Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Wymiar podatku od środków transportowych

WYMIAR PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Wydział/Jednostka prowadząca
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - biuro nr 12 - parter Urzędu Miejskiego w Brusach

 

Informacja telefoniczna:
Magdalena Rolbiecka tel. 52 39 69 343
 

Wymagane dokumenty:
Podatnik jest obowiązany:

 • złożyć do 15 lutego deklarację na podatek od środków transportowych wraz z załącznikiem lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego

 • korygować deklarację w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania. W przypadku korekty należy dołączyć pisemne uzasadnienie

Deklaracje wraz załącznikami mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poprzez platformę ePUAP).

Dodatkowe dokumenty, które należy okazać do wglądu:

 • umowa sprzedaży,
 • faktura,
 • decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

 

Załączniki do procedury:

 1. DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
 2. DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1
 3. UPL-1P Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych
 4. OPL-1P Zawiadomienie o zamianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
 5. PPD-1 Pełnomocnictwo do doręczeń
 6. OPD-1 Zawiadomienie o zmianie / odwolaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
 7. PPS-1 Pełnomocnictwo szczególne
 8. OPS-1 Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego

 

Opłaty:
Nie pobiera się

 

Termin odpowiedzi:
Bez odpowiedzi.

Jeżeli deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, bądź wypełniona jest niezgodnie z ustalonymi wymaganiami organ podatkowy, w zależności od charakteru i zakresu uchybień:
- koryguje deklarację, jeżeli korekta nie przekracza kwoty 5.000 zł,
- zwraca się do składającego deklarację o złożenie wyjaśnień lub skorygowanie deklaracji.
W razie wątpliwości, co do poprawności złożonej deklaracji organ podatkowy może wezwać do udzielenia niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji.

Jeżeli podatnik nie złoży deklaracji albo wysokość zobowiązania podatkowego jest nieprawidłowa organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego, na którą służy prawo wniesienia odwołania

 

Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego stronie przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Brus.
Odwołanie od decyzji powinno zawierać: zarzuty przeciwko decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.  

 

INFORMACJE DODATKOWE

1. Zakres przedmiotowy:
Opodatkowaniu podlegają:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 • autobusy.

2. Zakres podmiotowy:
Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych.

3. Obowiązek podatkowy:
a) powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
b) w przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności,
c) wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek ten ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

4. Płatność:
Podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego) na indywidualny rachunek bankowy podatnika lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brusach nr konta:  86 8144 0005 2005 0500 1267 0001 z dokładnym opisem tytułu wpłaty.
Podatek od środków transportowych jest płatny w 2 ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i 15 września.Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
    a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
    b) do dnia 15 września danego roku - II rata;
2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

5. Informacja dotycząca podpisywania deklaracji podatkowych przez pełnomocnika:

Zgodnie z art. 80a § 1 Ordynacji podatkowej deklaracja podatkowa może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika. W związku z powyższym, jeżeli składana deklaracja będzie podpisywana przez pełnomocnika, to mając na uwadze art. 80a § 2 Ordynacji pełnomocnictwo takie należy złożyć do organu podatkowego właściwego w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. Zgodnie z art. 137 § 3 Ordynacji podatkowej Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Od 1 stycznia 2016 r., w przypadku działania w imieniu podatnika osób upoważnionych należy bezwzględnie stosować nowe wzory pełnomocnictw, określone przez Ministra Finansów.

Z chwilą złożenia pełnomocnictwa w organie podatkowym wystarczającym jest, aby deklaracje były podpisywane przez pełnomocnika. Podatnik może jednak w takiej sytuacji nadal osobiście podpisywać deklaracje. Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa również musi zostać złożone organowi podatkowemu. Od chwili złożenia tego zawiadomienia obowiązek podpisywania deklaracji spoczywa na podatniku. W świetle przepisów dotyczących pełnomocnictw w postępowaniu podatkowym, pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.


UWAGA.   Z chwilą złożenia w urzędzie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.  Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Brusach lub na rachunek bankowy tut. Urzędu: Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Brusy nr konta: 86 8144 0005 2005 0500 1267 0001 (w dowodzie wpłaty należy określić szczegółowo przedmiot, od którego dokonuje się zapłaty opłaty skarbowej).
Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2025).
 4. Stawki podatkowe.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Osowska 21-09-2015 09:11:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Osowska 21-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Halina Osowska 15-07-2022 11:19:51