Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zmiany w podatkach w 2016 roku

WYDAWANIE DECYZJI WYMIAROWYCH NA ROK 2016

Burmistrz Brus informuje, iż decyzje w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2016 zostały sporządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego i zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania zawierają nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania (zgodnie z art. 210 § 1a ustawy Ordynacja podatkowa).

 

 

Informacja dla właścicieli nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Czarnowo i Czyczkowy,
a w szczególności sołectw:
Brusy – Wybudowanie, Brusy – Jaglie, Czyczkowy, Czarnowo, Żabno.

Burmistrz Brus informuje, że w wyniku przeprowadzonej w 2015 roku modernizacji gruntów i budynków położonych ww. obrębach przez Starostwo Powiatowe w Chojnicach zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 520, ze zm.) przekazanej do tut. Urzędu w dniu 22.01.2016 r., będą dokonywane przez organ podatkowy zmiany w naliczaniu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego zgodnie z operatem geodezyjnym.

Następstwem modernizacji powyższych obrębów wymiar podatków na 2016 rok dla właścicieli nieruchomości, u których uległa zmiana podstawy opodatkowania nastąpi po złożeniu informacji podatkowej i po przeprowadzeniu postępowania podatkowego zakończonego decyzją podatkową na 2016 r.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli nieruchomości z wymienionych na wstępie sołectw do zgłaszania się do Urzędu Miejskiego w Brusach, pokój 11 – celem złożenia informacji podatkowych (INRL-1)  zgodnych z danymi w ewidencji gruntów i budynków.

Jeżeli na terenie nieruchomości znajdują się budynki należy dokonać pomiarów ich powierzchni użytkowej stanowiącej podstawę opodatkowania, ponieważ ewidencja zawiera jedynie powierzchnie zabudowy ze wskazaniem ilości kondygnacji budynku i jego funkcji. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych – powierzchnia użytkowa budynku to powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasze użytkowe.

Wszelkie zapytania i uwagi w kwestii wykonywanych w terenie czynności geodezyjnych należy zgłaszać wyłącznie do Starostwa Powiatowego – Wydział Geodezji, ul. Człuchowska 38, 89-600 Chojnice.

Informacja telefoniczna
Urząd Miejski Brusy
Wydział Budżetu i Finansów
Tel. 52.3969342, 3969349

 

 

Zmiany w podatkach w 2016 roku

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, ustawie o podatku rolnym oraz ustawie o podatku leśnym. Zmiany wynikają z ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045).

 

Najważniejsze zmiany wprowadzone ww. ustawą to:

 • nie będą wydawane i doręczane podatnikom decyzje dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla osób fizycznych, jeśli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekraczałaby określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru (obecnie jest to kwota 6,10 zł). W takim przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstanie – podatek nie będzie należny (pobierany);
 • zmiana rat podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Dotychczas raty tych podatków były płatne w czterech terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada, niezależnie od wysokości podatku. Po zmianie, jeśli roczna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, czyli do 15 marca;
 • doprecyzowanie pojęcia przedmiotów opodatkowania, które nie są i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów na ich zły stan techniczny tj.:
  • względy techniczne nie obejmują już gruntów,
  • względy techniczne mogą dotyczyć wyłącznie budynków, budowli lub ich części,
  • warunkiem wykluczenia nieruchomości z kategorii „związane z prowadzeniem działalności gospodarczej” jest wydanie jednej z dwóch decyzji:
   • decyzji o nakazie rozbiórki (art. 67 ust. 1 ustawy Prawo budowlane – jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia) lub
   • decyzji ostatecznej organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania
 • - nowe zasady przeliczania niektórych użytków rolnych:
  • grunty rolne zabudowane – 1 ha fiz. = 1 ha przel.
  • rowy – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
  • grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
  • grunty pod stawami niezarybionymi – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
  • grunty, dla których nie można ustalić przelicznika – 1 ha fiz. = 1 ha przel

 

NOWE STAWKI I FORMULARZE NA 2016 ROK:

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Mochol 20-10-2015 15:27:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Mochol 20-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Adam Mochol 22-02-2016 08:03:56