Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

uchwały 2019 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument uchwała Nr XII/110/19 o zmianie uchwały Nr XIII/135/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 14 września 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Brusy 2019-12-24 11:48:31
dokument uchwała Nr XII/109/19 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Brusach oraz ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka 2019-12-24 11:47:14
dokument uchwał Nr XII/108/19 w sprawie nadania nazwy ulicy osiedlowej w Brusach 2019-12-24 11:46:05
dokument uchwała Nr XII/107/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/103/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 2019-12-24 11:45:13
dokument uchwała Nr XII/106/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/102/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej 2019-12-24 11:44:21
dokument uchwała Nr XII/105/19 w sprawie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2020 2019-12-24 11:42:56
dokument uchwała nr XII/104/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2020 ? 2028 2019-12-24 11:42:24
dokument uchwała Nr XI/103/19 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 2019-12-13 09:20:21
dokument uchwała Nr XI/102/19 w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej 2019-12-13 09:19:35
dokument uchwała Nr XI/101/19 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 2019-12-13 09:18:31
dokument uchwała Nr XI/100/19 w sprawie podatku od nieruchomości 2019-12-13 09:17:38
dokument uchwała Nr XI/99/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019-2027 2019-12-13 09:16:45
dokument uchwała Nr XI/98/19 w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 rok 2019-12-13 09:15:50
dokument uchwała Nr XI/97/19 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na lata 2016 ? 2022 2019-12-13 09:11:05
dokument uchwała Nr XI/96/19 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brusy na rok szkolny 2019/2020 2019-12-13 09:09:59
dokument uchwała Nr XI/95/19 w sprawie utworzenia samorządowego Żłobka w Brusach 2019-12-13 09:07:22
dokument uchwała Nr XI/94/19 w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego Żłobka w Brusach 2019-12-13 09:04:17
dokument uchwała Nr XI/93/19 w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia środowiskowego domu samopomocy na terenie Gminy Brusy 2019-12-13 09:01:58
dokument uchwała Nr XI/92/19 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 2019-12-13 09:01:07
dokument uchwała Nr XI/91/19 w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębach Czyczkowy, Rolbik i Zalesie, gm. Brusy 2019-12-13 08:58:41
dokument uchwała Nr XI/90/19 w sprawie ustanowienia pomników przyrody 2019-12-13 08:57:33
dokument uchwała Nr XI/89/19 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Turzycowisko w Wielkich Chełmach 2019-12-13 08:56:29
dokument uchwała Nr XI/88/19 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2019-12-13 08:55:37
dokument uchwała Nr XI/87/19 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-12-13 08:54:10
dokument uchwała Nr XI/86/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 2019-12-13 08:53:20
dokument uchwała Nr XI/85/19 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy 2019-12-13 08:52:05
dokument uchwała Nr XI/84/19 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2020 2019-12-13 08:50:58
dokument uchwała Nr XI/83/19 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia ? Umowy Partnerskiej nr FR/97/2019 z dnia 22.05.2019r. zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Brusy w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą ?Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Lubnia ? granica powiatu chojnickiego? 2019-12-13 08:49:59
dokument uchwała Nr XI/82/19 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Brusach w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 2019-12-13 08:48:33
dokument uchwała Nr XI/81/19 w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych statutów Sołectw i Osiedli gminy Brusy 2019-12-13 08:47:20
dokument uchwała Nr XI/80/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 2019-12-13 08:45:22
dokument uchwała Nr XI/79/19 w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia Gminy Brusy ?Pomóż swemu sercu? na lata 2020 -2022 2019-12-13 08:44:00
dokument uchwała Nr X/78/19 w sprawie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy Brusy na 2020 rok 2019-10-18 08:20:39
dokument uchwała Nr X/77/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019-2027 2019-10-18 08:19:58
dokument uchwała Nr X/76/19 w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 rok 2019-10-18 08:19:16
dokument uchwała Nr X/75/19 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Chojnicach w przedmiocie zaskarżenia Uchwały Nr IV/18/11 z dnia 31 marca 2011r. Rady Miejskiej w Brusach w sprawie trybu powoływania i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego 2019-10-18 08:18:31
dokument uchwała Nr X/74/19 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Brusy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2019-10-18 08:17:38
dokument uchwała Nr X/73/19 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2019-10-18 08:16:26
dokument uchwała Nr X/72/19 w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 64/6, 64/7 i części działki nr 64/8 położonych w obrębie ewidencyjnym Męcikał, gm. Brusy 2019-10-18 08:15:33
