Mapa serwisu

Urząd Miejski w Brusach

|---Dane teleadresowe

|---Numery rachunków bankowych

|---Burmistrz Brus

|---Zastępca Burmistrza Brus

|---Sekretarz Gminy Brusy

|---Skarbnik Gminy Brusy

|---Wydziały

      |---Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Przedsiębiorcami

      |---Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii

      |---Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych

      |---Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

      |---Samodzielne stanowisko ds. Zarzadzania Informatycznego

      |---Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych

      |---Samodzielne stanowisko ds. Kontroli

      |---Samodzielne stanowisko ds. Ewidencji Ludności

      |---Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

      |---Wydział Organizacyjno-Prawny

      |---Wydział Komunikacji Społecznej

      |---Wydział Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych

      |---Wydział Gospodarki Przestrzennej

      |---Wydział Budżetu i Finansów

      |---Wydział Środowiska i Rolnictwa

|---Regulamin Organizacyjny Urzędu

|---Załatwianie spraw

      |---Gospodarka Przestrzenna

            |---Zajęcie pasa drogowego

            |---Ochrona środowiska, rolnictwo

                  |---Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

                  |---Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

                  |---Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

                  |---Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

                  |---Udostepnienie informacji o środowisku i jego ochronie

            |---Gospodarka mieszkaniowa

            |---Gospodarka nieruchomościami

                  |---Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

                  |---Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku

                  |---Wydzierżawianie gruntów gminnych

            |---Zagospodarowanie przestrzenne

                  |---Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                  |---Decyzja o warunkach zabudowy

                  |---Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

                  |---Zaświadczenie o przeznaczeniu działki

            |---Gospodarka odpadami komunalnymi

      |---Budżet i Finanse

      |---Sprawy Obywatelskie

            |---Działalność Gospodarcza

                  |---Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

                  |---Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

                  |---Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

            |---Sporządzanie Testamentu

            |---Obrona Cywilna

                  |---Postępowanie w sprawie ustalenia i wypłacenia świadczenia rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

                  |---Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

                  |---Uznanie żołnierza (poborowego) za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

            |---Dowody Osobiste

            |---Ewidencja Ludności

            |---Urząd Stanu Cywilnego

                  |---Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 1 lipca 2009 r. z kraju spoza Unii Europejskiej

                  |---Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 maja 2004 r. w państwach Unii Europejskiej

                  |---Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

                  |---Zmiana imion i nazwisk

                  |---Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

                  |---Odtworzenie treści dokumentu stanu cywilnego

                  |---Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

                  |---Sprostowanie aktu stanu cywilnego

                  |---Transkrypcja (wpisanie) zagranicznych aktów do polskich ksiąg stanu cywilnego

                  |---Rejestracja zgonów

                  |---Rejestracja urodzeń

                  |---Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

                  |---Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego w USC

                  |---Rejestracja małżeństwa

                  |---Dokumenty wydawane z rejestru stanu cywilnego

      |---Środowisko i Rolnictwo

            |---Ochrona środowiska, rolnictwo

            |---Gospodarka odpadami komunalnymi

      |---Nieodpłatna pomoc prawna

|---Dokumenty do pobrania

      |---Testament

      |---Udostępnienie informacji publicznej

      |---Działalność Gospodarcza

      |---Ewidencja ludności

      |---Urząd Stanu Cywilnego

      |---Wydział Budżetu i Finansów

      |---Wydział Gospodarki Przestrzennej

      |---Wydział Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych

      |---Wydział Organizacyjno - Prawny

|---Prowadzone rejestry i archiwa

|---Oferty pracy

      |---Oferty pracy w jednostkach podległych Urzędowi Miejskiemu w Brusach

      |---Oferty pracy w Urzędzie Miejskim w Brusach

            |---2019

            |---2018

            |---2016

|---Skargi i wnioski

|---Petycje do Burmistrza Brus

|---Ochrona danych osobowych

|---Protokoły z kontroli

      |---Kontrole zewnętrzne

            |---2018

                  |---Kontrola Wody Polskie

                  |---Kontrola RIO

            |---2017

                  |---Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych - KP PSP w Chojnicach

            |---2016

            |---2015

            |---2014

      |---Kontrole Komisji Rewizyjnej

            |---Posiedzenia

            |---Plan pracy komisji

            |---Skład komisji

      |---Kontrole realizowane przez Burmistrza

            |---2015

            |---2018

            |---2016

Rada Miejska w Brusach

|---Uchwały

      |---Kadencja 2002-2006

      |---Kadencja 2006-2010

      |---Kadencja 2010-2014

      |---Kadencja 2014-2018

            |---uchwały 2014 r.

            |---Uchwały 2015 r.

            |---uchwały 2016 r.

            |---uchwały 2018 r.

            |---uchwały 2017 r.

