Odtworzenie treści dokumentu stanu cywilnego

URZĄD MIEJSKI W BRUSACH
ul. Na Zaborach 1


Godziny otwarcia urzędu :
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 700- 1500 wtorek 800 - 1600


Urząd Stanu Cywilnego

biuro nr 9

tel. 52 39 69 382

 

Odtworzenie treści krajowego aktu stanu cywilnego, w przypadku zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego

Akt stanu cywilnego może zostać odtworzony przez kierownika urzędu stanu cywilnego, jeżeli nie posiada on papierowej księgi stanu cywilnego (uległa zaginięciu lub zniszczeniu), w której był sporządzony ten akt.

Odtworzenie polega na wpisaniu do Rejestru Stanu Cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego w zaginionej lub zniszczonej księdze stanu cywilnego.

Ważne ! Odtworzenie jest możliwe po uprzednim uzyskaniu przez osobę uprawnioną do odtworzenia treści aktu stanu cywilnego zaświadczenia o nieposiadaniu księgi. Zaświadczenie jest wydawane po wniesieniu opłaty skarbowej w wysokości 24 zł.

Procedura

Wnioskodawca

 • osoba, której akt dotyczy
 • osoba, która posiada w tym interes prawny lub osoba, która wykaże interes faktyczny w odtworzeniu aktu zgonu

Wniosek o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego, a odtworzenia dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt stanu cywilnego lub jest właściwy do przechowywania księgi, w której akt był sporządzony.

Dokumenty wymagane do odtworzenia

Warunkiem dokonania czynności jest złożenie wniosku wraz z:

 • dowodem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 39 zł za odpis zupełny wydawany po dokonaniu odtworzenia
 • dokumentem zawierającym dane wymagane do odtworzenia treści aktu stanu cywilnego (np. odpis zupełny aktu stanu cywilnego) – dokument taki nie jest wymagany, gdy kierownik sam jest w posiadaniu dokumentów umożliwiających odtworzenie aktu stanu cywilnego

Wydanie odpisu zupełnego aktu

Kierownik urzędu stanu cywilnego po dokonaniu czynności odtworzenia wyda odpis zupełny aktu stanu cywilnego, który z mocy prawa jest traktowany jako wydawany na wniosek.

Odmowa dokonania odtworzenia

Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia dokonania odtworzenia treści aktu stanu cywilnego, jeżeli na podstawie dokumentów nie można ustalić, czy zdarzenie faktycznie nastąpiło, lub jeżeli przedłożony dokument wywołuje wątpliwości co do jego autentyczności.

Uwaga ! Odmowa dokonania odtworzenia nastąpi w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.

 

Wpisanie do rejestru stanu cywilnego treści wypisu z wyznaniowej księgi stanu cywilnego prowadzonej przed dniem 1 stycznia 1946 r.

Wypisy z ksiąg stanu cywilnego prowadzonych przed dniem 1 stycznia 1946r. wydane przez osoby, które prowadziły wyznaniową rejestrację stanu cywilnego, nie mają mocy dokumentu urzędowego. Mogą jednak być wykorzystane do sporządzenia na ich podstawie aktu stanu cywilnego w przypadku zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego lub jej części oraz gdy urząd stanu cywilnego nie posiada księgi, z której był sporządzony wypis.

Wnioskodawca

 • osoba, której akt dotyczy
 • osoba mająca w tym interes prawny

Dokumenty

Warunkiem dokonania czynności jest złożenie wniosku do kierownika urzędu stanu cywilnego wraz z:

 • wypisem z wyznaniowej księgi stanu cywilnego
 • dowodem wniesienia opłaty skarbowej za odpis zupełny wydawany po przeniesieniu wypisu w wysokości 39 zł

Wydanie odpisu zupełnego aktu

Po dokonaniu czynności kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje odpis zupełny aktu stanu cywilnego, który z mocy prawa jest traktowany jako wydawany na wniosek.

