Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwały 2015 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument uchwała Nr IX/86/15 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na lata 2010 ? 2019 2016-01-04 13:45:42
dokument uchwała Nr IX/85/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2015 ? 2022 2016-01-04 13:44:18
dokument uchwała Nr IX/84/15 w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2015 rok 2016-01-04 13:42:33
dokument uchwała Nr VIII/83/15 w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2015 rok 2015-12-11 13:20:07
dokument uchwała Nr VIII/82/15 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków instrumentem płatniczym 2015-12-11 13:19:24
dokument uchwała Nr VIII/81/15 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 2015-12-11 13:18:53
dokument uchwała Nr VIII/80/15 w sprawie opłaty targowej 2015-12-11 13:18:05
dokument uchwała Nr VIII/79/15 w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej 2015-12-11 13:17:30
dokument uchwała Nr VIII/78/15 w sprawie podatku od nieruchomości 2015-12-11 13:16:57
dokument uchwała Nr VIII/77/15 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2016 roku 2015-12-11 13:16:25
dokument uchwała Nr VIII/76/15 w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących obowiązku podatkowego 2015-12-11 13:15:39
dokument uchwała Nr VIII/75/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pod zabudowę mieszkaniową i boisko sportowe przy ulicy Jeziornej w Leśnie, gm. Brusy, dla działek nr 258/18, nr 258/19 i nr 260/22 2015-12-11 13:14:36
dokument uchwała Nr VIII/74/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 234/3, 234/4, 234/5, 234/6, 234/7 położonych w obrębie ewidencyjnym Czapiewice, gmina Brusy 2015-12-11 13:14:02
dokument uchwała Nr VIII/73/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 64/6, 64/7 i części działki nr 64/8 położonych w obrębie ewidencyjnym Męcikał, gmina Brusy 2015-12-11 13:13:29
dokument uchwała Nr VIII/72/15 w sprawie przejęcia przez gminę Brusy zimowego utrzymania drogi powiatowej nr 2410G Brusy ? Małe Glisno ? Lubnia na odcinku Małe Gliśno ? Lubnia 2015-12-11 13:12:55
dokument uchwała Nr VIII/71/15 w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej w Główczewicach w drodze bezprzetargowej 2015-12-11 13:12:21
dokument uchwała Nr VIII/70/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2015-12-11 13:11:41
dokument uchwała Nr VIII/69/15 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok 2015-12-11 13:10:35
dokument uchwała Nr VII/68/15 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brusy na lata 2015 ? 2020 2015-11-24 14:05:06
dokument uchwała VII/67/15 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2016; 2015-11-24 14:04:22
dokument uchwała Nr VII/66/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/246/14 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2015 2015-11-24 14:03:17
dokument uchwała Nr VII/65/15 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Brusy do wspólnej realizacji projektu pn. ?Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych ? etap III? planowanego do realizacji w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 ? 2019 2015-11-24 14:02:00
dokument uchwała Nr VII/64/15 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Brusy do wspólnej realizacji projektu pn. ?Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko ? Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym ? termomodernizacja budynków użyteczności publicznej? planowanego do realizacji w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020 2015-11-24 14:00:43
dokument uchwała Nr VII/63/15 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brusy na lata 2015 ? 2020 2015-11-24 13:59:37
dokument uchwała Nr VII/62/15 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brusy 2015-11-24 13:58:53
dokument uchwała Nr VII/61/15 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia na ławnika 2015-11-24 13:57:36
dokument uchwała Nr VI/60/15 w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brusach 2015-09-25 09:25:16
dokument uchwała Nr VI/59/15 w sprawie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy na 2016 2015-09-25 09:21:03
dokument uchwała Nr VI/58/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2015 ? 2022 2015-09-25 09:19:09
dokument uchwała NR VI/57/15 w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2015 rok 2015-09-25 09:17:55
dokument uchwała Nr VI/56/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla części działki nr 254/9 we wsi Męcikał, gm. Brusy 2015-09-25 09:17:05
dokument uchwała Nr VI/55/15 w sprawie przystąpienia Gminy Brusy do zainicjowanego przez Komisję Europejską ruchu europejskiego na rzecz zrównoważonego wykorzystania energii pn. ?Porozumienie między Burmistrzami? 2015-09-25 09:16:13
