Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXIV/233/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości w Rudzinach Adam Mochol 2018-02-01 08:36:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/234/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody z terenu Gminy Brusy Adam Mochol 2018-02-01 08:35:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/235/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zniesienia formy ochrony z części pomnika przyrody w miejscowości Orlik, gmina Brusy Adam Mochol 2018-02-01 08:33:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/236/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Brusy jest organem rejestrującym Adam Mochol 2018-02-01 08:32:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/237/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej dla niepublicznych przedszkoli, dla których Gmina Brusy jest organem rejestrującym Adam Mochol 2018-02-01 08:29:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/238/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Brusy publicznym przedszkolu, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych Adam Mochol 2018-02-01 08:27:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/239/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brusy Adam Mochol 2018-02-01 08:21:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 674/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 r. Adam Mochol 2018-01-31 09:38:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 673/18 z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027 Adam Mochol 2018-01-31 08:04:41 dodanie dokumentu
Podatek od nieruchomości Adam Mochol 2018-01-30 13:13:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 668/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania środka trwałego obejmującego sieć wodociągową wybudowaną w ramach zadania pn. "Budowa ul. Harcerskiej i ul. Wybickiego w Brusach" do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach Adam Mochol 2018-01-30 09:17:04 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie dzieci w przedszkolu publicznym na 2018 rok Adam Mochol 2018-01-29 14:57:44 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie dzieci w przedszkolu publicznym na 2018 rok Adam Mochol 2018-01-29 14:57:18 usunięcie dokument
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie dzieci w przedszkolu publicznym na 2018 rok Adam Mochol 2018-01-29 14:57:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie dzieci w przedszkolu publicznym Adam Mochol 2018-01-29 14:56:33 usunięcie dokument
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie dzieci w przedszkolu publicznym Adam Mochol 2018-01-29 14:55:49 dodanie dokumentu
Protokół kontroli Archiwum Państwowego w Bydgoszczy - kontrola stanu zachowania i zewidencjonowania ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych stanu cywilnego. Adam Mochol 2018-01-29 14:46:11 dodanie dokumentu
Protokół kontroli Archiwum Państwowego w Bydgoszczy - sprawdzenie prawidłowości klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji znajdującej się w archiwum zakładowym, prowadzenia środków ewidencji, stanu technicznego dokumentacji, warunków jej przechowywania i zabezpieczenia Adam Mochol 2018-01-29 14:43:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 671/18 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok Adam Mochol 2018-01-29 13:44:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 669/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach na 2018 rok Adam Mochol 2018-01-29 11:58:26 dodanie dokumentu
Realizacja zadania pn. Pomorskie szlaki kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 08. Konwersja, Działania 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ewa Mochol 2018-01-26 15:12:06 dodanie dokumentu
Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Odwodnienie miasta Brusy dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ewa Mochol 2018-01-26 11:42:27 dodanie dokumentu
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Wojciech Jaszewski 2018-01-25 14:43:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 667/18 z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w Gminie Brusy na 2018 rok Adam Mochol 2018-01-25 10:22:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 659/18 z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia stawki za ogrzewanie mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej w Męcikale Adam Mochol 2018-01-25 10:13:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 658/18 z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia stawki za ogrzewanie mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach Adam Mochol 2018-01-25 09:47:15 dodanie dokumentu
Informacja pokontrolna Nr RPPM.03.02.01-22-0126/15-001 - dot. projektu pn. "Szansa dla uczniów i uczennic - kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych" Adam Mochol 2018-01-25 08:49:12 dodanie dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Brusach Adam Mochol 2018-01-25 08:41:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 666/18 z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Brusach Adam Mochol 2018-01-25 08:39:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 665/18 z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Adam Mochol 2018-01-24 08:51:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 664/18 z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu sprawdzeń na 2018 r. w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Brusach Adam Mochol 2018-01-19 15:02:43 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz wymagane dokumenty Adam Mochol 2018-01-19 14:54:24 edycja dokumentu
Postępowanie w razie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Adam Mochol 2018-01-19 14:29:45 edycja dokumentu
Postępowanie w razie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Adam Mochol 2018-01-19 14:29:24 edycja dokumentu
Postępowanie w razie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Adam Mochol 2018-01-19 14:26:46 edycja dokumentu
Postępowanie w razie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Adam Mochol 2018-01-19 14:26:06 edycja dokumentu
Zameldowanie na pobyt stały Adam Mochol 2018-01-19 14:12:30 edycja dokumentu
Zameldoawnie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące Adam Mochol 2018-01-19 14:10:39 edycja dokumentu
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały Adam Mochol 2018-01-19 14:08:02 edycja dokumentu
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy Adam Mochol 2018-01-19 14:04:50 edycja dokumentu