Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwala Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie urzędników wyborczych Karol Goebel 2018-03-16 11:06:24 dodanie dokumentu
Uchwała Rady Powiatu Chojnickiego zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Powiatu Chojnickiego na okręgi wyborcze Karol Goebel 2018-03-16 11:04:16 dodanie dokumentu
Uchwała Rady Miejskiej w Brusach w sprawie podziału miasta i gminy Brusy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib odwodowych komisji wyborczych Karol Goebel 2018-03-16 10:59:54 dodanie dokumentu
Uchwała Rady Miejskiej w Brusach w sprawie podziału miasta Brusy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Karol Goebel 2018-03-16 10:55:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego Karol Goebel 2018-03-16 10:32:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 693/18 z dnia 14 marca 2018 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz punktu przedszkolnego Adam Mochol 2018-03-16 08:27:35 dodanie dokumentu
Protokół kontroli Archiwum Państwowego w Bydgoszczy - sprawdzenie prawidłowości klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji znajdującej się w archiwum zakładowym, prowadzenia środków ewidencji, stanu technicznego dokumentacji, warunków jej przechowywania i zabezpieczenia Adam Mochol 2018-03-16 08:24:35 edycja dokumentu
Protokół kontroli Archiwum Państwowego w Bydgoszczy - kontrola stanu zachowania i zewidencjonowania ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych stanu cywilnego. Adam Mochol 2018-03-16 08:23:52 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXV/244/18 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie podziału miasta i gminy Brusy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Adam Mochol 2018-03-15 09:54:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/243/18 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie podziału miasta i gminy Brusy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Adam Mochol 2018-03-15 09:53:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/242/18 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Brusy na 2018 rok Adam Mochol 2018-03-15 09:51:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/241/18 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody w miejscowości Giełdon, gmina Brusy Adam Mochol 2018-03-15 09:50:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/240/18 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na lata 2016 - 2022 Adam Mochol 2018-03-15 09:46:34 dodanie dokumentu
WZÓR oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta Adam Mochol 2018-03-14 12:47:25 edycja dokumentu
WZÓR oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta Adam Mochol 2018-03-14 12:46:55 dodanie dokumentu
WZÓR oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta Adam Mochol 2018-03-14 12:46:34 usunięcie dokument
Zapytanie ofertowe - organizacja 5-cio dniowej zielonej szkoły wraz z warsztatami terenowymi dla 16 osób w ramach projektu pn. "Szansa dla uczniów i uczennic - kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Wojciech Jaszewski 2018-03-14 11:52:48 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - organizacja 5-cio dniowej zielonej szkoły wraz z warsztatami terenowymi dla 16 osób w ramach projektu pn. "Szansa dla uczniów i uczennic - kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Wojciech Jaszewski 2018-03-14 11:51:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 692/18 z dnia 1 marca 2018 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Brusach OPR.2110.1.2018 Adam Mochol 2018-03-14 10:16:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji Nr GP.6220.11.2016 z dnia 30 stycznia 2017 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni solarnej o mocy 1 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 140, obręb ewidencyjny Huta, gmina Brusy" Adam Mochol 2018-03-13 15:04:39 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Brus o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Wojciech Jaszewski 2018-03-13 13:18:35 dodanie dokumentu
Pomoc publiczna Mirosława Lubinska 2018-03-09 13:45:24 edycja dokumentu
Dostęp do informacji publicznej Adam Mochol 2018-03-09 12:58:33 dodanie dokumentu
Dostęp do informacji publicznej Adam Mochol 2018-03-09 12:58:09 usunięcie dokument
Dostęp do informacji publicznej Adam Mochol 2018-03-09 12:46:07 dodanie dokumentu
Dostęp do informacji publicznej Adam Mochol 2018-03-09 12:45:34 usunięcie dokument
Dostęp do informacji publicznej Adam Mochol 2018-03-09 12:44:32 edycja dokumentu
Dostęp do informacji publicznej Adam Mochol 2018-03-09 12:42:58 usunięcie załacznika
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody w miejscowości Giełdon, gmina Brusy Wojciech Jaszewski 2018-03-09 11:10:28 edycja dokumentu
Konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału miasta i gminy Brusy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Wojciech Jaszewski 2018-03-09 11:10:17 edycja dokumentu
Konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału miasta i gminy Brusy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Wojciech Jaszewski 2018-03-09 11:10:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 683/18 z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Miejskim w Brusach w 2018 roku Adam Mochol 2018-03-09 08:53:36 dodanie dokumentu
protokół z XXIV sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się w dniu 26 stycznia 2018 roku Adam Mochol 2018-03-07 09:42:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 688/18 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji Adam Mochol 2018-03-07 09:34:52 dodanie dokumentu
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody w miejscowości Giełdon, gmina Brusy Wojciech Jaszewski 2018-03-02 14:37:02 dodanie dokumentu
Konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału miasta i gminy Brusy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Wojciech Jaszewski 2018-03-02 14:06:24 dodanie dokumentu
Konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału miasta i gminy Brusy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Wojciech Jaszewski 2018-03-02 14:04:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 691/18 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację zadania pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 08. Konwersja, Działania 08.04 wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" Adam Mochol 2018-03-01 14:31:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 690/18 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację w systemie "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn. "Odwodnienie miasta Brusy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" Adam Mochol 2018-03-01 14:30:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 691/18 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację zadania pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 08. Konwersja, Działania 08.04 wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" Adam Mochol 2018-03-01 14:28:31 dodanie dokumentu