Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych - Wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)

URZĄD MIEJSKI W BRUSACH
ul. Na Zaborach 1


Godziny otwarcia urzędu:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7 00 - 15 00   wtorek 8 00 - 16 00
 

Podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej – wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)

 
 
Wydział:
 
Budżetu i Finansów
biuro nr 11
 
inspektor Magdalena Rolbiecka tel. 52 - 39-69-343
 
 
Podstawa prawna:
 
art. 67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., nr 8 poz. 60 z późn. zm.)
 
Na wniosek podatnika, organ podatkowy (Burmistrz Brus) w przypadkach uzasadnionych:
 • ważnym interesem podatnika (np. utrata płynności finansowej firmy)
 • interesem publicznym (np. utrzymanie stanu zatrudnienia)
może:
- odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty
- odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległego podatku wraz z odsetkami za zwłokę
- umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę
 
 
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę
  (druk do pobrania w wersji elektronicznej pobierz lub w wersji papierowej w biurze nr 11 Urzędu Miejskiego w Brusach)
 1. Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
  (druk do pobrania w wersji elektronicznej pobierz lub w wersji papierowej w biurze nr 11 Urzędu Miejskiego w Brusach)
 1. Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku/zaległości podatkowej
  (druk do pobrania w wersji elektronicznej pobierz lub w wersji papierowej w biurze nr 11 Urzędu Miejskiego w Brusach)
 2. Gdy wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą – jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r.(t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447):

  a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

  b) dokumenty określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311), tj.:

  - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (druk do pobrania w wersji elektronicznej pobierz lub w wersji papierowej w biurze nr 11 Urzędu Miejskiego w Brusach),

  - sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości.

 
Wniosek zależy od ulgi, z jakiej chce skorzystać podatnik.
 
Załączniki:
 1. Dokumenty potwierdzające argumenty zawarte we wniosku,
 2. Informacja o sytuacji majątkowej wnioskodawcy – wszelkie dowody świadczące o wysokości uzyskiwanych dochodów, o wysokości i strukturze wydatków np.
  • sprawozdanie finansowe (np. F – 01, Rb – 30) za ostatni kwartał poprzedzający dzień złożenia wniosku
  • bilans za ostatni rok poprzedzający dzień złożenia wniosku
  • specyfikacja zobowiązań i należności na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku
  • kopia planu finansowego (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
  • kopia ewentualnych programów naprawczych, (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
   (druk do pobrania w wersji elektronicznej pobierz lub w wersji papierowej w biurze nr 11 Urzędu Miejskiego w Brusach),
 3. Inne na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.
 
Termin odpowiedzi:
 
Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca.
W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczynę niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy
 
 
Jednostka odpowiadająca:
 
Urząd Miejski w Brusach
 
 
Tryb odwoławczy:
 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brusach).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Zakrzewska 22-01-2015 12:47:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Zakrzewska 22-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Weronika Zakrzewska 02-02-2015 13:45:25