Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

ULGA INWESTYCYJNA W PODATKU ROLNYM

 

Wydział/Jednostka prowadząca
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - biuro nr 11- parter Urzędu Miejskiego w Brusach

 

Informacja telefoniczna:
inspektor Tomasz Drobiński tel. 52 39 69 349
inspektor Agnieszka Kloskowska tel.  52 39 69 342

 

Wymagane dokumenty:
1. Uzasadniony wniosek o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym.
2. Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych.
3. Rachunki lub ich uwierzytelnione odpisy, stwierdzające wysokość wydatków.
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej.
6. Protokół odbioru budynku inwentarskiego lub obiektu służącego ochronie środowiska, urządzeń melioracyjnych.
7. Inne dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie.

 

Załączniki do procedury:
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

Opłaty:
Nie pobiera się

 

Termin odpowiedzi:
Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania.

 

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Brus.
Odwołanie od decyzji powinno zawierać; zarzuty przeciwko decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

INFORMACJE DODATKOWE
Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:
1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
2) zakup i zainstalowanie:
     a) deszczowni,
     b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
     c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).
Ulga inwestycyjna z tytułu wydatków wymienionych powyżej nie przysługuje, jeżeli wydatki te zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż 15 lat.

Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.

Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na inne cele niż określone w ustawie.

Ulga inwestycyjna udzielana jest na wniosek podatnika, stosuje się ją od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Kwota ulgi inwestycyjnej niewykorzystana przez podatnika przechodzi na jego następców, jeżeli gospodarstwo rolne zostało nabyte stosowanie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub w drodze dziedziczenia.

 

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.  poz. 743 ze zm.).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53, poz. 312ze zm., ost.zm. Dz.U. Nr 254, poz. 1704).
5. Rozporządzenie komisji (UE) Nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. UE.L 2014.193.1).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Osowska 22-09-2015 14:38:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Osowska 22-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Halina Osowska 15-07-2022 12:23:15