Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Olgierd Chylewski Adam Mochol 2017-06-23 15:01:44 edycja dokumentu
Olgierd Chylewski Adam Mochol 2017-06-23 15:01:14 edycja dokumentu
Olgierd Chylewski Adam Mochol 2017-06-23 15:00:25 edycja dokumentu
Beata Zblewska Adam Mochol 2017-06-23 14:43:15 edycja dokumentu
Beata Zblewska Adam Mochol 2017-06-23 14:39:46 edycja dokumentu
Beata Zblewska Adam Mochol 2017-06-23 14:38:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 512/17 z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 rok + załączniki Adam Mochol 2017-06-23 14:34:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 512/17 z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 rok + załączniki Adam Mochol 2017-06-23 14:34:02 dodanie dokumentu
Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej nr 2610G Ewa Mochol 2017-06-23 14:03:25 dodanie dokumentu
Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 206025G w miejscowościach Kosobudy i Kosobudy - Wybudowanie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, PROW na lata 2014-2020 Ewa Mochol 2017-06-22 11:29:24 dodanie dokumentu
Uchwała nr XIX/189/17 z dnia 07.06.2017r. Mirosława Lubinska 2017-06-22 11:27:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 513/17 z dnia 19.06.2017r. Mirosława Lubinska 2017-06-22 11:26:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 512/17 z dnia 19.06.2017r. Mirosława Lubinska 2017-06-22 11:22:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 508/17 z dnia 08.06.2017r. Mirosława Lubinska 2017-06-22 11:07:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 506/17 z dnia 07.06.2017r. Mirosława Lubinska 2017-06-22 11:05:15 dodanie dokumentu
Uchwała nr XIX/188/17 z dnia 07.06.2017r. Mirosława Lubinska 2017-06-22 11:03:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 513/17 z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zdania zlecone z zakresu administracji Adam Mochol 2017-06-22 08:22:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 513/17 z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2017 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zdania zlecone z zakresu administracji Adam Mochol 2017-06-22 08:20:40 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Adam Mochol 2017-06-21 14:56:57 edycja dokumentu
Ogłoszenie w sprawie otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Adam Mochol 2017-06-21 14:56:50 edycja dokumentu
Ogłoszenie w sprawie otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Adam Mochol 2017-06-21 14:56:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 514/17 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Adam Mochol 2017-06-21 14:49:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 511/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyboru kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Leśnie Adam Mochol 2017-06-21 13:43:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 510/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyboru kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Męcikale Adam Mochol 2017-06-21 13:39:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 509/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyboru kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Czapiewicach Adam Mochol 2017-06-21 13:36:47 dodanie dokumentu
protokół z XIX sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się w dniu 7 czerwca 2017r. Joanna Kobus 2017-06-21 10:37:34 dodanie dokumentu
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ewa Mochol 2017-06-20 12:56:40 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Adam Mochol 2017-06-19 12:43:39 dodanie dokumentu
uchwała Nr XIX/194/17 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia ? Umowy Partnerskiej Nr IFZ.041.2.2.2017 z dnia 25.05.2017r. zawartej pomiędzy Gminą Brusy a Zaborskim Towarzystwem Naukowym w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pn.: ?Rewitalizacja części miasta Brusy? Joanna Kobus 2017-06-19 09:10:51 dodanie dokumentu
uchwała Nr XIX/193/17 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia ? Umowy Partnerskiej Nr IFZ.041.2.1.2017 z 26 kwietnia 2017r. zawartej pomiędzy Gminą Brusy a Gminą Konarzyny w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: ?Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny? Joanna Kobus 2017-06-19 09:09:42 dodanie dokumentu
uchwała Nr XIX/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brusy na lata 2017-2023 Joanna Kobus 2017-06-19 09:08:12 dodanie dokumentu
uchwała Nr XIX/191/17 w sprawie najmu części nieruchomości komunalnej w Brusach w drodze bezprzetargowej Joanna Kobus 2017-06-19 09:06:50 dodanie dokumentu
uchwała Nr XIX/190/17 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Joanna Kobus 2017-06-19 09:05:50 dodanie dokumentu
uchwała Nr XIX/189/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2017 ? 2022 Joanna Kobus 2017-06-19 09:03:56 dodanie dokumentu
uchwała Nr XIX/188/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 rok Joanna Kobus 2017-06-19 09:02:38 dodanie dokumentu
uchwała Nr XIX/187/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach za 2016 r. Joanna Kobus 2017-06-19 09:00:53 dodanie dokumentu
uchwała Nr XIX/186/17 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2016 rok Joanna Kobus 2017-06-19 08:59:02 dodanie dokumentu
uchwała Nr XIX/185/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2016 r. Joanna Kobus 2017-06-19 08:58:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 503/17 z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Piękna Wieś Pomorska 2017" Adam Mochol 2017-06-13 12:56:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 500/1/17 z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach Adam Mochol 2017-06-13 12:35:26 dodanie dokumentu