania dotyczące likwidacji bezrobocia, w tym realizacja programów specjalnych dotyczących m. in. zatrudniania stażystów, prac interwencyjnych, robót publicznych, itp.,
 7. prowadzenie spraw kadrowych pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
 8. współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy przy zatrudnianiu pracowników,
 9. czuwanie nad przestrzeganiem czasu pracy pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
 10. prowadzenie spraw związanych z rozstrzyganiem sporów kompetencyjnych oraz wyłączanie pracowników od udziału w postępowaniu administracyjnym,
 11. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym i innych wymaganych prawem dokumentów,
 12. sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 13. gospodarka transportowa,
 14. odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie budynku urzędu, znajdującej się w nim dokumentacji urzędowej i mienia ruchomego,
 15. organizowanie wyborów i referendów,
 16. prowadzenie archiwum zakładowego,
 17. utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach w strefie administracyjnej urzędu,
 18. ewidencja i gospodarowanie mieniem ruchomym urzędu, z wyłączeniem sprzętu teleinformatycznego (komputery, drukarki, faxy, ksera i telefony),
 19. przygotowywanie projektu statutu Gminy i urzędu oraz regulaminów urzędu,
 20. koordynowanie przygotowań projektów statutów i regulaminów pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy,
 21. zarządzanie Biuletynem Informacji Publicznej,
 22. ewidencja zarządzeń Burmistrza,
 23. prowadzenie korespondencji Burmistrza,
 24. prowadzenie sekretariatu Burmistrza, Zastępcy Burmistrza i Sekretarza,
 25. prowadzenie ewidencji korespondencji, jej przyjmowanie i wysyłanie,
 26. prowadzenie biura obsługi interesantów,
 27. prenumerata czasopism i dzienników urzędowych oraz prowadzenie biblioteki urzędu,
 28. nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
 29. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 30. prowadzenie książki kontroli,
 31. ewidencja spraw prowadzonych przed sądami i organami odwoławczymi,
 32. obsługa Rady, a w szczególności:
 • przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę i jej komisje,
 • przekazywanie za pośrednictwem sekretariatu korespondencji do i od Rady, jej komisji, klubów radnych oraz poszczególnych radnych,
 • przygotowywanie materiałów do opracowywania projektów pracy Rady i jej komisji,
 • podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń, spotkań Rady i jej komisji,
 • protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,
 • prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady i jej komisji,
 • prowadzenie rejestru wniosków, zapytań, interpelacji składanych przez radnych,
 • organizowanie szkoleń dla radnych,
 • obsługa organizacyjna Przewodniczącego Rady,
 • ogłaszanie i ewidencja aktów prawa miejscowego,
 • odpowiedzialność za przygotowanie i przekazanie materiałów pod obrady Rady oraz spraw rozstrzyganych przez Burmistrza,

    33. prowadzenie dokumentacji jednostek pomocniczych, a w szczególności:

 • pomoc organizacyjno-techniczna sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli przy zwoływaniu zebrań mieszkańców i przygotowywaniu materiałów, zabezpieczenie obsługi zebrań z ramienia urzędu,
 • kompletowanie protokołów z zebrań,
 • prowadzenie ewidencji zgłoszonych na zebraniach przez mieszkańców wniosków, przekazywanie ich do odpowiednich komórek organizacyjnych Gminy i czuwanie nad terminowością udzielania odpowiedzi,
 • organizacja narad Burmistrza z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli oraz protokołowanie tych spotkań,

   34.  prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych i drogowych jednostek organizacyjnych Gminy,

   35.  prowadzenie spraw z zakresu opieki zdrowotnej na terenie gminy, realizacja programów dotyczących promocji zdrowia, współpraca z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie    realizacji zadań dotyczących mieszkańców gminy,

   36. prowadzenie kancelarii informacji niejawnych,

    37.  zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej,

    38.  współpraca z policją i strażą pożarną i innymi instytucjami w zakresie bezpieczeństwa publicznego,

    39. realizacja zadań dotyczących systemu monitoringu wizyjnego na terenie gminy,

    40. realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

    41.  realizacja zadań w zakresie akcji kurierskiej,

    42. prowadzenie akcji ratowniczych oraz udzielania pomocy w przypadku klęsk i katastrof,

    43. realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

    44. prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym wydawanie zezwoleń na prowadzenie strzelnic oraz zatwierdzanie regulaminów strzelnic,

    45.  koordynowanie prac dotyczących ekshumacji zwłok na terenie gminy oraz zabezpieczenia przedmiotów niebezpiecznych,

    46. realizacja zadań dotyczących ochrony danych osobowych, w tym prowadzenie ewidencji zbiorów danych osobowych i upoważnień nadanych przez administratora danych osobowych,

   47. odpowiedzialność za planowanie i realizowanie wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Zakrzewska 21-01-2015 13:19:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Zakrzewska 21-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Weronika Zakrzewska 21-01-2015 13:19:25