Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy
Wydział Gospodarki Przestrzennej - biuro nr 29 – piętro Urzędu Miejskiego w Brusach

Informacja telefoniczna:
inspektor Ewelina Jażdżewska tel. 52 3969374

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • podmiot zamierzający prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Brusy,

Gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie własnej gminy nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia, ale muszą spełniać warunki wymagane przy jego udzielaniu.

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną (Oczyszczalnia ścieków w Brusach, ul. Bolta 10, 89-632 Brusy),
 • zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczanie zdrowotne lub społeczne. Ww. oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

 

Załączniki:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczanie zdrowotne lub społeczne.

 

Opłata skarbowa:
Opłata skarbowa w wysokości 107 zł za wydanie zezwolenia

 

Jednostka odpowiadająca:

Burmistrz Brus

 

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawy są załatwiane niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania administracyjnego jest ona załatwiana w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy strona zostaje poinformowana.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Brus.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.),
 4. Uchwała nr XIX/175/13 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r., poz. 1946),
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193  poz. 1617).

Załączniki do pobrania

1 oswiadczenie-brak_zaleglosci.pdf (PDF, 78KB) 2016-07-20 08:18:13 148 razy
2 wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_oproznianie_zbiornikow_bezodplywowych .pdf (PDF, 13KB) 2016-07-20 08:18:13 148 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Mochol 20-07-2016 08:16:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Mochol 20-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Adam Mochol 20-07-2016 08:18:13