Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. z dnia 19 listopada 2015 roku, Dz. U. z 2015 roku, poz. 2058).

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej, ale podlega ograniczeniu:

Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:

Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Jeżeli informacja publiczna nie została udostępniona w sposób określony powyżej, to jest udostępniana na wniosek, następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, że:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie.

W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji. Do decyzji stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.)

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik wniosek o udostepnienie inf pub.pdf 2018-03-09 12:58:33 pobrano 179 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Mochol 09-03-2018 12:58:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Mochol 09-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Adam Mochol 09-03-2018 12:58:33