dokument uchwała Nr VI/54/15 w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 3 i Aneksu Nr 4 umowy Partnerskiej nr KM 7060-2/09 z 27.05.2009r. z późniejszymi zmianami dla realizacji projektu ?Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze? 2015-09-25 09:15:12
dokument uchwała Nr VI/53/15 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 z dnia 7 maja 2015r. do Porozumienia ? Umowy partnerskiej Nr FR/42/2014 z dnia 23 września 2014r. zawartej pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Chojnice, Gminą Miejską Chojnice, Gminą Czersk, Gminą Brusy i Gminą Konarzyny w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pn.: ?Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych ? etap II? 2015-09-25 08:47:43
dokument uchwała Nr VI/52/15 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 z dnia 20.03.2015r., do Umowy Partnerskiej z dnia 29.10.2008r. zawartej pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Brusy, Gminą Chojnice, Gminą Czersk, Gminą Konarzyny, Parkiem Narodowym: ?Bory Tucholskie?, Nadleśnictwem Rytel oraz Nadleśnictwem Przymuszewo w zakresie partnerskiej realizacji projektu pn. ?Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta? 2015-09-25 08:46:37
dokument uchwała Nr VI/51/15 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia ? Umowy partnerskiej Nr IFZ.041.6.3.2014 z dnia 30 września 2014r. zawartej pomiędzy Gminą Brusy a Powiatem Chojnickim w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pn.: ?Przebudowa ul. Głównej i Leśnej w miejscowości Zalesie stanowiących drogę gminną nr 206006G? 2015-09-25 08:44:48
dokument uchwała Nr VI/50/15 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia ? Umowy partnerskiej Nr FR /42/2014 z dnia 23 września 2014r. zawarte pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Chojnice, Gminą Miejską Chojnice, Gmina Czersk, Gminą Brusy i Gminą Konarzyny w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pn.: ?Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych ? etap II? 2015-09-23 14:51:56
dokument uchwała Nr VI/49/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego na realizację zadania pn.: ?Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G: Skoszewo ? Peplin ? Przymuszewo ? Leśno ? DW 235 ? Lubnia na odcinku DW 235 ? Lubnia dł. Ok. 0,120 km oraz nr 2410G: DW 235 ? Brusy ? Małe Gliśno ? Lubnia ? Wiele ? Karsin ? Czersk ? DK 22 na odcinku Lubnia ? granica Powiatu Chojnickiego dł. Ok. 5,280 km wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w m. Lubnia? 2015-09-23 14:26:48
dokument uchwała Nr VI/48/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego na realizację przedsięwzięcia pn. ?Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych ? etap II? 2015-09-23 14:05:03
dokument uchwała Nr VI/47/15 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydacie na ławnika 2015-09-23 13:55:19
dokument uchwała Nr VI/46/15 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników 2015-09-23 13:53:44
dokument uchwała numer V/45/15 z dnia: 25.06.2015 2015-07-23 15:06:06
dokument uchwała numer V/44/15 z dnia: 25.06.2015 2015-07-23 15:05:36
dokument uchwała numer V/43/15 z dnia: 25.06.2015 2015-07-23 15:05:04
dokument uchwała numer V/42/15 z dnia: 25.06.2015 2015-07-23 15:04:20
dokument uchwała numer V/41/15 z dnia: 25.06.2015 2015-07-23 15:01:30
dokument uchwała numer V/40/15 z dnia: 25.06.2015 2015-07-23 15:00:55
dokument uchwała numer V/39/15 z dnia: 25.06.2015 2015-07-23 14:23:05
dokument uchwała numer V/38/15 z dnia: 25.06.2015 2015-07-23 14:21:30
dokument uchwała numer V/37/15 z dnia: 25.06.2015 2015-07-23 14:11:14
dokument uchwała numer V/36/15 z dnia: 25.06.2015 2015-07-23 14:10:30
dokument uchwała numer V/35/15 z dnia: 25.06.2015 2015-07-23 14:09:52
dokument uchwała numer V/34/15 z dnia: 25.06.2015 2015-07-23 14:08:55
dokument uchwała numer V/33/15 z dnia: 25.06.2015 2015-07-23 14:07:53
dokument uchwała numer V/32/15 z dnia: 25.06.2015 2015-07-23 14:07:03
dokument uchwała numer IV/31/15 z dnia: 30.03.2015 2015-04-14 15:53:40
dokument uchwała numer IV/30/15 z dnia: 30.03.2015 2015-04-14 15:52:14
dokument uchwała numer IV/29/15 z dnia: 30.03.2015 2015-04-14 15:50:08
dokument uchwała numer IV/28/15 z dnia: 30.03.2015 2015-04-14 15:48:27
dokument uchwała numer IV/27/15 z dnia: 30.03.2015 2015-04-14 15:46:54
dokument uchwała numer IV/26/15 z dnia: 30.03.2015 2015-04-14 15:45:33
dokument uchwała numer IV/25/15 z dnia: 30.03.2015 2015-04-14 15:43:45
dokument uchwała numer IV/24/15 z dnia: 30.03.2015 2015-04-14 15:42:22
dokument uchwała numer IV/23/15 z dnia: 30.03.2015 2015-04-14 15:41:12
dokument uchwała numer IV/22/15 z dnia: 30.03.2015 2015-04-14 15:27:52
dokument uchwała numer IV/21/15 z dnia: 30.03.2015 2015-04-14 15:26:20
dokument uchwała numer IV/20/15 z dnia: 30.03.2015 2015-04-14 15:03:03