Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Petycje 2019

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz. 870) określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Przedmiot

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Ogólna reguła określania statusu pisma

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć petycję?

 1. Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej ( Burmistrza Brus lub Rady Miejskiej w Brusach, zwanymi dalej podmiotem rozpatrującym).
 2. Petycja może być złożona w interesie:
  1. publicznym;
  2. podmiotu wnoszącego petycję;
  3. podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Forma

 1. Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Petycja powinna zawierać:
  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  3. oznaczenie adresata petycji;
  4. wskazanie przedmiotu petycji.
 3. Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brusach, zwanego dalej Urzędem, danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego jest składana.
 4. Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przed podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
 5. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
 6. Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Ww. podmiot wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Sposób i termin rozpatrywania

 1. Na stronie internetowej Urzędu niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych osobowych - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.
 2. Ww. informacja jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.
 3. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w ww. terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy, licząc od upływu terminu, o którym mowa w pkt 3. Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 5. Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot rozpatrujący składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot rozpatrujący może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W tym przypadku na stronie internetowej Urzędu ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Na stronie internetowej ogłasza się sposób załatwienia petycji wielokrotnej.
 6. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Sprawozdawczość

Podmiot rozpatrujący petycję corocznie w terminie do dnia 30 czerwca, umieszcza na stronie internetowej Urzędu zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji są uregulowane w ustawie z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz.870) - pobierz ustawę.

 

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Brus w 2019 r.

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Termin rozpatrzenia petycji Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 1_2019 pilny remont ul. Kościuszki w Brusach 06.02.2019 29.04.2019   odpowiedź na petycję
2 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 2_2019 instalacja oświetlenia na ul. Dąbek i Akacjowej w Męcikale 28.02.2019 28.05.2019   odpowiedź na petycję
3

Szulc-Efekt sp zoo
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

3_2019 przystąpienie gminy do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2019 8.03.2019 5.04.2019   odpowiedź na petycję
5 Szulc-Efekt sp zoo
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
5_2019 zaplanowanie modernizacji parku maszynowego - zakupu pojazdów, które służą do oczyszczania miasta 7.06.2019 13.06.2019   odpowiedź na petycję
6 Szulc-Efekt sp zoo
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
6_2019 umieszczenie służbowych numerów telefonów komórkowych w BIP 27.08.2019 2.09.2019   odpowiedź na petycję
7

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13
00-412 Warszawa

7_2019 analiza możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych 15.10.2019 23.10.2019   odpowiedź na petycję

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Mochol 08-02-2019 11:48:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Mochol 08-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Adam Mochol 23-10-2019 14:27:23