      |---Kadencja 2018-2023

            |---uchwały 2019 r.

            |---uchwały 2018 r.

|---Skład Rady

      |---Kadencja 2018-2023

            |---Zbigniew Łącki

            |---Witold Jaszewski

            |---Tomasz Dorszyński

            |---Olgierd Chylewski

            |---Michał Szczepański

            |---Michał Kin

            |---Marzena Leszczyńska

            |---Marek Zblewski

            |---Marek Daniłko

            |---Marcin Cysewski

            |---Emilia Warnke

            |---Dariusz Rutowski

            |---Bernadeta Niebrzydowska

            |---Andrzej Wiecki

            |---Andrzej Kulesza

      |---Kadencja 2014-2018

            |---Wiceprzewodniczący Rady

            |---Przewodniczący Rady

                  |---Beata Zblewska

            |---skład Rady Miejskiej w Brusach

                  |---Marek Zblewski

                  |---Beata Zblewska

                  |---Andrzej Wiecki

                  |---Zbigniew Szczepański

                  |---Leszek Skwierawski

                  |---Bernadeta Niebrzydowska

                  |---Bartosz Michnowski

                  |---Zbigniew Łącki

                  |---Marzena Leszczyńska

                  |---Michał Kin

                  |---Andrzej Kulesza

                  |---Marek Daniłko

                  |---Olgierd Chylewski

                  |---Adam Bartkowski

                  |---Arkadiusz Adamczyk

            |---plan pracy Komisji Rady Miejskiej w Brusach na 2018 rok

            |---plan pracy Komisji Rady Miejskiej w Brusach na 2017 rok

            |---plany pracy komisji Rady Miejskiej w Brusach na 2016

|---Komisje Rady Miejskiej

      |---Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

      |---Komisja Rolnictwa i Środowiska

      |---Komisja Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego

      |---Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej

      |---Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

      |---Komisja Budżetu i Finansów

      |---Kadencja 2014 - 2018

            |---Komisja Rewizyjna

                  |---skład Komisji Rewizyjnej

            |---Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Rodziny

            |---Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

                  |---Skład Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

            |---Komisja Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

                  |---Skład Komisji Rozwoju Gospodarczego Bezpieczeństwa Publicznego Rolnictwa i Ochrony Środowiska

            |---Komisja Budżetu i Finansów

                  |---Skład Komisji Budżetu i Finansów

      |---Komisja Rewizyjna

|---Protokoły z sesji

      |---Kadencja 2018-2023

            |---2018 rok

      |---Kadencja 2014-2018

|---Transmisja obrad

|---System Rada

|---Wyniki głosowań

|---Interpelacje

|---Petycje do Rady Miejskiej

Jednostki

|---Jednostki organizacyjne

      |---Zakład Gospodarki Komunalnej

      |---Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

      |---Gminny Zarząd Oświaty

            |---Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

      |---Centrum Kultury i Biblioteki

      |---Edukacja

            |---Przedszkola na terenie Gminy Brusy

            |---Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Brusy

                  |---Szkołę Podstawową im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni

                  |---Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brusach

                  |---Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach

                  |---Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach

                  |---Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie

                  |---Szkoła Podstawowa w Męcikale

                  |---Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach

                  |---Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach

                  |---Szkoła Podstawowa w Zalesiu

|---Jednostki pomocnicze

      |---Osiedla na terenie miasta Brusy

      |---Sołectwa na terenie gminy Brusy

            |---Sołectwo Żabno

            |---Sołectwo Zalesie

            |---Sołectwo Wielkie Chełmy

            |---Sołectwo Skoszewo

            |---Sołectwo Rolbik

            |---Sołectwo Przymuszewo

            |---Sołectwo Orlik

            |---Sołectwo Męcikał

            |---Sołectwo Małe Gliśno

            |---Sołectwo Małe Chełmy

            |---Sołectwo Lubnia

            |---Sołectwo Leśno

            |---Sołectwo Kosobudy

            |---Sołectwo Kinice

            |---Sołectwo Huta

            |---Sołectwo Główczewice

            |---Sołectwo Gacnik

            |---Sołectwo Czyczkowy

            |---Sołectwo Czarnowo

            |---Sołectwo Czarniż

            |---Sołectwo Czapiewice

            |---Sołectwo Brusy-Wybydowanie

            |---Sołectwo Brusy-Jaglie

Burmistrz

|---Kompetencje

|---Zarządzenia

      |---Kadencja 2002-2006

      |---Kadencja 2006-2010

      |---Kadencja 2010-2014

      |---Kadencja 2018-2023

            |---Zarządzenia 2019 r.

            |---Zarządzenia 2018 r.

      |---Kadencja 2014-2018

            |---Zarządzenia 2014 r.

            |---Zarządzenia 2015 r.

            |---Zarządzenia 2018 r.

            |---Zarządzenia 2017 r.

            |---Zarządzenia 2016 r.

