Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 669/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach na 2018 rok Adam Mochol 2018-01-29 11:58:26 dodanie dokumentu
Realizacja zadania pn. Pomorskie szlaki kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 08. Konwersja, Działania 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ewa Mochol 2018-01-26 15:12:06 dodanie dokumentu
Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Odwodnienie miasta Brusy dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ewa Mochol 2018-01-26 11:42:27 dodanie dokumentu
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Wojciech Jaszewski 2018-01-25 14:43:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 667/18 z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w Gminie Brusy na 2018 rok Adam Mochol 2018-01-25 10:22:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 659/18 z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia stawki za ogrzewanie mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej w Męcikale Adam Mochol 2018-01-25 10:13:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 658/18 z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia stawki za ogrzewanie mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach Adam Mochol 2018-01-25 09:47:15 dodanie dokumentu
Informacja pokontrolna Nr RPPM.03.02.01-22-0126/15-001 - dot. projektu pn. "Szansa dla uczniów i uczennic - kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych" Adam Mochol 2018-01-25 08:49:12 dodanie dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Brusach Adam Mochol 2018-01-25 08:41:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 666/18 z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Brusach Adam Mochol 2018-01-25 08:39:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 665/18 z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Adam Mochol 2018-01-24 08:51:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 664/18 z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu sprawdzeń na 2018 r. w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Brusach Adam Mochol 2018-01-19 15:02:43 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz wymagane dokumenty Adam Mochol 2018-01-19 14:54:24 edycja dokumentu
Postępowanie w razie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Adam Mochol 2018-01-19 14:29:45 edycja dokumentu
Postępowanie w razie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Adam Mochol 2018-01-19 14:29:24 edycja dokumentu
Postępowanie w razie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Adam Mochol 2018-01-19 14:26:46 edycja dokumentu
Postępowanie w razie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Adam Mochol 2018-01-19 14:26:06 edycja dokumentu
Zameldowanie na pobyt stały Adam Mochol 2018-01-19 14:12:30 edycja dokumentu
Zameldoawnie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące Adam Mochol 2018-01-19 14:10:39 edycja dokumentu
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały Adam Mochol 2018-01-19 14:08:02 edycja dokumentu
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy Adam Mochol 2018-01-19 14:04:50 edycja dokumentu
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy Adam Mochol 2018-01-19 14:00:53 edycja dokumentu
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy Adam Mochol 2018-01-19 14:00:04 edycja dokumentu
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy Adam Mochol 2018-01-19 13:56:53 edycja dokumentu
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego Adam Mochol 2018-01-19 13:54:46 edycja dokumentu
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego Adam Mochol 2018-01-19 13:53:10 edycja dokumentu
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców Adam Mochol 2018-01-19 13:44:11 edycja dokumentu
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL Adam Mochol 2018-01-19 13:43:42 edycja dokumentu
Wymeldowanie w drodze decyzji admnistracyjnej Adam Mochol 2018-01-19 13:43:10 edycja dokumentu
Wymeldowanie w drodze decyzji admnistracyjnej Adam Mochol 2018-01-19 13:42:01 edycja dokumentu
Zniesienie obowiązku meldunkowego Adam Mochol 2018-01-19 13:39:52 usunięcie dokument
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL Adam Mochol 2018-01-19 13:39:03 edycja dokumentu
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL Adam Mochol 2018-01-19 13:37:48 edycja dokumentu
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców Adam Mochol 2018-01-19 13:29:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 640/A/17 z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Brusach Adam Mochol 2018-01-19 12:55:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 640/A/17 z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Brusach Adam Mochol 2018-01-19 12:52:11 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 640/A/17 z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Brusach Adam Mochol 2018-01-19 12:38:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 663/18 z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli i oceny realizacji zadań publicznych w ramach umów zawartych przez Gminę Brusy Adam Mochol 2018-01-16 10:39:56 dodanie dokumentu
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Brusy za 2016 rok Mirosława Lubinska 2018-01-16 09:35:59 dodanie dokumentu
Pomoc publiczna Mirosława Lubinska 2018-01-16 09:24:50 dodanie dokumentu