Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ulgi (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty)

ULGI (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty)

 

Wydział/Jednostka prowadząca
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - biuro nr 12 - parter Urzędu Miejskiego w Brusach

 

Informacja telefoniczna:
inspektor Małgorzata Cieplińska tel. 52 39 69 344

Wymagane dokumenty:
Wniosek:
   - o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę, lub
   - o odroczenie terminu płatności podatku/zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, lub
   - o rozłożenie na raty zapłaty podatku/zaległości podatkowej
 

Dodatkowe dokumenty, które należy załączyć do wniosku:
1. Dokumenty (ksero) potwierdzające okoliczności powołane we wniosku.
2. Oświadczenie o sytuacji finansowej i uzyskiwanych dochodach (stanie majątkowym) w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań wnioskodawcy ubiegającego się o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych oraz dokumenty obrazujące sytuację materialną wnioskodawcy, np.
     - zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
     - odcinki emerytur lub rent – kserokopie,
     - zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego lub kopia dowodu pobieranego zasiłku,
     - potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki, itp.),
     - potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów zapłaty),
     - udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkania (kopie rachunków za czynsz, światło, gaz i inne)
3. inne na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

 

Załączniki do procedury:
1.Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę
2.Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
3.Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku/zaległości podatkowej
4.Oświadczenie o sytuacji finansowej i uzyskiwanych dochodach (stanie majątkowym) w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań wnioskodawcy ubiegającego się o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
 

Opłaty:
Nie pobiera się

 

Termin odpowiedzi:
Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Brus.
Odwołanie od decyzji powinno zawierać: zarzuty przeciwko decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.  

 

INFORMACJE DODATKOWE?
1. Na wniosek podatnika Burmistrz w przypadkach uzasadnionych:
     - ważnym interesem podatnika (np. utrata pracy, poważna choroba)
     - interesem publicznym (np. utrzymanie stanu zatrudnienia)
   może:
     - odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty
     - odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległego podatku wraz z odsetkami za zwłokę
     - umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę

2. Zasady składania wniosków:

 • Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę składa się:
  - przed upływem terminu płatności – odroczenie terminu płatności
  - po terminie płatności – odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
 • Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku/zaległości podatkowej składa się:
  - przed upływem terminu płatności – rozłożenie na raty podatku
  - po terminie płatności – rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
 • Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę składa się:
  - po terminie płatności

 

PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Osowska 21-09-2015 13:34:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Osowska 21-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Halina Osowska 15-07-2022 11:58:51