Budżet

|---Informacje o stanie mienia komunalnego

|---Budżet Gminy

      |---2019r.

            |---Budżet Gminy Brusy na 2019r.

            |---Budżet Gminy Brusy - ZMIANY 2019r.

      |---2018r.

            |--- Budżet Gminy Brusy - ZMIANY 2018r.

            |---Budżet Gminy Brusy na 2018r.

      |---2017r.

            |---Budżet Gminy Brusy na 2017r.

            |---Budżet Gminy Brusy - ZMIANY 2017r.

      |---2016r.

            |---Budżet Gminy Brusy na 2016r.

            |---Budżet Gminy Brusy - ZMIANY 2016r.

                  |---Zarządzenie nr 244/16 z dnia 28.01.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 245/16 z dnia 28.01.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 255/16 z dnia 29.02.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 256/16 z dnia 29.02.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 260/16 z dnia 04.03.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 261/16 z dnia 04.03.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 268/16 z dnia 31.03.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 269/16 z dnia 31.03.2016r.

                  |---Uchwała nr XI/94/16 z dnia 15.04.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 283/16 z dnia 15.04.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 284/16 z dnia 18.04.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 285/16 z dnia 18.04.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 290/16 z dnia 27.04.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 291/16 z dnia 27.04.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 436/16 z dnia 28.12.2016r.

                  |---Uchwała nr XVI/147/16 z dnia 28.12.2016r.

                  |--- Zarządzenie nr 428/16 z dnia 13.12.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 427/16 z dnia 13.12.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 423/16 z dnia 30.11.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 420/16 z dnia 30.11.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 417/16 z dnia 30.11.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 419/16 z dnia 30.11.2016r.

                  |---Uchwała nr XV/143/16 z dnia 30.11.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 409/16 z dnia 14.11.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 408/16 z dnia 14.11.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 401/16 z dnia 31.10.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 400/16 z dnia 31.10.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 398/16 z dnia 20.10.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 397/16 z dnia 20.10.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 394/16 z dnia 10.10.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 385/16 z dnia 27.09.2016r.

                  |---Uchwała nr XIV/136/16 z dnia 27.09.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 380/16 z dnia 15.09.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 378/16 z dnia 15.09.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 376/16 z dnia 14.09.2016r.

                  |---Uchwała nr XIII/126/16 z dnia 14.09.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 372/16 z dnia 31.08.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 371/16 z dnia 31.08.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 362/16 z dnia 19.08.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 361/16 z dnia 19.08.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 355/16 z dnia 29.07.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 354/16 z dnia 29.07.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 347/16 z dnia 12.07.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 346/16 z dnia 12.07.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 342/16 z dnia 30.06.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 341/16 z dnia 30.06.2016r

                  |---Zarządzenie nr 335/16 z dnia 28.06.2016r.

                  |---Uchwała nr XII/109/16 z dnia 28.06.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 313/16 z dnia 07.06.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 312/16 z dnia 07.06.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 305/16 z dnia 25.05.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 304/16 z dnia 25.05.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 300/16 z dnia 13.05.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 299/16 z dnia 13.05.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 295/16 z dnia 06.05.2016r.

                  |---Zarządzenie nr 294/16 z dnia 06.05.2016r.

      |---Budżet Gminy Brusy - ZMIANY 2015r.

            |---Zarządzenie nr 25/15 z dnia 02.01.2015r.

            |---Zarządzenie nr 26/15 z dnia 08.01.2015r.

            |---Zarządzenie nr 34/15 z dnia 27.01.2015r.

            |---Zarządzenie nr 35/15 z dnia 27.01.2015r.

            |---Zarządzenie nr 48/15 z dnia 13.03.2015r.

            |---Zarządzenie nr 49/15 z dnia 13.03.2015r.

            |---Uchwała nr IV/30/15 z dnia 30.03.2015r.

            |---Zarządzenie nr 58/15 z dnia 30.03.2015r.

            |---Zarządzenie nr 59/15 z dnia 31.03.2015r.

            |---Zarządzenie nr 59.1/15 z dnia 31.03.2015r.

            |---Zarządzenie nr 61/15 z dnia 31.03.2015r.

            |---Zarządzenie nr 66/15 z dnia 10.04.2015r.

            |---Zarządzenie nr 67/15 z dnia 10.04.2015r.

            |---Zarządzenie nr 69/15 z dnia 17.04.2015r.

            |---Zarządzenie nr 77/15 z dnia 29.04.2015r.

            |---Zarządzenie nr 78/15 z dnia 29.04.2015r

            |---Zarządzenie nr 81/15 z dnia 07.05.2015r.

