Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

uchwały 2017 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument uchwała Nr XVII/166/17 w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2017 r. 2017-02-17 09:35:49
dokument uchwała Nr XVII/167/17 w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2017 r. 2017-02-17 09:36:32
dokument uchwała Nr XVII/168/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2017-2022 2017-02-17 09:37:46
dokument uchwała Nr XVII/169/17 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia ? Umowy Partnerskiej Nr IFZ.041.18.2016 z dnia 23.01.17r. zawartej pomiędzy Gminą Brusy a Gminą Chojnice, Gminą Czersk, Gminą Karsin i Gminą Konarzyny w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pn.: ?Energia ze źródeł odnawialnych? 2017-02-17 09:38:40
dokument uchwała Nr XVII/170/17 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia ? Umowy partnerskiej Nr 78/PR/2016 z dnia 29.12.2016r. zawartej pomiędzy Gminą Chojnice a Gminą Brusy, Gminą Czersk, Gminą Karsin i Gminą Konarzyny w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pn.: ?Słońce źródłem pozyskania energii? 2017-02-17 09:39:32
dokument uchwałaNr XVII/171/17 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia ? Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu ?Pomorskie szlaki kajakowe ? Szlakiem Zbrzycy i Brdy? zawartej pomiędzy Gminą Brusy a Gminą Czersk, Nadleśnictwem Czersk i Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ?Łuczniczka? Sp. z o.o. 2017-02-17 09:40:45
dokument uchwała Nr XVII/172/17 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 z 20 stycznia 2017r. do Porozumienia ? Umowy Partnerskiej Nr FR/3/2016 z 12 kwietnia 2016r. zawartej pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Brusy w sprawie współpracy przy wspólnej realizacji projektu pn. ?Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia? 2017-02-17 09:42:37
dokument uchwała Nr XVII/173/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-02-17 09:43:49
dokument uchwała Nr XVIII/174/17 w sprawie dostosowania sieci prowadzonych przez gminę Brusy szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą ? Prawo oświatowe 2017-04-05 10:19:34
dokument uchwały Nr XVIII/175/17 w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom niektórych oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach, uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Czapiewicach oraz uczniom oddziału klasy VI Szkoły Podstawowej w Męcikale, w roku szkolnym 2017/2018 2017-04-05 10:21:34
dokument uchwała Nr XVIII/176/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych prowadzonych przez Gminę Brusy szkół podstawowych 2017-04-05 10:24:06
dokument uchwała Nr XVIII/177/17 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 206040G 2017-04-05 10:25:05
dokument uchwała Nr XVIII/178/17 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Brusy na 2017 rok 2017-04-05 10:25:55
dokument uchwała Nr XVIII/179/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na lata 2017 ? 2020 2017-04-05 10:26:37
dokument uchwała Nr XVIII/180/17 w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Profilaktyki Zdrowia Gminy Brusy ?Pomóż swemu sercu? na lata 2017-2019 2017-04-05 10:27:42
dokument uchwała Nr XVIII/181/17 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2017-04-05 10:28:34
dokument uchwała Nr XVIII/182/17 w sprawie zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach oraz określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Brusy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług 2017-04-05 10:29:28
dokument uchwała Nr XVIII/183/17 w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2017 r. 2017-04-05 10:30:51
dokument uchwała Nr XVIII/184/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2017-2022 2017-04-05 10:32:41
dokument uchwała Nr XIX/185/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2016 r. 2017-06-19 08:58:05
dokument uchwała Nr XIX/186/17 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2016 rok 2017-06-19 08:59:02
dokument uchwała Nr XIX/187/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach za 2016 r. 2017-06-19 09:00:53
dokument uchwała Nr XIX/188/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 rok 2017-06-19 09:02:38
dokument uchwała Nr XIX/189/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2017 ? 2022 2017-06-19 09:03:56
dokument uchwała Nr XIX/190/17 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2017-06-19 09:05:50
dokument uchwała Nr XIX/191/17 w sprawie najmu części nieruchomości komunalnej w Brusach w drodze bezprzetargowej 2017-06-19 09:06:50
dokument uchwała Nr XIX/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brusy na lata 2017-2023 2017-06-19 09:08:12
dokument uchwała Nr XIX/193/17 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia ? Umowy Partnerskiej Nr IFZ.041.2.1.2017 z 26 kwietnia 2017r. zawartej pomiędzy Gminą Brusy a Gminą Konarzyny w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: ?Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny? 2017-06-19 09:09:42
