Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Akty prawa miejscowego w trakcie konsultacji

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Brusy w 2019 roku 2019-06-19 10:59:25
Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 2019-06-19 10:58:20
Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 2019-06-19 10:55:51
Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomników upamiętniających 6 osób związanych z gminą Brusy i zamordowanych przez NKWD w 1940 roku 2019-04-12 08:58:34
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawa własności tych gruntów 2019-03-22 14:48:56
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 2019-03-22 13:14:30
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brusy w 2019 roku 2019-02-22 13:29:36
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego gminy Brusy "Posiłek dla dzieci i uczniów" na lata 2019-2023. 2018-12-13 13:45:33
Konsultacje projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023. 2018-12-13 13:43:55
Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brusy 2018-10-12 10:49:08
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Brusy na 2018 rok 2018-10-12 10:24:07
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 2018-10-11 14:02:45
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2018-05-30 12:29:07
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody w miejscowości Giełdon, gmina Brusy 2018-03-02 14:37:02
Konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału miasta i gminy Brusy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-03-02 14:06:24
Konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału miasta i gminy Brusy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2018-03-02 14:04:32
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok 2018-01-03 14:56:21
Konsultacje projektu uchwały w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego poległych funkcjonariuszy Straży Granicznej RP w Skoszewie 2017-07-28 13:24:46
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielenia i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu ?CZYSTE POWIETRZE POMORZA? (EDYCJA 2017) 2017-07-28 13:22:42
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Brusy 2017-07-28 13:18:54
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/179/17 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na lata 2017 - 2020. 2017-07-21 14:36:43
Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2017-05-31 10:23:28
Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Brusach w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brusy na lata 2017 - 2023 2017-05-30 15:52:15
Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2017-03-24 15:19:31
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 206040G 2017-03-24 15:13:35
Konsultacje projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjmai pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Brusy na lata 2017-2020 2017-03-20 12:19:03
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Brusy 2016-12-21 14:37:51
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok 2016-12-21 12:56:53
Konsultacje projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej 2016-09-08 10:56:00
Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy osiedlowej w Lubni 2016-09-08 10:48:29
Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Brusy 2016-05-25 15:16:03
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020 2016-04-08 12:03:32
Konsultacje projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej 2016-04-08 11:59:09
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok 2015-11-18 15:01:17
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brusy na lata 2015 - 2020 2015-10-23 11:23:49
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/246/14 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2015 2015-10-22 14:43:35
Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2016 2015-10-15 15:07:34
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Brusy, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania 2015-06-19 09:18:53
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Brusy 2015-06-19 09:25:59