dokument uchwała Nr X/71/19 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 234/3, 234/4, 234/5, 234/6, 234/7 położonych w obrębie ewidencyjnym Czapiewice, gm. Brusy 2019-10-18 08:14:35
dokument uchwała Nr X/70/19 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla części działki 254/9 we wsi Męcikał gm. Brusy 2019-10-17 14:56:42
dokument uchwała Nr X/69/19 w sprawie dzierżawy części nieruchomości w Męcikale w trybie bezprzetargowym 2019-10-17 14:55:51
dokument uchwała Nr X/68/19 w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Brusach 2019-10-17 14:55:02
dokument uchwała Nr X/67/19 o zmianie uchwały Nr XI/193/09 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 05 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 2019-10-17 14:53:44
dokument uchwała Nr IX/66/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brus 2019-08-26 13:46:18
dokument uchwała Nr IX/65/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019 ? 2027 2019-08-26 13:45:24
dokument uchwała Nr IX/64/19 w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 r. 2019-08-26 13:43:50
dokument uchwała Nr VIII/63/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Lubnia granica powiatu chojnickiego 2019-07-03 13:18:41
dokument uchwała Nr VIII/62/19 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Brusy do realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Lubnia granica powiatu chojnickiego 2019-07-03 13:17:28
dokument uchwała Nr VIII/61/19 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnie, gmina Brusy 2019-07-03 13:16:12
dokument uchwała Nr VIII/60/19 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 2019-07-03 13:15:24
dokument uchwała Nr VIII/59/19 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 2019-07-03 13:14:33
dokument uchwała Nr VIII/58/19 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Brusy w 2019 roku 2019-07-03 13:13:48
dokument uchwała Nr VIII/57/19 w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Brusy w miejscowości Główczewice i Lamk 2019-07-03 13:13:01
dokument uchwała Nr VIII/56/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2019 2019-07-03 13:12:03
dokument uchwała Nr VIII/55/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach za 2018 rok 2019-07-03 13:11:17
dokument uchwała Nr VIII/54/19 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2018 rok 2019-07-03 13:10:25
dokument uchwała Nr VIII/53/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2018 rok 2019-07-03 13:09:43
dokument uchwała Nr VIII/52/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brus wotum zaufania 2019-07-03 13:08:49
dokument uchwała Nr VII/51/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brus 2019-06-05 12:25:57
dokument uchwała Nr VII/50/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019 ? 2027 2019-06-05 12:25:12
dokument uchwała Nr VII/49/19 w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 r. 2019-06-05 12:24:06
dokument uchwała Nr VII/48/19 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Brusach w sprawie Statutu Gminy Brusy 2019-06-05 12:22:45
dokument uchwała Nr VI/47/19 w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom niektórych oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Czapiewicach oraz uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Męcikale w roku szkolnym 2019/2020 2019-04-17 14:53:03
dokument uchwała Nr VI/46/19 w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brusy 2019-04-17 14:51:11
dokument uchwała Nr VI/45/19 w sprawie ustalenia numeru porządkowego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach 2019-04-17 14:50:33
dokument uchwała Nr VI/44/19 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomników upamiętniających 6 osób związanych z gminą Brusy i zamordowanych przez NKWD w 1940 roku; 2019-04-17 14:49:42
dokument uchwała Nr V/43/19 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019-2027 2019-04-05 15:09:07
dokument Uchwała Nr V/42/19 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 r. 2019-04-05 15:08:05
dokument Uchwała Nr V/41/19 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zasad udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawa własności tych gruntów 2019-04-05 15:07:13
dokument Uchwała Nr V/40/19 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 2019-04-05 15:06:05
dokument uchwała Nr V/39/19 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 z dnia 29.06.2018 r. i Aneksu nr 3 z dnia 31.12.2018 r. do Porozumienia Umowy Partnerskiej Nr IFZ/1/2016 z dnia 13.04.2016 r. 2019-04-05 15:04:27
dokument Uchwała Nr V/38/19 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych 2019-04-05 15:02:00
dokument Uchwała Nr IV/37/19 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 738 i nr 554 położonych w obrębie ewidencyjnym Kosobudy, gmina Brusy 2019-03-05 10:29:39
dokument Uchwała Nr IV/36/19 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 601 położonej w obrębie ewidencyjnym Czyczkowy, gmina Brusy 2019-03-05 10:26:36
dokument Uchwała Nr IV/35/19 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości w trybie art, 231 Kodeksu Cywilnego 2019-03-05 10:23:21
dokument Uchwała Nr IV/34/19 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brusy w 2019 roku 2019-03-05 10:22:20
dokument Uchwała Nr IV/33/19 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie oświetlenia oraz modernizacji ulicy Stokrotki w miejscowości Brusy 2019-03-05 10:21:01
dokument Uchwała Nr IV/32/19 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2019 rok 2019-03-05 10:19:06