Akty prawa miejscowego w trakcie konsultacji

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2017-05-31 10:23:28
Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Brusach w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brusy na lata 2017 - 2023 2017-05-30 15:52:15
Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2017-03-24 15:19:31
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 206040G 2017-03-24 15:13:35
Konsultacje projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjmai pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Brusy na lata 2017-2020 2017-03-20 12:19:03
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Brusy 2016-12-21 14:37:51
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok 2016-12-21 12:56:53
Konsultacje projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej 2016-09-08 10:56:00
Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy osiedlowej w Lubni 2016-09-08 10:48:29
Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Brusy 2016-05-25 15:16:03
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020 2016-04-08 12:03:32
Konsultacje projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej 2016-04-08 11:59:09
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok 2015-11-18 15:01:17
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brusy na lata 2015 - 2020 2015-10-23 11:23:49
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/246/14 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2015 2015-10-22 14:43:35
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2016 2015-10-15 15:07:34
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brusy, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania 2015-06-19 09:18:53
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Brusy 2015-06-19 09:25:59