Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Beata Zblewska 2017 rok Adam Mochol 2018-06-12 12:00:48 dodanie dokumentu
Witold Ossowski 2017 rok Adam Mochol 2018-06-12 11:59:00 edycja dokumentu
Witold Ossowski 2017 rok Adam Mochol 2018-06-12 11:58:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 734/18 Burmistrza Brus z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2018 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Wojciech Jaszewski 2018-06-11 10:42:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 731/18 z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu gminnego konkursu plastycznego Adam Mochol 2018-06-08 12:35:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 734/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2018 roku Adam Mochol 2018-06-08 12:32:48 dodanie dokumentu
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach Adam Mochol 2018-06-08 07:50:33 edycja dokumentu
Wniosek o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy Wojciech Jaszewski 2018-06-07 13:24:58 edycja dokumentu
Wniosek o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy Wojciech Jaszewski 2018-06-07 13:24:14 usunięcie załacznika
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach Adam Mochol 2018-06-07 11:00:54 dodanie dokumentu
Taryfa za wodę i ścieki Adam Mochol 2018-06-07 10:48:23 usunięcie dokument
Taryfa za wodę i ścieki Adam Mochol 2018-06-07 10:48:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 732/18 z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów "Piękna Wieś Pomorska 2018" oraz "Piękna posesja nierolnicza na terenie miasta i gminy Brusy" Adam Mochol 2018-06-07 09:37:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 732/18 z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów "Piękna Wieś Pomorska 2018" oraz "Piękna posesja nierolnicza na terenie miasta i gminy Brusy" Adam Mochol 2018-06-07 09:36:47 dodanie dokumentu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrza Brus z tytułu wykonania budżetu za 2017r. Mirosława Lubinska 2018-06-07 08:22:40 dodanie dokumentu
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017r. Mirosława Lubinska 2018-06-07 08:21:53 dodanie dokumentu
Pomoc publiczna w zakresie rolnictwa i rybołówstwa Mirosława Lubinska 2018-06-06 10:14:58 edycja dokumentu
Pomoc publiczna Mirosława Lubinska 2018-06-06 07:20:55 edycja dokumentu
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Adam Mochol 2018-06-05 14:56:05 edycja dokumentu
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Adam Mochol 2018-06-05 14:54:45 edycja dokumentu
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Wojciech Jaszewski 2018-06-05 12:57:52 edycja dokumentu
Remont dróg gminnych uszkodzonych w wyniku nawałnicy Ewa Mochol 2018-06-05 10:34:01 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 730/18 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r." Adam Mochol 2018-06-04 08:55:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 729/18 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" Adam Mochol 2018-06-04 08:49:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 729/18 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" Adam Mochol 2018-06-04 08:48:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 728/18 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Odbudowę wiat rekreacyjnych na terenie gminy Brusy" Adam Mochol 2018-06-04 08:42:58 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Brusy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2017 Wojciech Jaszewski 2018-05-30 15:02:08 dodanie dokumentu
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Wojciech Jaszewski 2018-05-30 12:29:07 dodanie dokumentu
Gmina Brusy. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r. Ewa Mochol 2018-05-29 15:49:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 725/18 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Remont dróg gminnych uszkodzonych w wyniku nawałnicy" Adam Mochol 2018-05-29 12:16:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 723/18 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ulicy Kościelnej i parkingu przy ul. Czerskiej w Kosobudach" Adam Mochol 2018-05-29 12:15:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 723/18 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Remont dróg gminnych uszkodzonych w wyniku nawałnicy" Adam Mochol 2018-05-29 12:13:20 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 723/18 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Remont dróg gminnych uszkodzonych w wyniku nawałnicy" Adam Mochol 2018-05-29 12:09:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 724/18 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy - Żabno oraz budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno"? Etap I" współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020" Adam Mochol 2018-05-29 12:05:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 726/18 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie powołania wspólnego inspektora ochrony danych osobowych w gminie Brusy Adam Mochol 2018-05-28 14:56:27 dodanie dokumentu
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ewa Mochol 2018-05-25 14:29:19 dodanie dokumentu
Wydział Środowiska i Rolnictwa Adam Mochol 2018-05-25 08:20:37 dodanie dokumentu
Wydział Środowiska i Rolnictwa Adam Mochol 2018-05-25 08:19:08 usunięcie dokument
Wydział Środowiska i Rolnictwa Adam Mochol 2018-05-25 08:19:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie 720/18 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia epizodu praktycznego w ramach powiatowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "SOSNA-2018" jako miejskiego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem ?BRUSY-2018" Adam Mochol 2018-05-25 08:11:14 dodanie dokumentu