Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zwolnienie i ulga w podatku rolnym (z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego)

ZWOLNIENIE I ULGA W PODATKU ROLNYM
z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego


Wydział/Jednostka prowadząca
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - biuro nr 11- parter Urzędu Miejskiego w Brusach

 

Informacja telefoniczna:
inspektor Tomasz Drobiński tel. 52 39 69 349
inspektor Agnieszka Kloskowska tel. 52 39 69 342

 

Wymagane dokumenty:
1. Uzasadniony wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego.
2. Dokument stwierdzający nabycie gruntów (kserokopia - oryginał do wglądu).
3. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał podatnik w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
4. Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.
5. Oświadczenie, że grunty przeznaczone na powiększenie już istniejącego gospodarstwa nie przekraczają 100 ha.
6. Inne dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie.

 

Załączniki do procedury:
1. Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
2. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie (wzór)

 

Opłaty:
Nie pobiera się

 

Termin odpowiedzi:
Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania.

 

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Brus.
Odwołanie od decyzji powinno zawierać; zarzuty przeciwko decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

INFORMACJE DODATKOWE
Podatnikom podatku rolnego przysługuje zwolnienie oraz ulga z tytułu kupna gruntów, przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha.
W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jej małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.
Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów. Po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.

Zwolnienie oraz ulga z tytułu kupna gruntów udzielana jest na wniosek podatnika, stosuje się ją od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

 

PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 743 ze zm.).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53, poz. 312 ze zm., ost.zm. Dz.U. Nr 254, poz. 1704).
5. Rozporządzenie komisji (UE) Nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. UE.L 2014.193.1).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Osowska 22-09-2015 12:44:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Osowska 22-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Halina Osowska 15-07-2022 12:23:35