Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Brusach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

uchwały 2016 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument uchwała nr XVI/165/16 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2017-01-05 12:20:07
dokument uchwała Nr XVI/164/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Budowa chodnika w m. Leśno w ciągu drogi powiatowej 2617G Skoszewo ? Przymuszewo ? Leśno ? Lubnia o długości ok. 363,00 m? 2017-01-05 12:19:29
dokument uchwała Nr XVI/163/16 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia Nr IFZ.041.16.2016 z dnia 30 listopada 2016 roku zawartego pomiędzy Skarbem Państwa ? Nadleśnictwem Przymuszewo a Gminą Brusy dotyczącego realizacji przedsięwzięcia wspólnego pod nazwą: ?Modernizacja drogi transportu rolnego Laska ? granica gminy Brusy 2017-01-05 12:18:51
dokument uchwała Nr XVI/162/16 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Brusy do wspólnej realizacji projektu pn. ?Energia ze źródeł odnawialnych? planowanego do realizacji w ramach Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii ? wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Brusy 2017-01-05 12:18:21
dokument uchwała Nr XVI/161/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 ? 2018 2017-01-05 12:17:49
dokument uchwała Nr XVI/160/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok 2017-01-05 12:16:21
dokument uchwała Nr XVI/159/16 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 2017-01-05 12:15:44
dokument uchwała Nr XVI/158/16 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Brusy 2017-01-05 12:15:12
dokument uchwała Nr XVI/157/16 w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2016 r. 2017-01-05 12:14:38
dokument uchwała Nr XVI/156/16 w sprawie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2017 2017-01-05 12:13:56
dokument uchwała Nr XVI/155/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2017 ? 2022 2017-01-05 12:12:46
dokument uchwałą Nr XV/154/16 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 2016-12-13 11:34:09
dokument uchwała Nr XV/153/16 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Brusy do wspólnej realizacji projektu pn.?Słońce źródłem pozyskiwania energii? planowanego do realizacji w ramach poddziałania Odnnawialne Źródła Energii ? wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020, którego wnioskodawcą będzie Gmina Chojnice 2016-12-13 11:33:08
dokument uchwała Nr XV/152/16 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 z 03.10.2016r., do Porozumienia ? Umowy Partnerskiej Nr FR/1/216 z 25 stycznia 2016r. zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Miejską Chojnice, Gminą Miejską Człuchów, Gminą Chojnice, Gmina Czersk oraz Gminą Brusy w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.: ?Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym ? termomodernizacja budynków użyteczności publicznej? 2016-12-13 11:32:17
dokument uchwała Nr XV/151/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Brusy do realizacji przedsięwzięcia wspólnego pn. ?Modernizacja drogi transportu rolnego Laska ? granica gminy Brusy? 2016-12-13 11:31:15
dokument uchwała Nr XV/150/16 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brusy i organizacji pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2017 2016-12-13 11:30:16
dokument uchwała Nr XV/149/16 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na lata 2016 ? 2019 2016-12-13 11:28:46
dokument uchwała Nr XV/148/16 w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 2016-12-13 11:27:36
dokument uchwała Nr XV/147/16 w sprawie dzierżawy części nieruchomości komunalnej i sieci ciepłowniczej w Brusach w drodze bezprzetargowej 2016-12-13 11:24:17
dokument uchwała Nr XV/146/16 w sprawie podatku od nieruchomości 2016-12-13 11:23:03
dokument uchwała Nr XV/145/16 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 2016-12-13 11:22:17
dokument uchwała Nr XV/144/16 w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej 2016-12-13 11:21:32
dokument uchwała Nr XV/143/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2016 rok 2016-12-13 11:18:35
dokument uchwała Nr XV/142/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych 2016-12-13 11:17:21
dokument uchwała Nr XV/141/16 w sprawie wystąpienia do instytucji odpowiedzialnych za ochronę zdrowia i finansowanie opieki zdrowotnej z apelem o podjęcie działań zmierzających do finansowania oddziału urologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach 2016-12-13 11:16:21
dokument uchwała Nr XIV/140/16 w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie ?Promocja projektu? w ramach zadania pn. ?Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko ? Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym ? termomodernizacja budynków użyteczności publicznej? na rzecz Powiatu Chojnickiego 2016-10-11 15:34:17