            |---Zarządzenie nr 82/15 z dnia 07.05.2015r.

            |---Zarządzenie nr 85/15 z dnia 08.05.2015r.

            |---Zarządzenie nr 86/15 z dnia 08.05.2015r.

            |---Zarządzenie nr 90/15 z dnia 21.05.2015r.

            |---Zarządzenie nr 91/15 z dnia 21.05.2015r.

            |---Zarządzenie nr 99/15 z dnia 10.06.2015r.

            |---Uchwała nr V/35/15 z dnia 25.06.2015r.

            |---Zarządzenie nr 104/15 z dnia 25.06.2015r.

            |---Zarządzenie nr 110/15 z dnia 29.06.2015r.

            |---Zarządzenie nr 114/15 z dnia 29.06.2015r.

            |---Zarządzenie nr 127/15 z dnia 14.07.2015r.

            |---Zarządzenie nr 128/15 z dnia 14.07.2015r.

            |---Uchwała nr IX/84/15 z dnia 22.12.2015r.

            |---Zarządzenie nr 215/15 z dnia 04.12.2015r.

            |---Zarządzenie nr 213/15 z dnia 04.12.2015r.

            |---Uchwała nr VIII/83/15 z dnia 04.12.2015r.

            |---Zarządzenie nr 198/15 z dnia 20.11.2015r.

            |---Zarządzenie nr 197/15 z dnia 20.11.2015r.

            |---Zarządzenie nr 188/15 z dnia 30.10.2015r.

            |---Zarządzenie nr 184/15 z dnia 28.10.2015r

            |---Zarządzenie nr 183/15 z dnia 28.10.2015r.

            |---Zarządzenie nr 178/15 z dnia 21.10.2015r.

            |---Zarządzenie nr 177/15 z dnia 21.10.2015r.

            |---Zarządzenie nr 162/15 z dnia 29.09.2015r.

            |---Zarządzenie nr 161/15 z dnia 29.09.2015r.

            |---Zarządzenie nr 154/15 z dnia 01.09.2015r.

            |---Zarządzenie nr 151/15 z dnia 01.09.2015r.

            |---Zarządzenie nr 147/15 z dnia 28.08.2015r.

            |---Uchwała nr VI/57/15 z dnia 28.08.2015r.

            |---Zarządzenie nr 140/15 z dnia 18.08.2015r.

            |---Zarządzenie nr 139/15 z dnia 18.08.2015r.

            |---Zarządzenie nr 136/15 z dnia 07.08.2015r

            |---Zarządzenie nr 135/15 z dnia 07.08.2015r

            |---Zarządzenie nr 133/15 z dnia 28.07.2015r

            |---Zarządzenie nr 132/15 z dnia 28.07.2015r.

      |---Budżet Gminy Brusy na 2015r.

|---Projekty budżetu

      |---Projekt 2019r.

            |---Projekt budżetu gminy na 2019r.

            |---Projekt WPF gminy Brusy na lata 2019- 2027

            |---Opinie RIO

      |---Projekt 2018r.

            |---Projekt budżetu gminy Brusy na 2018r.

            |---Projekt WPF gminy Brusy na lata 2018-2022

            |---opinie RIO

      |---Projekt 2017r.

            |---Projekt budżetu gminy Brusy na 2017r.

            |---Projekt WPF gminy Brusy na lata 2017-2022

            |---opinie RIO

      |---Projekt 2016r.

            |---opinie RIO

                  |---Opinia RIO o projekcie uchwały o WPF gminy Brusy na lata 2016-2022

                  |---Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej gminy Brusy na 2016 rok

            |---Projekt WPF gminy Brusy na lata 2016-2022

            |---Projekt budżetu gminy Brusy na 2016r.

      |---Projekt 2015r.

            |---opinie RIO

                  |--- Opinia RIO o projekcie uchwały o WPF gminy Brusy na lata 2015-2022

                  |---Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej gminy Brusy na 2015 rok

            |---Projekt budżetu gminy Brusy na 2015r.

|---Sprawozdania z wykonania budzetu

      |--- Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

            |---Sprawozdania kwartalne

                  |---I kwartał 2014

                        |---Rb - NDS

                        |---Rb - Z

                        |---Rb - N

                        |---Rb - 30s

                        |---Rb - 28nws

                        |---Rb - 28s

                        |---Rb - 27s

                  |---II kwartał 2014

                        |---Rb - NDS

                        |---Rb - Z

                        |---Rb - N

                        |---Rb - 30s

                        |---Rb - 28nws

                        |---Rb - 28s

                        |---Rb - 27s

                  |---III kwartał 2014

                        |---Rb - 27s

                        |---Rb - 28s

                        |---Rb - 30s

                        |---Rb - N

                        |---Rb - Z

                        |---Rb -NDS

                  |---IV kwartał 2014

                        |---Rb - 27s

                        |---Rb - 28s

                        |---Rb - 30s

                        |---Rb - N

                        |---Rb - Z

                        |---Rb - NDS

                        |---Rb - PDP

                        |---Rb - ST

                        |---Rb - UZ

                        |---Rb - UN

            |---Informacja z wykonania budżetu Gminy Brusy za I półrocze 2014r.

