Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Podatek leśny od osób fizycznych - wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)

URZĄD MIEJSKI W BRUSACH
ul. Na Zaborach 1


Godziny otwarcia urzędu:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7 00 - 15 00   wtorek 8 00 - 16 00

 

Podatek leśny od osób fizycznych – wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat)Wydział:
Budżetu i Finansów
biuro nr 11


inspektor Małgorzata Cieplińska tel. 52 - 39-69-344

Podstawa prawna:
art. 67a, 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., nr 8 poz. 60 z późn. zm.)

Na wniosek podatnika, organ podatkowy (Burmistrz Brus) w przypadkach uzasadnionych:
? ważnym interesem podatnika (np. utrata pracy, poważna choroba)
? interesem publicznym (np. utrzymanie stanu zatrudnienia)
może:
- odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty
- odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległego podatku wraz z odsetkami za zwłokę
- umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę
(druk do pobrania w wersji elektronicznej pobierz lub w wersji papierowej w biurze nr 11 Urzędu Miejskiego w Brusach)
2. Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
(druk do pobrania w wersji elektronicznej pobierz lub w wersji papierowej w biurze nr 11 Urzędu Miejskiego w Brusach)
3. Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku/zaległości podatkowej
(druk do pobrania w wersji elektronicznej pobierz lub w wersji papierowej w biurze nr 11 Urzędu Miejskiego w Brusach)
4. Gdy wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą – jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r.(t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447):

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

b) dokumenty określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311), tj.:

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (druk do pobrania w wersji elektronicznej pobierz lub w wersji papierowej w biurze nr 11 Urzędu Miejskiego w Brusach),

- sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości.


Wniosek zależy od ulgi, z jakiej chce skorzystać podatnik.

Załączniki, np.:
1.informacja o sytuacji majątkowej wnioskodawcy ubiegającego się o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych,
(druk do pobrania w wersji elektronicznej pobierz lub w wersji papierowej w biurze nr 11 Urzędu Miejskiego w Brusach),
2. zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
3.odcinki emerytur lub rent – kserokopie,
4.zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego lub kopia dowodu pobieranego zasiłku,
5.potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki, itp.),
6.potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów zapłaty),
7.udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkania (kopie rachunków za czynsz, światło, gaz i inne),
8.inne na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.


Termin odpowiedzi:
Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca.
W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczynę niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy


Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Brusach

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brusach).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Uwagi:
1. Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę składa się:
?przed upływem terminu płatności – odroczenie terminu płatności
?po terminie płatności – odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
2. Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku/zaległości podatkowej składa się:
?przed upływem terminu płatności – rozłożenie na raty podatku
?po terminie płatności – rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
3. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę składa się:
?po terminie płatności


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Zakrzewska 22-01-2015 10:34:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Osowska 22-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Karol Goebel 04-09-2015 08:02:15