dokument uchwała Nr XIV/139/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Przebudowa drogi powiatowej nr 2625G na odcinku Wielkie Chełmy ? Małe Chełmy? 2016-10-11 15:33:38
dokument uchwała Nr XIV/138/16 w sprawie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy Brusy na 2017 rok 2016-10-11 15:32:54
dokument uchwała Nr XIV/137/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2016-2022 2016-10-11 15:31:50
dokument uchwała Nr XIV/136/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2016 rok 2016-10-11 15:30:13
dokument uchwała Nr XIII/135/16 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Brusy 2016-10-05 15:26:04
dokument uchwała Nr XIII/134/16 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 z dnia 28.06.2016r., do Porozumienia ? Umowy Partnerskiej Nr IFZ/1/2016 z dnia 13.04.2016r. zawartej pomiędzy Gminą Brusy a Powiatem Chojnickim w sprawie współpracy przy wspólnej realizacji projektu pn.: ?Przebudowa drogi gminnej nr 206025G w miejscowościach Kosobudy i Kosobudy-Wybudowanie? 2016-10-05 15:25:34
dokument uchwała Nr XIII/133/16 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Brusy do wspólnej realizacji projektu pn. ?Budowa ulic w miejscowości Leśno: Brzozowej, Polnej oraz części Wykopaliskowej na odcinku od km 0+218 do km 1+000 stanowiącej drogę gminną nr 206006G? planowanego do realizacji w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 2016-10-05 15:25:05
dokument uchwała Nr XIII/132/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Brusy do realizacji przedsięwzięcia wspólnego pn. ?Przebudowa drogi Małe Chełmy ? Rolbik 2016-10-05 15:24:28
dokument uchwała Nr XIII/131/16 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Brusy do wspólnej realizacji projektu pn. ?Rozwój infrastruktury drogowej Powiatu Chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2410G Brusy-Małe Gliśno-Lubnia-Wiele-Karsin-Czersk na odcinkach: Małe Gliśno-Lubnia oraz Lubnia-granica powiatu chojnickiego? planowanego do realizacji w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, którego wnioskodawcą będzie Powiat Chojnicki 2016-10-05 15:23:58
dokument uchwała Nr XIII/130/16 w sprawie nadania nazwy ulicy osiedlowej w Lubni 2016-10-05 15:23:30
dokument uchwała Nr XIII/129/16 w sprawie dzierżawy części nieruchomości komunalnych w drodze bezprzetargowej 2016-10-05 15:22:50
dokument uchwała Nr XIII/128/16 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej 2016-10-05 15:22:23
dokument uchwała Nr XIII/127/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2016-2022 2016-10-05 15:21:41
dokument uchwała Nr XIII/126/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2016 rok 2016-10-05 15:20:55
dokument uchwała Nr XIII/125/16 w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach 2016-10-05 15:19:18
dokument uchwała Nr XII/124/16 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Brusy do wspólnej realizacji projektu pn.: ?Pomorskie Szlaki Kajakowe ? Szlakiem Zbrzycy i Brdy? planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020 2016-07-13 14:16:23
dokument uchwała Nr XII/123/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 2606G (DW236) Wielkie Chełmy ? Asmus - Laska? 2016-07-13 14:14:49
dokument uchwała Nr XII/122/16 w sprawie zatwierdzenia porozumienia ? Umowy Partnerskiej z 13 kwietnia 2016 r. zawartej pomiędzy Gminą Brusy a Powiatem Chojnickim w sprawie współpracy przy wspólnej realizacji projektu pn. ?Przebudowa drogi gminnej nr 206025G w miejscowości Kosobudy i Kosobudy-Wybudowanie? 2016-07-13 14:13:26
dokument uchwała Nr XII/121/16 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia ? Umowy Partnerskiej z 12 kwietnia 2016 r. zawartej pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Brusy w sprawie współpracy przy wspólnej realizacji projektu pn. ?Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia? 2016-07-13 14:12:00
dokument uchwała Nr XII/120/16 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Brusy 2016-07-13 14:11:01
dokument uchwała Nr XII/119/16 w sprawie zatwierdzenia porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na zakup energii elektrycznej 2016-07-13 14:09:59
dokument uchwała Nr XII/118/16 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały o zmianie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Zaborskiego Parku Krajobrazowego 2016-07-13 14:08:49
dokument uchwała Nr XII/117/16 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim 2016-07-13 14:07:49
dokument uchwała Nr XII/116/16 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Dolina Kulawy? 2016-07-13 13:49:09
dokument uchwała Nr XII/115/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Brusach 2016-07-13 13:18:15
dokument uchwała Nr XII/114/16 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-07-13 13:17:14
dokument uchwała Nr XII/113/16 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi 2016-07-13 13:16:12
dokument uchwała Nr XII/112/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2016-07-13 13:15:19