            |---Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Brusy za 2014 rok

            |---Opinie RIO

                  |---w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2014r.

                  |---w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014r.

                  |---w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrza Brus z tytułu wykonania budżetu za 2014r.

      |---Sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

            |---Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Brusy za 2015 rok

            |---Informacja z wykonania budżetu Gminy Brusy za I półrocze 2015r.

                  |---Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w formie tabelarycznej i opisowej

                  |---Informacja za I półrocze 2015 r. z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Brusach.

                  |---Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w formie tabelarycznej.

                  |---Zestawienie jednorocznych zadań majątkowych wraz z informacją o stopniu ich realizacji w formie tabelarycznej i opisowej

                  |---Wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy w formie tabelarycznej za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.

                  |---Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. (tabela + opis)

                  |---Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. (tabela + opis)

                  |---INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

            |---Opinie RIO

                  |---w sprawie opinii o prawidłwości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej w Brusach na 2015-2022 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

                  |---w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrza Brus z tytułu wykonania budżetu za 2015r.

                  |---w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015r.

                  |---w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2015r.

            |---Sprawozdania kwartalne

                  |---IV kwartał 2015r.

                        |---Rb - Z

                        |---Rb - UZ

                        |---Rb - UN

                        |---Rb - ST

                        |---Rb - PDP

                        |---Rb - NDS

                        |---Rb - N

                        |---Rb - 30s

                        |---Rb - 28s

                        |---Rb - 27s

                  |---III kwartał 2015r.

                        |---Rb - NDS

                        |---Rb - Z

                        |---Rb - N

                        |---Rb - 30s

                        |---Rb - 28s

                        |---Rb - 27s

                  |---II kwartał 2015r.

                        |---Rb - NDS

                        |---Rb - Z

                        |---Rb - N

                        |---Rb - 30s

                        |---Rb - 28nws

                        |---Rb - 28s

                        |---Rb - 27s

                  |---I kwartał 2015r

                        |---Rb - NDS

                        |---Rb - Z

                        |---Rb - N

                        |---Rb - 30s

                        |---Rb - 28nws

                        |---Rb - 28s

                        |---Rb - 27s

      |---Sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

            |---Sprawozdania kwartalne

                  |---IV kwartał

                  |---III kwartał

                  |---II kwartał

                  |---I kwartał

            |---Opinie RIO

                  |---w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018r.

                  |---w sprawie opinii o prawidłwości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej w Brusach na 2018-2022 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

                  |---w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrza Brus z tytułu wykonania budżetu za 2018r.

                  |---w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2018r.

            |--- Informacja z wykonania budżetu Gminy Brusy za I półrocze 2018r.

                  |---INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

                  |---Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. (tabela + opis)

                  |---Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. (tabela + opis)

                  |---Wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy w formie tabelarycznej za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.

                  |--- Zestawienie jednorocznych zadań majątkowych wraz z informacją o stopniu ich realizacji w formie tabelarycznej i opisowej

                  |---Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w formie tabelarycznej.

                  |--- Informacja za I półrocze 2018 r. z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Brusach.

                  |---Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w formie tabelarycznej i opisowej

            |---Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Brusy za 2018 rok

      |---Sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok

            |---Sprawozdania kwartalne

                  |---IV kwartał

                  |---III kwartał

                  |---II kwartał

                  |---I kwartał

            |---Opinie RIO

                  |---w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017r.

                  |--- w sprawie opinii o prawidłwości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej w Brusach na 2017-2022 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

                  |---w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrza Brus z tytułu wykonania budżetu za 2017r.

                  |---w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2017r.

            |---Informacja z wykonania budżetu Gminy Brusy za I półrocze 2017r.

                  |---Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w formie tabelarycznej i opisowej

                  |---Informacja za I półrocze 2017 r. z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Brusach.

                  |---Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w formie tabelarycznej.

                  |---Zestawienie jednorocznych zadań majątkowych wraz z informacją o stopniu ich realizacji w formie tabelarycznej i opisowej

                  |---Wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy w formie tabelarycznej za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.

