Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
RB - N Mirosława Lubinska 2018-02-07 11:06:30 dodanie dokumentu
RB - NDS Mirosława Lubinska 2018-02-07 11:06:18 dodanie dokumentu
RB - PDP Mirosława Lubinska 2018-02-07 11:06:09 dodanie dokumentu
RB - ST Mirosława Lubinska 2018-02-07 11:05:48 dodanie dokumentu
RB - UN Mirosława Lubinska 2018-02-07 11:05:25 dodanie dokumentu
RB - UZ Mirosława Lubinska 2018-02-07 11:05:04 dodanie dokumentu
WPF 2018r. Mirosława Lubinska 2018-02-06 12:49:51 dodanie dokumentu
Opinia RIO w sprawie opinii o: możliwości sfinasowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Brusach na 2018 rok oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brusy na lata 2018-2027 wynikajacej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Mirosława Lubinska 2018-02-06 12:46:40 dodanie dokumentu
Opinia RIO w sprawie opinii o: możliwości sfinasowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Brusach na 2018 rok oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brusy na lata 2018-2027 wynikajacej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Mirosława Lubinska 2018-02-06 12:45:01 edycja dokumentu
Opinia RIO w sprawie opinii o: możliwości sfinasowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Brusach na 2018 rok oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brusy na lata 2018-2027 wynikajacej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Mirosława Lubinska 2018-02-06 12:42:54 edycja dokumentu
Opinia RIO w sprawie opinii o: możliwości sfinasowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Brusach na 2018 rok oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Brusy na lata 2018-2027 wynikajacej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Mirosława Lubinska 2018-02-06 12:40:09 edycja dokumentu
Budżet Gminy Brusy na 2018r. Mirosława Lubinska 2018-02-06 12:39:33 edycja dokumentu
Przeznaczenie kontenerów socjalnych, będących własnością Gminy Brusy do oddania w użyczenie na czas określony rodzinom poszkodowanym w Gminie Brusy wskutek nawałnicy w dniu 11/12 sierpnia 2017 roku z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb socjalno-bytowych Adam Mochol 2018-02-02 10:25:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 672/18 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnych w Gminie Brusy Adam Mochol 2018-02-01 14:29:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 675/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym nam zadania zlecone z zakresu administracji Adam Mochol 2018-02-01 12:49:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/228/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027 Adam Mochol 2018-02-01 08:44:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/229/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brusy na rok 2018 Adam Mochol 2018-02-01 08:43:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/230/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Adam Mochol 2018-02-01 08:41:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/231/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brusy na lata 2018-2022" Adam Mochol 2018-02-01 08:38:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/232/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy Adam Mochol 2018-02-01 08:37:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/233/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości w Rudzinach Adam Mochol 2018-02-01 08:36:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/234/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody z terenu Gminy Brusy Adam Mochol 2018-02-01 08:35:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/235/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zniesienia formy ochrony z części pomnika przyrody w miejscowości Orlik, gmina Brusy Adam Mochol 2018-02-01 08:33:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/236/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Brusy jest organem rejestrującym Adam Mochol 2018-02-01 08:32:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/237/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej dla niepublicznych przedszkoli, dla których Gmina Brusy jest organem rejestrującym Adam Mochol 2018-02-01 08:29:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/238/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Brusy publicznym przedszkolu, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych Adam Mochol 2018-02-01 08:27:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/239/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brusy Adam Mochol 2018-02-01 08:21:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 674/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 r. Adam Mochol 2018-01-31 09:38:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 673/18 z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027 Adam Mochol 2018-01-31 08:04:41 dodanie dokumentu
Podatek od nieruchomości Adam Mochol 2018-01-30 13:13:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 668/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania środka trwałego obejmującego sieć wodociągową wybudowaną w ramach zadania pn. "Budowa ul. Harcerskiej i ul. Wybickiego w Brusach" do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach Adam Mochol 2018-01-30 09:17:04 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie dzieci w przedszkolu publicznym na 2018 rok Adam Mochol 2018-01-29 14:57:44 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie dzieci w przedszkolu publicznym na 2018 rok Adam Mochol 2018-01-29 14:57:18 usunięcie dokument
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie dzieci w przedszkolu publicznym na 2018 rok Adam Mochol 2018-01-29 14:57:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie dzieci w przedszkolu publicznym Adam Mochol 2018-01-29 14:56:33 usunięcie dokument
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie dzieci w przedszkolu publicznym Adam Mochol 2018-01-29 14:55:49 dodanie dokumentu
Protokół kontroli Archiwum Państwowego w Bydgoszczy - kontrola stanu zachowania i zewidencjonowania ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych stanu cywilnego. Adam Mochol 2018-01-29 14:46:11 dodanie dokumentu
Protokół kontroli Archiwum Państwowego w Bydgoszczy - sprawdzenie prawidłowości klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji znajdującej się w archiwum zakładowym, prowadzenia środków ewidencji, stanu technicznego dokumentacji, warunków jej przechowywania i zabezpieczenia Adam Mochol 2018-01-29 14:43:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 671/18 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok Adam Mochol 2018-01-29 13:44:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 669/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach na 2018 rok Adam Mochol 2018-01-29 11:58:26 dodanie dokumentu