Zarządzenie Nr 724/18 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy - Żabno oraz budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno"? Etap I" współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020"