                  |---Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. (tabela + opis)

                  |---Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. (tabela + opis)

                  |---INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

            |---Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Brusy za 2017 rok

                  |---BUDŻET GMINY W UJĘCIU GRAFICZNYM

                  |---SPRAWOZDANIE ROCZNE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

                  |---POMOC PUBLICZNA, UMORZENIA, ULGI ,ODROCZENIA, ROZŁOŻENIE NA RATY

                  |---INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

                  |---ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

                  |---STAN NALEŻNOŚCI ZA OKRES od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

                  |---STAN ZOBOWIĄZAŃ ZA OKRES od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

                  |---WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WIELOLETNICH I ROCZNYCH ZA OKRES od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. STOPIEŃ ZAAWANSOWNIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

                        |---WPF

                              |---TABELA

                              |---OPIS

                        |---ROCZNE

                              |---TABELA

                              |---OPIS

                  |---WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA OKRES od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

                  |---REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA OKRES

                  |--- DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W OKRESIE od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

                  |---WYKONANIE WYDATKÓW ZA OKRES od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (tabela + opis + Fundusz Sołecki)

                        |---TABELA

                        |---OPIS

                  |---WYKONANIE DOCHODÓW ZA OKRES od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (tabela + opis)

                        |---TABELA

                        |---OPIS

                  |---STUACJA FINANSOWA GMINY NA KONIEC ROKU 2017

                  |---SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK

      |---Sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

            |---Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Brusy za 2016 rok

            |---Informacja z wykonania budżetu Gminy Brusy za I półrocze 2016r.

                  |--- INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

                  |--- Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. (tabela + opis)

                  |---Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. (tabela + opis)

                  |---Wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy w formie tabelarycznej za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

                  |--- Zestawienie jednorocznych zadań majątkowych wraz z informacją o stopniu ich realizacji w formie tabelarycznej i opisowej

                  |---Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w formie tabelarycznej.

                  |---Informacja za I półrocze 2016 r. z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Brusach.

                  |---Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w formie tabelarycznej i opisowej

            |---Opinie RIO

                  |--- w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2016r.

                  |--- w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016r.

                  |--- w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrza Brus z tytułu wykonania budżetu za 2016r.

                  |---w sprawie opinii o prawidłwości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej w Brusach na 2016-2022 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

            |---Sprawozdania kwartalne

                  |---IV kwartał 2016r.

                  |---III kwartał 2016r.

                        |---Rb - Z

                        |---Rb - NDS

                        |---Rb - N

                        |---Rb - 30s

                        |---Rb - 28s

                        |---Rb - 27s

                  |---II kwartał 2016r.

                        |---Rb - Z

                        |---Rb - NDS

                        |---Rb - N

                        |---Rb - 30S

                        |---Rb - 28S

                        |---Rb - 27S

                  |---I kwartał 2016r.

                        |---Rb - NDS

                        |---Rb - Z

                        |---Rb - N

                        |---Rb - 30S

                        |---Rb - 28NWS

                        |---Rb - 28S

                        |---Rb - 27S

|---Pomoc publiczna

      |---2014r.

            |---Pomoc w rolnictwie i rybołówstwie

            |---Pomoc publiczna

      |---2015r.

            |---Pomoc publiczna w zakresie rolnictwa i rybołówstwa

            |---Pomoc publiczna

      |---2019r.

      |---2018r.

      |---2017r.

      |---2016r.

            |---Pomoc publiczna

            |---Pomoc publiczna w zakresie rolnictwa i rybołówstwa

|---Wieloletnia Prognoza Finansowa

      |---Wieloletnia Prognoza Fnansowa na 2019r.

            |---WPF - ZMIANY

            |---Opinia RIO

            |---WPF 2019r.

      |---Wieloletnia Prognoza Fnansowa na 2018r.

            |---WPF - ZMIANY

            |---Opinia RIO

            |--- WPF 2018r.

      |---Wieloletnia Prognoza Fnansowa na 2017r.

            |---WPF 2017r.

            |---Opinia RIO

            |---WPF - ZMIANY

      |---Wieloletnia Prognoza Fnansowa na 2016r.

            |---WPF 2016r.

            |---Opinia RIO

            |---WPF - ZMIANY

                  |---Uchwała nr XIV/137/16 z dnia 27.09.2016r.

                  |---Uchwała nr XIII/127/16 z dnia 15.09.2016r.

                  |---Uchwała nr XII/110/16 z dnia 28.06.2016r.

                  |---Uchwała nr XI/95/16 z dnia 15.04.2016r.

      |---Wieloletnia Prognoza Fnansowa na 2015r.

            |---WPF - ZMIANY

                  |---Uchwała nr IX/85/15 z dnia 22.12.2015r.

                  |---Uchwała nr VI/58/15 z dnia 28.08.2015r.

                  |---Uchwała nr V/36/15 z dnia 25.06.2015r.

                  |---Uchwała nr IV/31/15 z dnia 30.03.2015r.

            |---Opinia RIO

            |---WPF 2015r.

|---Stawki podatkowe

      |---2019 r.

      |---2018 r.

      |---2017 r.

      |---2016 r.

      |---2015r.

|---Jawność finansów publicznych

      |---2017 rok

      |---2016 rok

      |---2015 rok

      |---2014 rok

Podatki i opłaty lokalne

|---Podatki

|---Opłaty

Ochrona środowiska

|---Ochrona środowiska

      |---Roczna Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

      |---Obwieszczenia

            |---2009r.

            |---2010r.

            |---2011r.

            |---2012r.

            |---2013r.

            |---2014r.

            |---2015r.

            |---2018r.

            |---2017r.

            |---2016r.

