Zarządzenie Nr 679/18 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację zadania pn. "Pomorskie szlaki kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 08. Konwersja, Działania 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"