Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego reguluje ustawa z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352).

Informacja sektora publicznego, to każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiot zobowiązanego – Urzędu Miejskiego
w Brusach oraz jednostek podległych.

Ponowne wykorzystywanie, to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownym wykorzystywaniem w rozumieniu ustawy nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań.

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu:

 

Warunki ponownego wykorzystywania:

  1. Urząd określa warunki ponownego wykorzystywania, które musi spełnić użytkownik:
  1. W przypadku korzystania z informacji publicznej spełniającej cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm. ) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), Urząd określi sposób zapewniający możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, z zastrzeżeniem praw przysługującym osobom trzecim.
  1. Urząd nie ponosi odpowiedzialności prawnej:
  1. Warunki ponownego wykorzystywania określone powyżej przez w odniesieniu do informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brusach stanowią ofertę zawierającą te warunki.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnionych na podmiotowej stronie BIP Urzędu Miejskiego w Brusach uważa się za przyjęcie przez użytkownika oferty.

 

Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

1. Ustala się następujące wysokości opłat:

1) za wydruk lub sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie A4:

2) za wydruk lub sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie A3:

3) za przekształcenie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie:

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje, jeżeli koszt związany ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku przekracza 10,00 zł.

3. Opłatę wnioskodawca uiszcza:

4. Przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, będą brane także pod uwagę czynniki, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Czynniki będą rozpatrywane dla każdego wniosku indywidualnie.

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek

1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

1) nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium;
2) została udostępniona w sposób inny niż w BIP i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
3) będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
4) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

  1. Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego jest do pobrania u dołu strony.
  1. Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej;
  1. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

1. Podmiot zobowiązany po rozpatrzeniu wniosku:

2. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w pkt 3 powyżej, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

3. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

4. Podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych, o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych oraz dot. prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

5. Podmiot zobowiązany może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku spowodowania konieczności podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

6. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ze względu na prawa autorskie i prawa pokrewne, podmiot zobowiązany wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa własności intelektualnej, jeżeli jest znana, albo licencjodawcę, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany przedmiot praw własności intelektualnej.

 

Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

1. Podmiot zobowiązany po rozpatrzeniu wniosku:

2. Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty zawiadamia podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

 

Skargi i odwołania

1. W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.5), z tym że:

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik wniosek_ponowne_wykorzystywanie.doc 2018-03-23 12:11:27 pobrano 161 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Mochol 23-03-2018 12:11:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Mochol 23-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Adam Mochol 23-03-2018 12:11:27