Zamówienia publiczne i ogłoszenia

|---Przetargi

|---Ogłoszenia

      |---2019 r.

      |---2018 r.

      |---2017 r.

      |---2016 r.

      |---2015 r.

|---Plany zamówień publicznych

      |---Rok 2019

      |---Rok 2018

Statut Gminy Brusy

|---Statut Gminy Brusy

|---Zmiany w statucie Gminy Brusy

Strategie i programy

|---Strategie rozwoju

Konsultacje aktów prawa miejscowego

|---Akty prawa miejscowego w trakcie konsultacji

      |---Konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Brusy

      |---Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brusy, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

      |---Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2016

      |---Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

      |---Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

      |---Konsultacje projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 206040G

      |---Konsultacje projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjmai pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Brusy na lata 2017-2020

      |---Konsultacje projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej

      |---Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy osiedlowej w Lubni

      |---Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Brusy

      |---Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020

      |---Konsultacje projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej

      |---Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

      |---Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brusy na lata 2015 - 2020

      |---Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/246/14 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2015

|---Akty prawa miejscowego po konsultacjach

Związki, stowarzyszenia i porozumienia międzygminne

|---Związki Międzygminne

      |---Związek Miast Polskich

|---Porozumienie między Gminą Brusy a Gminą Stara Kiszewa

Organizacje Pozarządowe

|---Rejestr organizacji pozarządowych

      |---Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko - Gminne w Brusach

      |---Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Oddział w Brusach

      |---Zaborskie Towarzystwo Naukowe

      |---WKS "BRDA" Męcikał

      |---Uczniowski Klub Sportowy "Gryf" przy Kaszubskim Liceum Ogólnokształcącym w Brusach

      |---Towarzystwo Wędkarskie - Dąbrówka w Męcikale

      |---Stowarzyszenie \"Ziemia Zaborska\"

      |---Stowarzyszenie "Temis - Brda"

      |---Stowarzyszenie Sportowo - Kulturalne Wsi Zalesie

      |---Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy "Zaboracy"

      |---Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brusy

      |---Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Pelplińskiej O/ Brusy

      |---Stowarzyszenie Promujmy Męcikał

      |---Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Ty i Ja"

      |---Stowarzyszenie Miłośników Terenówek "Ekipa 4x4 Brusy"

      |---Stowarzyszenie Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego "CIS"

      |---Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Brusach

      |---Stowarzyszenie "Kosobudy"

      |---Stowarzyszenie Kobiet "Nad Brdą" w Męcikale

      |---Stowarzyszenie Grupa Młodych Archeologów z Brus

      |---Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku - Odział Leśno

      |---Pomorska Izba Przemysłowo - Handlowa, Klub Przedsiębiorców w Brusach

      |---Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło Terenowe w Brusach

      |---Ochotnicze Straże Pożarne

      |---Miejskie Koło Ligi Obrony Kraju w Brusach

      |---Miejski Ludowy Klub Sportowy "TĘCZA" Brusy

      |---Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Brusach

      |---Klub Sportowy Psich Zaprzęgów "Szara Wilczyca" w Brusach

      |---Klub Sportowy "SOKÓŁ" Lubnia

      |---Klub Piłkarski "ORKAN" w Hucie

      |---Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

      |---Kaszubski Zespół Folklorystyczny Krëbane

      |---Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Brusach

      |---Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym "Dobro Powraca"

      |---Fundacja "Kaszubska Oświata"

|---Ogłoszenia

      |---2015

            |---Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu w 2016 roku

            |---Burmistrz Brus ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2016 roku

            |---Informacja Burmistrza Brus o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu

            |---Informacja Burmistrza Brus o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

            |---Informacja Burmistrza Brus o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

            |---Informacja Burmistrza Brus o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu

            |---Informacja Burmistrza Brus o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu

            |---Informacja Burmistrza Brus o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu

      |---2016

            |---Dyrektor M-GOPS w Brusach ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług reintegracji zawodowej w ramach realizowanego projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa kobiet w mieście i gminie Brusy"

            |--- Burmistrz Brus ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2016 roku

            |---Informacja Burmistrza Brus o ofercie organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

            |---Burmistrz Brus ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2016 roku

            |---Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społecznym

            |---Burmistrz Brus ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2016 roku

      |---2017

      |---2018

      |---2019

|---Sprawozdania

|---Konsultacje

Informacje lokalne

|---Jakości wody do picia

Informacja publiczna

|---Dostęp do informacji publicznej

|---Ponowne wykorzystywanie

Wybory

|---Rejestr wyborców

|---Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r.