 

Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

Jeżeli urodzenie, małżeństwo lub zgon miało miejsce za granicą i został dla potwierdzenia tych zdarzeń sporządzony w danym państwie dokument stanu cywilnego, ale brak jest odpisu tego dokumentu i ponadto jego uzyskanie nie jest możliwe lub wiąże się z poważnymi trudnościami można żądać odtworzenia zagranicznego dokumentu do rejestru stanu cywilnego.

Procedura

Wnioskodawca

 • osoba, której dokument potwierdzający zdarzenie dotyczy
 • inna osoba, która wykaże interes prawny w lub inna osoba, która wykaże interes faktyczny w odtworzeniu dokumentu potwierdzającego zgon

Organ właściwy, dokumenty wymagane do odtworzenia

Z wnioskiem o odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego należy wystąpić do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego w kraju wraz z:

 • dokumentem potwierdzającym zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelnioną kopią wraz z urzędowym tłumaczeniem
 • dowodem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 39 zł za odpis zupełny wydawany po dokonaniu odtworzenia

Dostosowanie pisowni danych

Ważne ! Jeżeli osoba, której zdarzenie dotyczy ma sporządzony w Polsce akt stanu cywilnego może, wraz z wnioskiem o odtworzenie, złożyć wniosek o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej.

Oświadczenia w sprawie nazwiska przy odtworzeniu dokumentu potwierdzającego zawarcie małżeństwa

Jeżeli małżonkowie wnioskują o odtworzenie dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa, mogą, we wniosku o odtworzenie, złożyć także oświadczenia w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa lub nazwiska dzieci, które zrodzą się z małżeństwa. Jeżeli nie zrobią tego od razu, nic straconego: oświadczenia takie mogą złożyć w każdym czasie do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał odtworzenia

Pośrednictwo konsula

Wniosek o odtworzenie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego może zostać złożony także do konsula. Konsul jest w takim przypadku zobowiązany jest do przesłania wniosku do kierownika urzędu stanu cywilnego wybranego przez wnioskodawcę. Jeżeli wniosek o odtworzenie składają małżonkowie, oświadczenia w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa oraz oświadczenia w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa mogą oni zawrzeć w składanym wniosku o odtworzenie albo złożyć do protokołu przed konsulem przy składaniu wniosku o odtworzenie. Protokół przyjęcia tych oświadczeń konsul dołącza do wniosku o dokonanie odtworzenia.

Powiadomienie o dokonaniu odtworzenia

Po dokonaniu odtworzenia kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje odpis zupełny aktu stanu cywilnego. Odpis ten z mocy prawa jest traktowany jako wydany na wniosek. Kierownik nie ma obowiązku powiadamiania o dokonaniu odtworzenia innych osób z wyjątkiem, gdy:

 • odtworzeniu, na wniosek jednego z małżonków, podlega zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa. W takiej sytuacji kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o odtworzeniu drugiego małżonka oraz informuje go o prawie do złożenia oświadczenia w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa
 • odtworzenia dokonano na wniosek osoby, której odtwarzany dokument nie dotyczy. W takiej sytuacji kierownik urzędu stanu cywilnego informuje o odtworzeniu osoby, których dokument dotyczy. Jeżeli odtworzony dokument dotyczy małżonków, informuje ich również o prawie do złożenia oświadczeń w sprawie nazwiska lub oświadczeń w sprawie nazwiska dzieci

Odmowa dokonania odtworzenia

Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia dokonania odtworzenia: jeżeli wnioskodawca nie przedstawi dokumentu bezspornie potwierdzającego zdarzenie lub potwierdza on zdarzenie inne niż urodzenie, małżeństwo lub zgon, lub odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga ! Odmowa dokonania odtworzenia nastąpi w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Mochol 01-07-2016 14:10:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Mochol 01-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Adam Mochol 01-07-2016 14:10:12