Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zwrot podatku akcyzowergo zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej - procedura i warunki ubiegania się

 

Wydział/Jednostka prowadząca
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - biuro nr 11 i nr 12 - parter Urzędu Miejskiego w Brusach

 

Informacja telefoniczna:
Tomasz Drobiński tel. 52 39 69 349
Magdalena Rolbiecka tel. 52 39 69 343
Agnieszka Kloskowska tel. 52 39 69 342
Małgorzata Cieplińska tel. 52 39 69 344

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
2. Faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Dodatkowe dokumenty:
1. Umowa dzierżawy
2. Informacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o liczbie DJP bydła w gospodarstwie
3. Zestawienie faktur
4. Oświadczenie - pomoc publiczna

 

Załączniki do procedury: DRUKI

Opłaty:
Nie pobiera się

Termin odpowiedzi:
Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Brus.
Odwołanie od decyzji powinno zawierać: zarzuty przeciwko decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach

  • od 1 lutego do ostatniego dnia lutego producent rolny składa wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia do 31 stycznia

  • od 1 sierpnia do 31 sierpnia producent rolny składa wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca.
     

2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zakrzewione lub zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza). 

4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków). 

5. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 196 z późn. zm.).

Możliwe jest dołączenie do wniosku kopii faktur, jednakże na oryginale faktury VAT upoważniony przez Burmistrza pracownik Urzędu Miejskiego w Brusach umieszcza adnotację o treści "przyjęto w dniu … do zwrotu części podatku akcyzowego".

6. Limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

·  kwoty stanowiącej iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra (w 2022 r. - 1 zł /litr) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego 2022 r.

Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

·  kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (w 2022 r. - 1 zł /litr), liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

7. Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w III dekadzie kwietnia na wnioski złożone w pierwszym terminie i w III dekadzie października na wnioski złożone w drugim terminie  - gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Brusach albo przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.

8. Producent rolny, który pobierze nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrot podatku, jest obowiązany do jego zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

 

Informacja Ministra Finansów
dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym


Na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami. Nabywcami paliwa od oszustów mogą być w coraz większym stopniu rolnicy, prawdopodobnie nieświadomi uczestnictwa w takim procederze. Na fakt, że transakcja zakupu paliwa odbiega od typowych warunków mogą wskazywać następujące okoliczności:

- możliwość zapłaty za paliwo wyłącznie gotówką kierowcy lub przedstawicielowi dostawcy,
- wyjątkowo atrakcyjne warunki cenowe zakupu paliwa,
- nietypowe pozabiurowe okoliczności zawierania transakcji ( parkingi, internet , telefon),
-  zakup paliwa bezpośrednio z cystern,
- brak możliwości identyfikującej osoby wystawiającej fakturę,
- brak wszystkich właściwych dokumentów sprzedaży,
- zakup paliwa od podmiotu, dla którego taka sprzedaż nie stanowi podstawowego profilu działalności,
- brak możliwości bezpośredniego kontaktu z podmiotem sprzedającym paliwo,
- przywóz paliwa w pojazdach/zbiornikach nieprzeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych.

 

Do najbardziej istotnych konsekwencji uczestnictwa w takim procederze należą:

1. Zakwestionowanie u rolnika prawa do odliczenia podatku naliczonego w podatku VAT.
Organy podatkowe mogą zakwestionować prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup paliwa przez rolnika, w przypadku gdy rolnik dokonujący odliczenia podatku „wiedział lub powinien był wiedzieć”, że kupił paliwo od oszusta, który nie zapłaci podatku do urzędu skarbowego. W związku z powyższym przed nabyciem paliwa rolnik powinien zasięgnąć dokładnych i sprawdzonych informacji na temat podmiotu, od którego zamierza nabyć paliwo, w celu upewnienia się co do jego wiarygodności.

2. Nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty podatku VAT „za sprzedawcę” w drodze odpowiedzialności solidarnej.
Zakup paliwa od oszusta daje możliwość nałożenia na rolnika obowiązek zapłaty podatku VAT od zakupionego paliwa, w przypadku, gdy podatku nie rozliczy nieuczciwy sprzedawca. Dotyczy to zarówno rolników rozliczających podatek VAT, jak również tzw. rolników ryczałtowych. Rolnicy mogą uwolnić się od ryzyka płacenia podatku za nieuczciwego sprzedawcę w przypadku gdy kupują paliwo u sprawdzonych sprzedawców, co ma miejsce m.in. w przypadku nabywania paliwa od podmiotów wpisanych do prowadzonego przez Ministra Finansów w formie elektronicznej wykazu podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną. Wykaz ten jest udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów na stronie www.mf.gov.pl w dziale Administracja podatkowa/Działalność/Kaucja gwarancyjna. Wejście do wykazu jest również możliwe ze strony www.finanse.mf.gov.pl w menu VAT/Kaucja gwarancyjna; link bezpośredni: http://kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl/.

3. Nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty podatku akcyzowego „za sprzedawcę”.
Kupując paliwo niewiadomego lub nielegalnego pochodzenia, gdy nie jest znane źródło pochodzenia paliwa i nie jest możliwe ustalenie sprzedawcy paliwa, rolnik może zostać zobowiązany do zapłacenia akcyzy, jeżeli nie zrobił tego sprzedawca. Ryzyko zapłaty akcyzy za dostawcę paliwa wystąpi np. w sytuacji gdy rolnik odmówi ujawnienia sprzedawcy lub wskaże podmiot nieistniejący. Aktualnie obowiązująca stawka akcyzy dla olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach wynosi 1171,00 zł/1000 l. W przypadku gdy olej napędowy nie spełnia wymogów jakościowych należy zastosować stawkę akcyzy wynoszącą 1797,00 zł/1000 l.

4. Nałożenie na rolnika obowiązku zapłaty opłaty paliwowej „za sprzedawcę”.
Jeżeli rolnik zostanie zobowiązany do zapłacenia akcyzy w związku z zakupem paliw z niewiadomego lub nielegalnego źródła, to konsekwencją tego będzie konieczność opłacenia przez rolnika również opłaty paliwowej. Obowiązująca w 2015 r. stawka opłaty paliwowej dla olejów napędowych wynosi 288,05 zł/1000 l.

5. Możliwość zakwestionowania u rolnika zwrotu akcyzy, o który ubiegają się rolnicy w urzędzie gminy.
Podstawą do zwrotu podatku akcyzowego mogą być wyłącznie faktury, które stanowią rzeczywisty dowód zakupu oleju napędowego przez rolnika. W przypadku gdy faktury przedstawione przez rolnika nie będą dokumentować rzeczywistego zakupu oleju napędowego (będą to tzw. puste faktury), zwrot podatku może zostać zakwestionowany. Natomiast w sytuacji gdyby okazało się w terminie późniejszym, że rolnik pobrał nienależnie zwrot podatku akcyzowego będzie on zobowiązany do jego zwrotu wraz ze stosownymi odsetkami.

6. Odpowiedzialność karno-skarbowa.
Nabycie paliwa od oszusta na podstawie faktur, które są niezgodne z rzeczywistością oraz posługiwanie się przez podatnika takimi fakturami przed organami podatkowymi w ramach dokonywania rozliczenia podatku (przykładowo VAT czy akcyzowego) oraz nabycie oleju opałowego i następnie użycie go jako napędowego może prowadzić do odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe na podstawie ustawy Kodeks karny skarbowy, za co grozi kara grzywny ( od 175 zł do 16,8 mln zł), kara pozbawienia wolności do 5 lat albo obie te kary łącznie.

Mając na uwadze powyższe, nabywając paliwo w dobie nasilenia zjawiska oszustw  w sektorze paliwowym, rolnicy mogą ustrzec się uczestnictwa w takim procederze w następujący sposób:
- bardzo uważnie dobierać kontrahentów, od których zakupują paliwo,
- dokonywać zakupu w firmach o niebudzącej wątpliwości renomie,
- zawierać transakcje w biurze w godzinach pracy biura,
- unikać zakupu paliwa w przypadku gdy okoliczności, w jakich odbywa się sprzedaż są nietypowe i budzą wątpliwości,
- zawierać transakcje bezgotówkowe,
- w przypadku płatności w formie gotówkowej należy upewnić się, że osoba przyjmująca należność jest wskazana z imienia i nazwiska na dowodzie KP oraz jest upoważniona przez sprzedawcę do odbioru       gotówki,
- w przypadku dokonywania transakcji z udziałem pośrednika żądać dowodów, że osoba podająca się za pośrednika może występować w imieniu sprzedawcy (umowa pośrednictwa, telefon do sprzedawcy
- przy każdej dostawie żądać oprócz faktury obowiązkowo świadectwa jakości paliwa, które również należy poddać sprawdzeniu,
- sprawdzać czy sprzedawcy paliwa są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT, sprawdzenie statusu podmiotu VAT jest dostępne pod linkiem https://pfr.mf.gov.pl/?link=vat,
- sprawdzić czy sprzedawcy paliwa są wymienieni w prowadzonym przez Ministra Finansów w formie elektronicznej wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną,
- sprawdzić czy sprzedawcy paliwa są w bazie przedsiębiorstw posiadających koncesje w zakresie obrotu  paliwami. Baza przedsiębiorstw posiadających koncesje znajduje się na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki pod linkiem:
http://bip.ure.gov.pl/bip/import/35,Baza-przedsiebiorstw-posiadajacych-koncesje.html,
- przy zakupie znaczących ilości paliwa pobrać próbki w obecności dostawcy przed zlaniem, które należy zabezpieczyć i zachować do ewentualnych sporów.

 

 PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 846 ze. zm.).
3. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2466).
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2266).

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Osowska 28-09-2015 11:25:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Osowska 08-08-2022
Ostatnia aktualizacja: Halina Osowska 25-10-2022 15:28:24