Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zarządzenie Nr 127/22 z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia kwoty zwrotu kosztów dowozu dzieci/uczniów do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych rodzicom lub opiekunom prawnym

Zarządzenie Nr 127/22
Burmistrza Brus
z dnia 23 sierpnia 2022 r.


w sprawie określenia kwoty zwrotu kosztów dowozu dzieci/uczniów do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych rodzicom lub opiekunom prawnym

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 32 ust. 5 – 6, art. 39 ust. 3 pkt 1, art. 39 ust. 4 i art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.),


zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ustalam miesięczną indywidualną kwotę zwrotu kosztów dowożenia dziecka/ucznia i opiekuna do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły ponoszoną przez rodziców lub opiekunów prawnych w związku z faktycznym wykonywaniem dowozu we własnym zakresie w wysokości równej cenie najtańszego, ulgowego (szkolnego) biletu miesięcznego, obowiązującej w przedsiębiorstwie komunikacyjnym obsługującym daną lub podobną trasę.
  2. W przypadku dowożenia dziecka lub ucznia niepełnosprawnego przez rodziców lub opiekunów prawnych we własnym zakresie do przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej albo w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie prawni powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi, szczegółowe warunki zwrotu kosztów dowożenia zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Burmistrzem a rodzicami lub opiekunami prawnymi, na podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

  1. Zwrot kosztów, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje w przypadkach przewidzianych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) na podstawie zweryfikowanego przez szkołę lub przedszkole pisemnego oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych o wykonywaniu we własnym zakresie dowozu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
  2. W celu dokonania zwrotu kosztów, o których mowa w § 1 ust. 1, szkoły i przedszkola dokonują weryfikacji obecności w zajęciach stacjonarnych uczniów lub dzieci dowożonych przez rodziców lub opiekunów uprawnionych do otrzymania zwrotu kosztów dowozu realizowanego we własnym zakresie, a następnie sporządzają zbiorcze listy obecności w zajęciach stacjonarnych, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia, które przekazują do Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach w terminie do 5 dnia miesiąca.
  3. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, będzie dokonywany przez Gminny Zarząd Oświaty w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dowóz danego dziecka lub ucznia przez rodziców lub opiekunów prawnych był faktycznie realizowany, na podstawie otrzymanych ze szkół i przedszkoli zbiorczych list obecności w zajęciach stacjonarnych, o których mowa w ust. 2.

§ 3

Upoważniam Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zwrotu rodzicom lub opiekunom prawnym kosztów dowozu we własnym zakresie dzieci/uczniów i ich opiekunów do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w tym do zawierania i obsługi umów, o których mowa w § 1 ust. 2.


§ 4

Uchylam Zarządzenie Nr 132/21 Burmistrza Brus z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia kwoty zwrotu kosztów dowozu dzieci/uczniów do szkół i placówek oświatowych rodzicom lub opiekunom prawnym.


§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach.


§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


Burmistrz Brus
/-/ dr inż. Witold Ossowski
 


 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik nr 1.pdf (PDF, 303.12Kb) 2022-08-25 08:37:16 14 razy
2 Załącznik nr 2.pdf (PDF, 207.17Kb) 2022-08-25 08:37:16 13 razy
3 Załącznik nr 3.pdf (PDF, 262.67Kb) 2022-08-25 08:37:16 14 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Mochol 25-08-2022 08:37:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Witold Ossowski 23-08-2022
Ostatnia aktualizacja: Adam Mochol 25-08-2022 08:37:16