Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXIV/228/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027 2018-02-01 08:44:28
Uchwała Nr XXIV/229/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brusy na rok 2018 2018-02-01 08:43:09
Uchwała Nr XXIV/230/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok 2018-02-01 08:41:33
Uchwała Nr XXIV/231/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brusy na lata 2018-2022" 2018-02-01 08:38:49
Uchwała Nr XXIV/232/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy 2018-02-01 08:37:07
Uchwała Nr XXIV/233/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości w Rudzinach 2018-02-01 08:36:12
Uchwała Nr XXIV/234/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody z terenu Gminy Brusy 2018-02-01 08:35:12
Uchwała Nr XXIV/235/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zniesienia formy ochrony z części pomnika przyrody w miejscowości Orlik, gmina Brusy 2018-02-01 08:33:58
Uchwała Nr XXIV/236/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Brusy jest organem rejestrującym 2018-02-01 08:32:18
Uchwała Nr XXIV/237/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej dla niepublicznych przedszkoli, dla których Gmina Brusy jest organem rejestrującym 2018-02-01 08:29:59
Uchwała Nr XXIV/238/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Brusy publicznym przedszkolu, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 2018-02-01 08:27:41
Uchwała Nr XXIV/239/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brusy 2018-02-01 08:21:29
Uchwała Nr XXV/240/18 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na lata 2016 - 2022 2018-03-15 09:46:34
Uchwała Nr XXV/241/18 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody w miejscowości Giełdon, gmina Brusy 2018-03-15 09:50:00
Uchwała Nr XXV/242/18 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Brusy na 2018 rok 2018-03-15 09:51:46
Uchwała Nr XXV/243/18 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie podziału miasta i gminy Brusy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2018-03-15 09:53:18
Uchwała Nr XXV/244/18 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie podziału miasta i gminy Brusy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-03-15 09:54:44
Uchwała Nr XXVI/245/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskie w Brusach na 2018 rok 2018-04-05 13:52:29
Uchwała Nr XXVI/246/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia" 2018-04-05 13:56:02
Uchwała Nr XXVI/247/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 206025G w miejscowości Kosobudy i Kosobudy-Wybudowanie" realizowane go z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 2018-04-05 13:59:07
Uchwała Nr XXVI/248/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027 2018-04-05 14:00:06
Uchwała Nr XXVI/249/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Brusy na 2018 rok 2018-04-05 14:05:34
Uchwała Nr XXVI/250/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Brusy na lata 2016-2019" 2018-04-05 14:06:51
Uchwała Nr XXVI/251/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej w Orliku w drodze bezprzetargowej 2018-04-05 14:07:47
Uchwała Nr XXVI/252/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych 2018-04-05 14:10:09
Uchwała Nr XXVI/253/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach do roku 2023 2018-04-05 14:12:41
Uchwała Nr XXVI/254/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klas III i uczniom niektórych oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Czapiewicach oraz uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Męcikale, w roku szkolnym 2018/2019 2018-04-05 14:16:20