Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Brusy

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
z terenu gminy Brusy

 

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy
Wydział Środowiska i Rolnictwa - biuro nr 29 – piętro Urzędu Miejskiego w Brusach

Informacja telefoniczna:
inspektor Ewelina Jażdżewska tel. 52 3969374

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • podmiot zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brusy,

 

Wymagane dokumenty:

Wpisanie do rejestru działalności regulowanej

 • wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

Oświadczam, że:

,, 1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy.”;

Oświadczenie powinno również zawierać:
- firmę (nazwę przedsiębiorcy), oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
- oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
- podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji,

 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zmiana danych w rejestrze działalności regulowanej

 • wniosek o zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej

 • wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku, gdy:

 • przedsiębiorca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania przedmiotowej działalności, niezgodne ze stanem faktycznym;
 • przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie;
 • organ stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę;
 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 • stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy Brusy;
 • stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne do instalacji innych niż instalacje komunalne, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1c i 1d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 • przedsiębiorca nie złożył sprawozdania, o którym mowa w art. 9n, w terminie 365 dni od terminu wskazanego w art. 9n ust. 2 ww. ustawy.

 

W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć Burmistrzowi Brus, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

 

Załączniki:

 1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 2. Wniosek o zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 3. Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Opłata skarbowa:

 • za uzyskanie wpisu do rejestru - 50 zł,
 • za zmianę wpisu - 50 zł (jeżeli zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej dotyczy rozszerzenia zakresu działalności np. dopisanie określonych kodów odpadów opłata skarbowa wynosi 25,00 zł.),
 • za wykreślenie z rejestru działalności regulowanej – 50 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku.

 

Jednostka odpowiadająca:

Burmistrz Brus

Termin załatwienia sprawy:
Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Jeżeli organ nie dokona wpisu w ww. terminie, a od dnia wpływu wniosku do organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Organ dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy oraz wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Brus.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122),
 5. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10).

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej.doc (DOC, 63.00Kb) 2020-04-03 11:40:52 22 razy
2 wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej.doc (DOC, 35.50Kb) 2020-04-03 11:40:52 19 razy
3 wniosek o zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej.doc (DOC, 63.00Kb) 2020-04-03 11:40:52 17 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Mochol 03-04-2020 11:40:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Lemańczyk 03-04-2020
Ostatnia aktualizacja: Adam Mochol 03-04-2020 11:40:52