Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Prowadzone rejestry Adam Mochol 2018-04-17 11:06:11 edycja dokumentu
Raport z czynności kontrolnych Nr 11/313,322,323/0005/18 PROW na lata 2007-2013 dot. "Budowy budynku kulturalno-sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lubnia". Adam Mochol 2018-04-17 09:37:03 edycja dokumentu
Raport z czynności kontrolnych Nr 11/413/0006/18 PROW na lata 2007-2013 dot. "Adaptacji wraz z przebudową i rozbudową budynku po byłej rozlewni mleka w Cyzczkowach na potrzeby socjalno-sportowe". Adam Mochol 2018-04-17 09:36:46 edycja dokumentu
Raport z czynności kontrolnych Nr 11/413/0006/18 PROW na lata 2007-2013 dot. "Adaptacji wraz z przebudową i rozbudową budynku po byłej rozlewni mleka w Cyzczkowach na potrzeby socjalno-sportowe". Adam Mochol 2018-04-17 09:36:04 dodanie dokumentu
Raport z czynności kontrolnych Nr 11/313,322,323/0005/18 PROW na lata 2007-2013 dot. "Budowy budynku kulturalno-sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lubnia". Adam Mochol 2018-04-17 09:33:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 708/18 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027 Adam Mochol 2018-04-16 12:10:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 703/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji Adam Mochol 2018-04-16 08:29:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 703/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji Adam Mochol 2018-04-16 08:28:42 usunięcie dokument
Podatek od nieruchomości Adam Mochol 2018-04-09 12:04:22 edycja dokumentu
Plan kontroli Adam Mochol 2018-04-09 12:03:41 edycja dokumentu
Plan kontroli Adam Mochol 2018-04-09 12:03:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 705/18 z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Ty i Ja" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Adam Mochol 2018-04-09 11:33:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 705/18 z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Ty i Ja" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Adam Mochol 2018-04-09 11:32:37 dodanie dokumentu
Pomoc publiczna Mirosława Lubinska 2018-04-09 07:14:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 697/18 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 329/16 Burmistrza Brus z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zasad i trybu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnianych lub przekazywanych przez Urząd Miejski w Brusach Adam Mochol 2018-04-06 13:11:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 696/18 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2018 jednostek organizacyjnych Gminy Brusy Adam Mochol 2018-04-06 12:49:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 702/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 302/16 Burmistrza Brus z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego działającego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brusach Adam Mochol 2018-04-06 11:14:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/254/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klas III i uczniom niektórych oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Czapiewicach oraz uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Męcikale, w roku szkolnym 2018/2019 Adam Mochol 2018-04-05 14:16:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/253/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach do roku 2023 Adam Mochol 2018-04-05 14:12:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/252/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych Adam Mochol 2018-04-05 14:10:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/251/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej w Orliku w drodze bezprzetargowej Adam Mochol 2018-04-05 14:07:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/250/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Brusy na lata 2016-2019" Adam Mochol 2018-04-05 14:06:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/249/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Brusy na 2018 rok Adam Mochol 2018-04-05 14:05:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/248/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027 Adam Mochol 2018-04-05 14:00:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/247/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 206025G w miejscowości Kosobudy i Kosobudy-Wybudowanie" realizowane go z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Adam Mochol 2018-04-05 13:59:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/246/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia" Adam Mochol 2018-04-05 13:56:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/245/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskie w Brusach na 2018 rok Adam Mochol 2018-04-05 13:52:29 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka w Orliku Adam Mochol 2018-04-05 08:09:28 dodanie dokumentu
Dokumentacja projektowa ulic w centrum Brus Ewa Mochol 2018-04-04 14:26:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 703/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji Adam Mochol 2018-04-04 09:54:36 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Brus o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Wojciech Jaszewski 2018-03-30 10:04:56 dodanie dokumentu
WZÓR oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta Adam Mochol 2018-03-29 12:29:55 dodanie dokumentu
WZÓR oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta Adam Mochol 2018-03-29 12:29:29 usunięcie dokument
Dostawa wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach realizacji projektu pn. Szansa dla uczniów i uczennic - kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Ewa Mochol 2018-03-29 10:59:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 701/18 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu "Piękna posesja nierolnicza na terenie miasta i gminy Brusy" Adam Mochol 2018-03-29 10:54:08 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Brusach Adam Mochol 2018-03-29 10:20:58 edycja dokumentu
2019 Adam Mochol 2018-03-29 09:04:57 usunięcie dokument
gfhdghdfgf Adam Mochol 2018-03-29 09:00:27 usunięcie dokument
fsdfgsdfgsdfgsd Adam Mochol 2018-03-29 08:59:59 edycja dokumentu
fsdfgsdfgsdfgsd Adam Mochol 2018-03-29 08:58:52 edycja dokumentu