|---Referendum ogólnokrajowe 2015

|---Wybory do Sejmu i Senatu 2015

      |---Wybory do Sejmu i Senatu 2015 r.

|---Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Brusach

      |---Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Brusach 2016 r.

|---Wybory samorządowe

      |---2018

Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

|---Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Oświadczenia majątkowe

|---Oświadczenia majątkowe

      |---Prowadzona działalność gospodarcza

      |---Dyrektorzy szkół

            |---Dyrektor Gimnazjum w Lubni

            |---Dyrektor Gimnazjum w Brusach

            |---Dyrektor Zespołu Szkół w Lubni

            |---Dyrektor Przedszkola nr 1 w Brusach

            |---Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zalesiu

            |---Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach

            |---Dyrektor Szkoły Podstawowej w Męcikale

            |---Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski w Lubni

            |---Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie

            |---Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach

            |---Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach

            |---Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czapiewicach

            |---Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brusach

            |---Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach

      |---Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych

            |---Paweł Wolter Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach

            |---Jacek Bruski Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty w Brusach

            |---Krystyna Cysewska Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach

            |---Magdalena Szyca-Lepak Starszy pracownik socjalny

            |---Teresa Mientka Specjalista pracy socjalnej

            |---Anna Orlikowska Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach

      |---Pracownicy Urzędu

            |---Halina Osowska Inspektor - wydawanie decyzji administracyjnych

            |---Elżbieta Ossowska Inspektor ds. ewidencji ludności

            |---Zbigniew Żabiński Dyrektor Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych

            |---Zbigniew Lemańczyk Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Przestrzennej

            |---Magdalena Zakrzewska-Posieczek Dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej

            |---Eliza Szczesna Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego

            |---Ewa Trzebiatowska-Gryglewska Skarbnik Gminy

            |---Mariola Rodzeń Sekretarz Gminy

            |---Krzysztof Gierszewski Zastępca Burmistrza

      |---Burmistrz

            |---kadencja 2018-2023

            |---kadencja 2014-2018

                  |---2014 początek kadencji

      |---Radni

            |---Kadencja 2018-2023

                  |---Zbigniew Łącki

                  |---Witold Jaszewski

                  |---Tomasz Dorszyński

                  |---Olgierd Chylewski

                  |---Michał Szczepański

                  |---Michał Kin

                  |---Marzena Leszczyńska

                  |---Marek Zblewski

                  |---Marek Daniłko

                  |---Marcin Cysewski

                  |---Emilia Warnke

                  |---Dariusz Rutowski

                  |---Bernadeta Niebrzydowska

                  |---Andrzej Wiecki

                  |---Andrzej Kulesza

            |---Kadencja 2014-2018

                  |---Zbigniew Szczepański

                        |---2014 początek kadencji

                  |---Zbigniew Łącki

                        |---2014 początek kadencji

                  |---Olgierd Chylewski

                        |---2014 początek kadencji

                  |---Marzena Leszczyńska

                  |---Michał Kin

                        |---2014 początek kadencji

                  |---Mariusz Kobus

                        |---2014 początek kadencji

                  |---Marek Zblewski

                        |---2014 początek kadencji

                  |---Marek Daniłko

                        |---2014 poczatek kadencji

                  |---Leszek Skwierawski

                        |---2014 poczatek kadencji

                  |---Bernadeta Niebrzydowska

                        |---2014 początek kadencji

                  |---Beata Zblewska

                        |---2014 początek kadencji

                  |---Bartosz Michnowski

                        |---2014 początek kadencji

                  |---Arkadiusz Adamczyk

                        |---2014 początek kadencji

                  |---Andrzej Wiecki

                        |---2014 początek kadencji

                  |---Andrzej Kulesza

                        |---2014 początek kadencji

                  |---Adam Bartkowski

                        |---2014 początek kadencji

Informacja dla osób niepełnosprawnych

|---Informacja dla osób niepełnosprawnych

Nieodpłatna pomoc prawna

|---Nieodpłatna pomoc prawna

|---Nieodpłatne poradnictwo

System Rada

|---Radni

|---Komisje

|---Głosowania

|---Interpelacje

|---Kalendarz posiedzeń

|---Sesje Rady

|---Protokoły

|---Uchwały

|---Projekty uchwał

Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych

|---Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych