Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

WYMIAR PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO DLA OSÓB PRAWNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Wydział/Jednostka prowadząca
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - biuro nr 12 - parter Urzędu Miejskiego w Brusach

 

Informacja telefoniczna:
Magdalena Rolbiecka tel. 52 39 69 343

Wymagane dokumenty:
Podatnik jest zobowiązany:

 • złożyć w terminie do 31 stycznia deklarację na podatek od nieruchomości wraz załącznikami lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego
 • złożyć w terminie do 15 stycznia deklarację na podatek rolny wraz z załącznikami lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego
 • złożyć w terminie do 15 stycznia deklarację na podatek leśny wraz z załącznikami lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego
 • odpowiednio skorygować deklarację w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, np. zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub ich części. W przypadku korekty należy dołączyć pisemne uzasadnienie.

Deklaracje wraz załącznikami mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poprzez platformę ePUAP).

Dodatkowe dokumenty, które należy okazać do wglądu:
a)    akt notarialny lub inny dokument stwierdzający nabycie gruntu np. umowa kupna – sprzedaży, umowa dzierżawy,
b)   orzeczenie sądu,
c)    decyzja o pozwoleniu na budowę obiektów budowlanych,
d)   decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych,
e)    umowy cywilnoprawne w zawierane w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa,

f) dziennik budowy,

g) projekt budowlany.

Załączniki do procedury:

 1. DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
 2. ZDN-1 Załacznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 3. ZDN-2 Załacznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 4. DR-1 Deklaracja na podatek rolny
 5. ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 6. ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z  opodatkowania
 7. DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 8. ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 9. ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z  opodatkowania
 1. UPL-1P Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych
 2. OPL-1P Zawiadomienie o zamianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
 3. PPD-1 Pełnomocnictwo do doręczeń
 4. OPD-1 Zawiadomienie o zmianie / odwolaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
 5. PPS-1 Pełnomocnictwo szczególne
 6. OPS-1 Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
 1. DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - do 30.06.2019
 2. ZN-1/A Dane o nieruchomościach-do 30.06.2019
 3. ZN-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości-do 30,06,2019
 4. DR-1 Deklaracja na podatek rolny - do 30.06.2019
 5. ZR-1/A Dane o nieruchomościach rolnych-do 30,06,2019
 6. ZR-1/B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym-do 30,06,2019
 7. DL-1 Deklaracja na podatek leśny  - do 30.06.2019
 8. ZL-1/A Dane o nieruchomościach leśnych-do 30,06,2019
 9. ZL-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśny-do 30,06,2019

Opłaty:
Nie pobiera się

 

Termin odpowiedzi:
Bez odpowiedzi.

Jeżeli deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, bądź wypełniona jest niezgodnie z ustalonymi wymaganiami organ podatkowy, w zależności od charakteru i zakresu uchybień:
- koryguje deklarację, jeżeli korekta nie przekracza kwoty 5.000 zł,
- zwraca się do składającego deklarację o złożenie wyjaśnień lub skorygowanie deklaracji.
W razie wątpliwości, co do poprawności złożonej deklaracji organ podatkowy może wezwać do udzielenia niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji.

Jeżeli podatnik nie złoży deklaracji albo wysokość zobowiązania podatkowego jest nieprawidłowa organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego, na którą służy prawo wniesienia odwołania

 

Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego stronie przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Brus.
Odwołanie od decyzji powinno zawierać: zarzuty przeciwko decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.  

 

 

INFORMACJE DODATKOWE
 

1.Zakres przedmiotowy:

Podatek od nieruchomości - opodatkowaniu podlegają:

 • grunty (z wyłączeniem gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej)
 • budynki lub ich części
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Podatek rolny - opodatkowaniu podlegają:

 • grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza

Podatek leśny - opodatkowaniu podlegają:

 • lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasy są to grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy

2. Zakres podmiotowy:
Podatnikami podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące:
a) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów lub lasów,
b) posiadaczami samoistnymi,
c) użytkownikami wieczystymi,
d) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów lub ich części, gruntów, lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

3. Obowiązek podatkowy:
a) powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. W przypadku opodatkowania budowli albo budynku lub jego części obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiło zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.
b) wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek ten ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

4. Płatność:
Podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego) na indywidualny rachunek bankowy podatnika lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brusach nr konta:  86 8144 0005 2005 0500 1267 0001 z dokładnym opisem tytułu wpłaty.

- Podatek od nieruchomości jest płatny w 12 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, a za miesiąc styczeń do dnia 31 stycznia.

- Podatek rolny jest płatny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada.

- Podatek leśny jest płatny w 12 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

5. Informacja dotycząca podpisywania deklaracji podatkowych przez pełnomocnika:

Zgodnie z art. 80a § 1 Ordynacji podatkowej deklaracja podatkowa może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika. W związku z powyższym, jeżeli składana deklaracja będzie podpisywana przez pełnomocnika, to mając na uwadze art. 80a § 2 Ordynacji pełnomocnictwo takie należy złożyć do organu podatkowego właściwego w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. Zgodnie z art. 137 § 3 Ordynacji podatkowej Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Od 1 stycznia 2016 r., w przypadku działania w imieniu podatnika osób upoważnionych należy bezwzględnie stosować nowe wzory pełnomocnictw, określone przez Ministra Finansów.

Z chwilą złożenia pełnomocnictwa w organie podatkowym wystarczającym jest, aby deklaracje były podpisywane przez pełnomocnika. Podatnik może jednak w takiej sytuacji nadal osobiście podpisywać deklaracje. Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa również musi zostać złożone organowi podatkowemu. Od chwili złożenia tego zawiadomienia obowiązek podpisywania deklaracji spoczywa na podatniku. W świetle przepisów dotyczących pełnomocnictw w postępowaniu podatkowym, pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
UWAGA.   Z chwilą złożenia w urzędzie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.  Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Brusach lub na rachunek bankowy tut. Urzędu: Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Brusy nr konta: 86 8144 0005 2005 0500 1267 0001 (w dowodzie wpłaty należy określić szczegółowo przedmiot, od którego dokonuje się zapłaty opłaty skarbowej).
Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r., poz. 1104).

 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1105).

 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126).

 8. Uchwała Nr VIII/76/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 4 grudnia  2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących obowiązku podatkowego (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015r., poz. 4204).-do 30.06.2019.
 9. Stawki podatkowe.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Osowska 21-09-2015 08:17:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Osowska 21-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Halina Osowska 15-07-2022 11:14:52