Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 657/18 z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Brusach 2018-01-11 13:29:52
Zarządzenie Nr 658/18 z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia stawki za ogrzewanie mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach 2018-01-25 09:47:15
Zarządzenie Nr 659/18 z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia stawki za ogrzewanie mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej w Męcikale 2018-01-25 10:13:23
Zarządzenie Nr 661/18 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2022 zadania pn. "Ochrona różnorodności biologicznej w Gminach Brusy i Konarzyny" 2018-01-09 09:33:03
Zarządzenie Nr 662/18 z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnej. 2018-01-09 10:42:58
Zarządzenie Nr 663/18 z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli i oceny realizacji zadań publicznych w ramach umów zawartych przez Gminę Brusy 2018-01-16 10:39:56
Zarządzenie Nr 664/18 z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu sprawdzeń na 2018 r. w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Brusach 2018-01-19 15:02:43
Zarządzenie Nr 665/18 z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2018-01-24 08:51:24
Zarządzenie Nr 666/18 z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Brusach 2018-01-25 08:39:41
Zarządzenie Nr 667/18 z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w Gminie Brusy na 2018 rok 2018-01-25 10:22:13
Zarządzenie Nr 668/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania środka trwałego obejmującego sieć wodociągową wybudowaną w ramach zadania pn. "Budowa ul. Harcerskiej i ul. Wybickiego w Brusach" do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach 2018-01-30 09:17:04
Zarządzenie Nr 669/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach na 2018 rok 2018-01-29 11:58:26
Zarządzenie Nr 670/18 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok oraz planu finansowego Funduszu Sołeckiego na 2018 rok 2018-02-12 11:04:52
Zarządzenie Nr 671/18 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok 2018-01-29 13:44:48
Zarządzenie Nr 672/18 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnych w Gminie Brusy 2018-02-01 14:29:09
Zarządzenie Nr 673/18 z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027 2018-01-31 08:04:41
Zarządzenie Nr 674/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 r. 2018-01-31 09:38:59
Zarządzenie Nr 675/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym nam zadania zlecone z zakresu administracji 2018-02-01 12:49:00
Zarządzenie Nr 676/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brusy 2018-02-12 11:08:06
Zarządzenie Nr 677/18 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Brusy 2018-02-12 11:10:42
Zarządzenie Nr 678/18 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację w systemie "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn. "Odwodnienie miasta Brusy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" 2018-02-14 13:10:14
Zarządzenie Nr 679/18 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację zadania pn. "Pomorskie szlaki kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 08. Konwersja, Działania 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" 2018-02-14 13:22:32
Zarządzenie Nr 680/18 z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 r. 2018-02-16 15:01:14
Zarządzenie Nr 681/18 z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok 2018-02-19 10:11:11
Zarządzenie Nr 682/18 z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Brusy przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2018) 2018-02-21 10:30:31
Zarządzenie Nr 683/18 z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Miejskim w Brusach w 2018 roku 2018-03-09 08:53:36
Zarządzenie Nr 684/18 z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brusy w 2018 roku 2018-02-21 14:42:19
Zarządzenie Nr 685/18 z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie wykupu lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3 i 4 w budynku w Brusach przy ul. Polnej 1 2018-02-22 08:49:23
Zarządzenie Nr 686/18 z dnia 27 lutego 2018 roku o zmianie Zarządzenia Nr 676/18 Burmistrza Brus z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brusy 2018-02-28 13:07:30
Zarządzenie Nr 687/18 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 r. 2018-02-28 13:12:43
Zarządzenie Nr 688/18 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2018-03-07 09:34:52
Zarządzenie Nr 689/18 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektów użyteczności publicznej w Brusach" 2018-03-01 14:24:19
Zarządzenie Nr 690/18 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację w systemie "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn. "Odwodnienie miasta Brusy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.01 Ograniczenie zagrożeń naturalnych - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" 2018-03-01 14:26:59
Zarządzenie Nr 691/18 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Realizację zadania pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 08. Konwersja, Działania 08.04 wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" 2018-03-01 14:28:31
Zarządzenie Nr 692/18 z dnia 1 marca 2018 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Brusach OPR.2110.1.2018 2018-03-14 10:16:17
Zarządzenie Nr 693/18 z dnia 14 marca 2018 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz punktu przedszkolnego 2018-03-16 08:27:35
Zarządzenie Nr 694/18 z dnia 19 marca 2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 r. 2018-03-19 10:49:06
Zarządzenie Nr 695/18 z dnia 19 marca 2018 w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2018-03-21 14:37:19
Zarządzenie Nr 696/18 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2018 jednostek organizacyjnych Gminy Brusy 2018-04-06 12:49:03
Zarządzenie Nr 697/18 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 329/16 Burmistrza Brus z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zasad i trybu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnianych lub przekazywanych przez Urząd Miejski w Brusach 2018-04-06 13:11:43
Zarządzenie Nr 698/18 z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Czyczkowy "Zaboracy" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-03-26 10:20:21
Zarządzenie Nr 699/18 z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Dostawę kruszywa mineralnego łamanego do naprawy nawierzchni dróg gminnych gruntowych w 2018 r." 2018-03-28 10:23:07
Zarządzenie Nr 700/18 z dnia 22 marca 2018 w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za nieruchomość komunalną w Męcikale 2018-03-23 14:44:11
Zarządzenie Nr 701/18 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu "Piękna posesja nierolnicza na terenie miasta i gminy Brusy" 2018-03-29 10:54:08
Zarządzenie Nr 702/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 302/16 Burmistrza Brus z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego działającego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brusach 2018-04-06 11:14:50
Zarządzenie Nr 703/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Brusach na 2018 rok z wyodrębnieniem zmiany w planie finansowym na zadania zlecone z zakresu administracji 2018-04-16 08:29:12
Zarządzenie Nr 705/18 z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Ty i Ja" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-04-09 11:32:37
Zarządzenie Nr 708/18 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027 2018-04-16 12:10:53
Zarządzenie Nr 709/18 z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji do oceny prac plastycznych zgłoszonych do konkursu "Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych" 2018-04-20 13:10:25
Zarządzenie Nr 710/18 z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2018 rok 2018-04-19 13:03:46