OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona Danych Osobowych - INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO" informuję, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Brusach jest Burmistrz Brus, który reprezentuje Gminę Brusy i jest kierownikiem Urzędu Miejskiego z siedzibą przy ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy. Przetwarzamy dane osobowe zwykłe oraz szczególne kategorie danych w zależności od celu i podstawy przetwarzania.

 

 1. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Magdalena Zarębska, z którą można kontaktować się e-mailem: iod@brusy.pl, pod numerem telefonu 52-39-69-300 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1.

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu wykonywania zadań własnych oraz zadań zleconych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w oparciu o ustawy sektorowe.

 

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych, podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartych umów lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą funduszy unijnych, firmy ubezpieczeniowe).

 

 1. Dane osobowe pozyskujemy od osoby, której dane dotyczą, od osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać osobom trzecim, jeżeli będziemy mieli ku temu podstawę prawną.

 

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkuje zawarcie umowy, lub jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże nie podania danych w zakresie wymaganym skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Brusach przechowywane będą przez okres niezbędny  do realizacji celów dla jakich zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez poszczególne ustawy lub rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 roku.

 

 1. Posiada Pani/Pan:

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

 

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik Jawny rejestr zbiorów danych osobowych.pdf 2017-07-12 11:43:56 pobrano 295 razy
2 skasowany Rejestr zbiorów danych osobowych .pdf 2015-11-04 14:07:02 pobrano 492 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karol Goebel 04-11-2015 14:07:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karol Goebel 04-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Adam Mochol 16-01-2019 14:37:44