dokument uchwała Nr XII/111/16 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy 2016-07-13 13:14:18
dokument uchwała Nr XII/110/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2016 ? 2022 2016-07-13 13:13:27
dokument uchwała Nr XII/109/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2016 rok 2016-07-13 13:11:48
dokument uchwała Nr XII/108/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach za 2015 r. 2016-07-13 13:10:40
dokument uchwała Nr XII/107/16 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brus z tytułu wykonania budżetu Gminy Brusy za 2015 rok 2016-07-13 12:53:54
dokument uchwała Nr XII/106/16 w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brusy za 2015 r. 2016-07-13 12:52:37
dokument uchwała Nr XI/105/16 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brusy na lata 2015 ? 2020 2016-05-05 13:44:49
dokument uchwała Nr XI/104/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 ? 2020 2016-05-05 13:44:08
dokument uchwała Nr XI/103/16 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Brusy do wspólnej realizacji projektu pn. ?Pomorskie Szlaki Kajakowe ? Szlakiem Zbrzycy i Brdy? planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2016-05-05 13:43:23
dokument uchwała Nr XI/102/16 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 z dnia 11.03.2016r. do Porozumienia ? Umowy Partnerskiej nr FR/1/2016 z dnia 25.01.2016r. zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Miejską Chojnice, Gminą Miejską Człuchów, Gminą Chojnice, Gminą Czersk oraz Gminą Brusy w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn. ?Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko ? Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym ? termomodernizacja budynków użyteczności publicznej? 2016-05-05 13:42:40
dokument uchwała Nr XI/101/16 w sprawie zatwierdzenia Porozumienia ? Umowy Partnerskiej nr FR/1/2016 z dnia 25.01.2016r. zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Miejską Chojnice, Gminą Miejską Człuchów, Gminą Chojnice, Gminą Czersk oraz Gminą Brusy w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn. ?Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko ? Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym ? termomodernizacja budynków użyteczności publicznej? 2016-05-05 13:41:17
dokument uchwała Nr XI/100/16 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 z dnia 08.02.2016r. do Porozumienia ? Umowy Partnerskiej z dnia 03.02.2015r. zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Miejską Chojnice, Gminą Miejską Człuchów, Gminą Chojnice, Gminą Człuchów, Gminą Brusy oraz Skarbem Państwa ? Schroniskiem dla Nieletnich w Chojnicach w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn. ?Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko ? Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym ? dokumentacja projektowa? 2016-05-05 13:29:48
dokument uchwała Nr XI/99/16 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 z dnia 10.11.2015r. do Porozumienia ? Umowy Partnerskiej z dnia 03.02.2015r. zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Miejską Chojnice, Gminą Miejską Człuchów, Gminą Chojnice, Gminą Człuchów, Gminą Brusy oraz Skarbem Państwa ? Schroniskiem dla Nieletnich w Chojnicach w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn. ?Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko ? Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym ? dokumentacja projektowa? 2016-05-05 13:15:52
dokument uchwała XI/98/16 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania, jako drogi publicznej 2016-05-05 13:14:28
dokument uchwała Nr XI/97/16 w sprawie uchwalenia ?Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brusy na lata 2016 ? 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023? 2016-05-05 13:12:57
dokument uchwała Nr XI/96/16 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Brusy 2016-05-05 13:12:21
dokument uchwała Nr XI/95/16 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2016 ? 2022 2016-05-05 13:11:28
dokument uchwała Nr XI/94/16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2016 r. 2016-05-05 13:09:23
dokument uchwała Nr XI/93/16 w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach na 2016 rok 2016-05-05 13:04:59
dokument uchwała Nr XI/92/16 w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości sołectw: Kosobudy i Leśno 2016-05-05 13:02:42
dokument uchwała Nr X/91/15 w sprawie przyjęcia ?Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Brusy na lata 2016-2019? 2016-03-03 14:09:12
dokument uchwała Nr X/90/15 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brusy 2016-03-03 14:08:27
dokument uchwała Nr X/89/16 w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brusy 2016-03-03 14:07:49
dokument uchwała Nr X/88/16 w sprawie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2016 2016-03-03 14:04:10
dokument uchwała Nr X/87/16 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2016 ? 2022 2016-03-03 14:02:54