dokument uchwała Nr XIX/194/17 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia ? Umowy Partnerskiej Nr IFZ.041.2.2.2017 z dnia 25.05.2017r. zawartej pomiędzy Gminą Brusy a Zaborskim Towarzystwem Naukowym w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pn.: ?Rewitalizacja części miasta Brusy? 2017-06-19 09:10:51
dokument Uchwała Nr XX/195/17 w sprawie zmian Uchwały Nr XXVIII/246/09 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 4 grudnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka "Morenka" 2017-09-13 14:32:41
dokument Uchwała Nr XXI/196/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania imienia Chacie Kaszubskiej w Brusach - Jagliach 2017-08-09 09:36:46
dokument Uchwała Nr XXI/197/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego poległych funkcjonariuszy Straży Granicznej w Skoszewie 2017-08-09 09:38:04
dokument Uchwała Nr XXI/198/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. 2017-08-09 09:39:03
dokument Uchwała Nr XXI/199/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2017-2022 2017-08-09 09:40:30
dokument Uchwała Nr XXI/200/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa mostu w m. Rolbik wraz z dojazdami" 2017-08-09 09:42:44
dokument Uchwała Nr XXI/201/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu "CZYSTE POWIETRZE POMORZA" (EDYCJA 2017) 2017-08-09 09:44:58
dokument Uchwała Nr XXI/202/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/179/17 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Brusy na lata 2017 - 2020 2017-08-09 09:48:21
dokument Uchwała Nr XXI/203/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Brusy do realizacji przedsięwzięcia pn.: "Natura się o(d)płaca 2020 - kampania promująca zrównoważone wykorzystanie walorów sieci Natura 2000" 2017-08-09 09:51:23
dokument Uchwała Nr XXI/204/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnie 2017-08-09 09:53:32
dokument Uchwała Nr XXI/205/17 z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Brusy 2017-08-09 09:55:04
dokument Uchwała Nr XXII/206/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. 2017-10-04 12:44:12
dokument Uchwała Nr XXII/207/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2017-2022 2017-10-04 12:50:50
dokument Uchwała Nr XXII/208/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem Gminy Brusy na 2018 rok 2017-10-04 12:52:45
dokument Uchwała Nr XXII/209/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Brusach 2017-10-04 12:54:59
dokument Uchwała Nr XXII/210/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Czapiewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Czapiewicach 2017-10-04 13:00:30
dokument Uchwała Nr XXII/211/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Księdza Józefa Jankowskiego w Czyczkowach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Błogosławionego Księdza Józefa Jankowskiego w Czyczkowach 2017-10-04 13:02:49
dokument Uchwała Nr XXII/212/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach 2017-10-04 13:04:46
dokument Uchwała Nr XXII/213/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie oraz stwierdzenia przekształcenia Szkoły Filialnej w Przymuszewie 2017-10-04 13:07:08
dokument Uchwała Nr XXII/214/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Lubni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni 2017-10-04 13:13:40
dokument Uchwała Nr XXII/215/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Męcikale w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Męcikale 2017-10-04 13:16:54
dokument Uchwała Nr XXII/216/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach oraz stwierdzenia przekształcenia Szkoły Filialnej w Rolbiku 2017-10-04 13:31:09
dokument Uchwała Nr XXII/217/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zalesiu ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zalesiu 2017-10-04 13:32:37
dokument Uchwała Nr XXII/218/17 z dnia 29 września 2017 roku o zmianie uchwały Nr XIII/135/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Brusy 2017-10-04 13:35:29
dokument Uchwała Nr XXII/219/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 2017-10-04 13:37:01
dokument Uchwała Nr XXII/220/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Brus uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Brusy" 2017-10-04 14:00:54
dokument Uchwała Nr XXII/221/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Brusy do wspólnej realizacji projektu "Urzędy na miarę XXI wieku" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne 2017-10-04 14:06:57
dokument Uchwała Nr XXII/222/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na lata 2016-2019 2017-10-04 14:08:57
dokument Uchwała Nr XXII/223/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Brusy do realizacji przedsięwzięcia wspólnego pn. "Przebudowa drogi Leśno - Wysoka Zaborska" 2017-10-04 14:10:29
dokument Uchwała Nr XXII/224/17 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi państwa --------- na działalność Burmistrza Brus 2017-10-04 14:11:39
dokument uchwała Nr XXIII/225/17 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2017 r. 2017-11-23 08:09:27
dokument uchwała Nr XXIII/226/17 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2017 - 2022 2017-11-23 08:11:21
dokument uchwała Nr XXIII/227/17 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Brusy na rok 2018 2017-11-23 08:15:35