Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ulgi (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty) - rolnicy

ULGI (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty) - ROLNICY

Wydział/Jednostka prowadząca
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - biuro nr 12 - parter Urzędu Miejskiego w Brusach

 

Informacja telefoniczna:
inspektor Małgorzata Cieplińska tel. 52 39 69 344

 

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek:
     - o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę, lub
     - o odroczenie terminu płatności podatku/zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, lub
     - o rozłożenie na raty zapłaty podatku/zaległości podatkowej
2. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał podatnik w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
3. Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę

 

Dodatkowe dokumenty, które należy załączyć do wniosku:
1. Dokumenty (ksero) potwierdzające okoliczności powołane we wniosku.
2. Oświadczenie o sytuacji finansowej i uzyskiwanych dochodach (stanie majątkowym) w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań wnioskodawcy ubiegającego się o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych oraz dokumenty obrazujące sytuację materialną wnioskodawcy, np.
     - zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
     - odcinki emerytur lub rent – kserokopie,
     - zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego lub kopia dowodu pobieranego zasiłku,
     - potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki, itp.),
     - potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów zapłaty),
     - udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkania (kopie rachunków za czynsz, światło, gaz i inne)
3. inne na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

Załączniki do procedury:
1. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę
2. Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
3. Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku/zaległości podatkowej
4. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie
5. Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
6. Oświadczenie o sytuacji finansowej i uzyskiwanych dochodach (stanie majątkowym) w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań wnioskodawcy ubiegającego się o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
 

Opłaty:
Nie pobiera się

 

Termin odpowiedzi:
Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Brus.
Odwołanie od decyzji powinno zawierać: zarzuty przeciwko decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.  

 

INFORMACJE DODATKOWE
1. Na wniosek podatnika Burmistrz w przypadkach uzasadnionych:
     - ważnym interesem podatnika (np. utrata pracy, poważna choroba)
     - interesem publicznym (np. utrzymanie stanu zatrudnienia)
     może:
     - odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty
     - odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległego podatku wraz z odsetkami za zwłokę
     - umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę
2. Zgodnie z art. 67b § 1 Ordynacji podatkowej - organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może umorzyć zaległości podatkowe, co stanowi pomoc „de minimis” – w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady „de minimis” bądź pomoc publiczną na cele wskazane w ustawie (np. na zatrudnienie, na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw).
3. Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
     1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy; 
     2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie.
 

Zgodnie z art. 37 ust. 7 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń, oświadczeń lub informacji, o których mowa powyżej, pomoc nie może być udzielona temu podmiotowi.

4. Zasady składania wniosków:

 • Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę składa się:
  - przed upływem terminu płatności – odroczenie terminu płatności
  - po terminie płatności – odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

 • Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku/zaległości podatkowej składa się:
  - przed upływem terminu płatności – rozłożenie na raty podatku
  - po terminie płatności – rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

 • Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę składa się:
  - po terminie płatności

 

PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 743 ze zm.)
3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.)
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53, poz. 354 ze zm., ost.zm. Dz. U. 2014 poz.1550)
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 ze zm. Dz.U. z 2010r. Nr 254, poz. 1704)
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz. 810)
7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Osowska 21-09-2015 13:38:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Osowska 21-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Halina Osowska 15-07-2022 12:01:47